ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ

Η θρησκευτική πίστη
δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την υγιή ευημερία
των κοινωνιών

Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση, την οποία μοιράζονται οι οπαδοί των διαφόρων θρησκειών, ότι η λατρεία τού θεού και η υπακοή στα κελεύσματα τής θρησκείας θεωρούνται ουσιώδη για μια υγιή και ειρηνική κοινωνία. Ο θεός και η θέλησή του πιστεύουν, πως πρέπει να είναι στο επίκεντρο τής ζωής τού κάθε ατόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευημερία με ηθική και ασφαλή ζωή.

Οι θρησκευόμενοι συμφωνούν επί πλέον, στο ότι το κάθε κοινωνικά ακραίο άτομο -εγκληματίας, ζητιάνος, περιθωριακός κ.ά.- θεωρείται, ότι παρουσιάζει έλλειψη ευσέβειας, ενώ όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μιας κοινωνίας απορρίψει το θεό, τότε θα επέλθει η αποσύνθεσή της.

Σε περίπτωση, που η θρησκευτική αυτή θεωρία -τού ότι η τυχόν απομάκρυνση από το θεό είναι η αιτία για όλα τα κακά τής κοινωνίας- είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να αναμένουμε τα περισσότερο θρησκευόμενα έθνη στη Γη να είναι οι προμαχώνες τού εγκλήματος, τής φτώχειας και των ασθενειών και τα πρότυπα των υγιών κοινωνιών.

Η σύγκριση των άθρησκων εθνών όμως, με τα περισσότερο θρήσκα αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερο κοσμικές χώρες -με τα μεγαλύτερα ποσοστά άθεων και αγνωστικιστών- είναι μεταξύ των σταθερότερων, ειρηνικών, ελεύθερων, πλούσιων, και υγιών κοινωνιών, ενώ οι θεοκρατούμενες βρίσκονται μεταξύ των ασταθέστερων, βίαιων, καταπιεστικών και φτωχών κοινωνιών.

Θα πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε προσεκτικοί, ώστε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των ολοκληρωτικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιβάλλεται από την εξουσία επί ενός απρόθυμου πληθυσμού (όπως στα πρώην σοβιετικά κράτη) και των ανοικτών, δημοκρατικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιλέγεται ελεύθερα από τον επαρκώς μορφωμένο πληθυσμό (όπως στη Σουηδία, στις Κάτω Χώρες ή στην Ιαπωνία).

Η αθεΐα των πρώτων κοινωνιών, που μπορεί να περιγραφεί ως «καταναγκαστικός αθεϊσμός» μολύνεται από όλα τα επακόλουθα τού ολοκληρωτισμού: δωροδοκία, οικονομική στασιμότητα, λογοκρισία, κατάθλιψη, και φτώχεια, ενώ σχεδόν κάθε έθνος με υψηλά επίπεδα «φυσικού» αθεϊσμού αποτελεί κι ένα πρότυπο κοινωνικής υγείας.

Τα έθνη με υψηλά ποσοστά αθεΐας μεταξύ των μελών τους διαθέτουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης και κοινωνικής υγείας σε αντίθεση με τα έθνη με υψηλά ποσοστά θρησκευόμενων μελών. Στις εκθέσεις για το «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών, όπου αξιολογούνται όλες οι χώρες όσον αφορά στούς δείκτες ανάπτυξής τους, λήφθηκαν υπ' όψη μετρήσεις δεικτών κοινωνικής υγείας (μέσος όρος ζωής, εκπαίδευση - αναλφαβητισμός, κατά κεφαλήν εισόδημα κ.τ.λ.). Σύμφωνα με τις εκθέσεις, στα πέντε κορυφαία έθνη συγκαταλέγονται η Νορβηγία, η Σουηδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, και η Ολλανδία, χώρες με υψηλά ποσοστά αθεϊσμού. Αντίθετα, οι κατώτερες πενήντα χώρες τού «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αθεϊσμού.


Οι άθρησκες χώρες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας, ενώ οι θεοκρατούμενες χώρες τα υψηλότερα. Σύμφωνα με τις ετήσιες αναφορές τής CIA για όλο τον κόσμο, από τα 225 έθνη, τα 25 με τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας είχαν σημαντικά υψηλά ποσοστά αθεΐας. Αντίθετα, τα 75 έθνη με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας ήταν όλα θεοκρατούμενα με μηδενικά ποσοστά αθέων.

Όσον αφορά στα διεθνή ποσοστά φτώχειας, οι σχετικές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνουν, ότι τα 40 φτωχότερα έθνη στη Γη (σύμφωνα με το ποσοστό τού πληθυσμού, που ζει με λιγότερο από ένα δολάριο ημερησίως), ήταν ιδιαίτερα θεοκρατούμενα με στατιστικά ασήμαντο επίπεδο αθέων.

Στα ποσοστά ανθρωποκτονιών, σε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Law and Economics (2002), εξετάσθηκαν 38 μή αφρικανικά έθνη και διαπιστώθηκε, ότι τα δέκα με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών ήταν ιδιαίτερα θεοκρατούμενα με ελάχιστα επίπεδα αθεϊσμού. Αντίθετα, τα δέκα έθνη με τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, ήταν όλα εκτός από την Ιρλανδία κοσμικά έθνη με υψηλά επίπεδα αθεϊσμού.

Σχετικά με τα ποσοστά βασικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την «Παγκόσμια Κοινωνική Κατάσταση», οι 35 χώρες με τα πιο υψηλά επίπεδα αναλφαβητισμού σε νεαρές ηλικίες (ποσοστό αυτών, που δέν μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν σε ηλικίες από 15 έως 24 ετών), ήταν όλες ιδιαίτερα θεοκρατούμενες με ασήμαντο ποσοστό άθεων μελών.

Όσον αφορά στα ποσοστά φορέων AIDS, όσο περισσότερο θεοκρατούμενα είναι τα έθνη, τόσο χειρότερα ποσοστά παρουσιάζουν. Αντίθετα, τα ιδιαίτερα άθρησκα έθνη τής δυτικής Ευρώπης, όπως της Σκανδιναβίας, όπου παρέχεται δημόσια σεξουαλική εκπαίδευση κι ο έλεγχος των γεννήσεων είναι ευρέως προσιτός, παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μόλυνσης από τον ιό τού AIDS στον κόσμο.

Σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα έθνη, που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αθεΐας, είναι μεταξύ αυτών, που υποστηρίζουν περισσότερο την ισονομία, ενώ τα θεοκρατούμενα είναι μεταξύ των πλέον καταπιεστικών. Σύμφωνα με άλλη μελέτη (Human Values and Social Change), χώρες, όπως η Σουηδία, η Δανία, και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν τις περισσότερες γυναίκες μέλη στα Κοινοβούλιά τους, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αθεϊσμού, ενώ χώρες όπως το Πακιστάν, η Νιγηρία, και το Ιράν, με τις λιγότερες γυναίκες μέλη στο δημόσιο βίο είναι αυστηρά θεοκρατούμενα. Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρούνται και στα ποσοστά αποδοχής τής ομοφυλοφιλίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι χώρες με τα υψηλά ποσοστά αθεΐας είναι μεταξύ των περισσότερο κοινωνικά υγιών στη Γη, ενώ εκείνες με ανύπαρκτα ποσοστά άθεων είναι μεταξύ των περισσότερο απόρων. Τα πρώτα έθνη έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, παιδικής θνησιμότητας, ένδειας, αναλφαβητισμού και μεταξύ των πιό υψηλών επιπέδων πλούτου, μέσου όρου ζωής, και ισότητας των φύλων στον κόσμο.
Η κατάσταση μεσαιωνισμού, καισαροπαπισμού
και θρησκοληψίας,
που υπάρχει στην Ελλάδα,
δέν υπάρχει σε κανένα άλλο
κράτος στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα
πρωτοπορεί στη θεοκρατία
και συνακόλουθα
στη διαφθορά
και την υπανάπτυξη.

Οι πληροφορίες που παρατέθηκαν δέν είναι βέβαια αρκετές, ώστε να τεκμηριώσουν, ότι τα υψηλά επίπεδα αθεϊσμού προκαλούν την κοινωνική υγεία, ενώ τα χαμηλά προκαλούν τα κοινωνικά δεινά όπως η ένδεια ή ο αναλφαβητισμός. Ο πλούτος, η ένδεια και η ευημερία στα διάφορα έθνη προκαλούνται από πολυάριθμους πολιτικούς, ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες, που ενδεχομένως να είναι περισσότερο καθοριστικοί από τις προσωπικές πεποιθήσεις των ανθρώπων.

Το συμπέρασμα που προκύπτει όμως από τα παραπάνω στοιχεία είναι, ότι τα υψηλά επίπεδα μή πίστης σε κάποιο θεό δέν οδηγούν αυτόματα σε διακοπή τού πολιτισμού, σε ανήθικες συμπεριφορές, ή σε «άρρωστες κοινωνίες». Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει, μάλιστα.

Επί πλέον, η θρησκεία δέν είναι σαφώς η απλή και μόνη πορεία προς τις δίκαιες κοινωνίες, που λύνει όλα τα κοινωνικά προβλήματα, όπως οι φανατικά θρησκευόμενοι οπαδοί πιστεύουν και διακηρύττουν. Η ευσεβής «λύση» τους είναι ιδιαίτερα αμφίβολη και σαφώς αντίθετη από τα αποτελέσματα των ερευνών των κοινωνικών επιστημών.

Τα αποτελέσματα τής πίστης στο θεό των μελών των θεοκρατούμενων κοινωνιών δέν μπορούν να συγκριθούν με αυτά των κοσμικών.
Αν επιδιωκόμενα είναι η ευημερία, η ασφάλεια, ο ανθρωπισμός και η υγιής κοινωνία, πιθανότερο είναι αυτά να βρεθούν μεταξύ εκείνων των εθνών με χαμηλό το θρησκευτικό συναίσθημα των μελών τους, παρά εκείνων με έντονα θρησκευόμενα μέλη
.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


57 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 44862

  4 Φεβ 2018

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;

  ΔΕ ΜΠΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΑΡΚΕΙ ΕΓΩ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ

  ΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΜΗΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΘΕΟΣ

  ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ, ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ

  ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΤΕ


  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 44377

  14 Δεκ 2017

  Αλήθεια, πόσοι από τους Εβραιοχριστιανούς \"ταλιμπαν\" (θα μου επιτραπεί να δανειστώ την λέξη αυτή από έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ) γνωρίζουν την πραγματική προέλευση της σέκτας τους; Γιατί για σέκτα πρόκειται, ένα παρακλάδι του Εβραϊσμού που και αυτό προήλθε από ένα συνονθύλευμα αρχαίων θρησκειών. Πόσοι άραγε γνωρίζουν το όνομα του θεού των Εβραιοχριστιανών? Πόσοι γνωρίζουν ότι ο θεός τους λέγεται Ελ ένας Χαναναίος παγανιστής θεός του ήλιου που είχε και γυναίκα την Ασερά και 70 γιούς; Πόσοι γνωρίζουν ότι οι Εβραίοι λάτρευαν τον θεό ήλιο στον ναό του Σολωμόντα και τον Γιαχβέ (Ιεχωβά) έναν παγανιστή θεό των βουνών, του πολέμου και των ηφαιστείων; Και όμως όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται μέσα στην Βίβλο, αλλά τα έχουν καμουφλάρει και πετσοκόψει για να μην μάθουν τα πρόβατα σε τι θεό πιστεύουν. Για όποιον ενδιαφέρεται ας διαβάσει τα ακόλουθα βιβλία που δυστυχώς δεν κυκλοφορούν στα Ελληνικά.

  Raz Kletter “The Judean Pillar Figurines and the Archaeology of Asherah”.
  Saul M. Olyan “Asherah and the cult of Yahweh in Israel (1988)
  John Day. “Yahweh, gods and goddesses of Canaane”
  Villanova Judith M. Hadley, “The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah, Evidence of the Hebrew Godess”
  Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah
  By: Bob Becking, Meindert Dijkstra, Marjo Korpel, Karel Vriezen

  Tikva Fryman-Kensky “In the wake of the Godesses, Women, Culture and the Biblical Transformation of Pagan Myth
  Cross, Frank Moore (1973). Canaanite Myth and Hebrew Epic: essays in the history of the religion of Israel. Cambridge, MA: Harvard University Press (Baal > Jahweh)
  Mark S. Smith “The Early History of God. Yahweh and the other deities in ancient Israel” & “The Origin of Biblican Monotheism. Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts”
  Did God Have a Wife?: Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel William G. Dever
  The Secret Doctrine\" of H. P. BLAVATSKY (download from internet free)
  Jonathan Swift (1810) “Life of Apollonius of Tyana”
  G.R.S. Mead, Thrice Great Hermes: Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis, 3 Volumes (London: Theosophical Publishing Society, 1906 (download from internet free)
  Budges: The Gods of the Egyptians, or The Egyptian Mythology” (free download from internet)


 • Ανώνυμος 41861

  27 Μαρ 2017

  Ανώνυμος 39517

  Είμαι ενας που πήγε αρκετες φορές στο "άγιον όρος" αρκετες φορές και είχα πνευματικό, σε πληρωφορώ πως μόνο υποκρισία συνάντησα, τί το ειδιαίτερο έχει το συγκεκριμένο μέρος και που βοηθάει το να πας εκεί, εκτος κι αν εισαι βολεμένος και φοβύμενος μην ξεβολευτείς εχεις την ανάγκη να πιστεψεις σε εναν θεό για νασε βοηθήσει να συντιρίσεις τα όσα αγαθά έχεις.

  Αν υπήρχε ή εστω ας πουμε πως υπάρχει ο θεός του Χριστιανισμου, τότε γιατί οι μοναχοί στο "αγιον όρος πέφτουν στα ψυχοφάρμακα; Γιατί τόσο κενοί μέσα τους εφόσον εκείνο το μέρος σε "γεμίζει";

  "Αν γνωρίζατε τον Γέροντα Παίσιο και τον π. Πορφύριο", υπάρχουν βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανεις, εσύ δεν νομίζω να τους γνώρισες και αν ναί πεσμας αναλυτικά τί ακριβώς διαφορετικό είδες απο οσα περιγραφουν στα βιβλια τους, γιατί εκει μέσα θα δείς "πραματα και θαματα" περί προφητειων σφαγής γειτονικών λαών, διακρίσεις ανάμεσα σε ανθρωπους όπως "κανω καλα ως θεός όποιον έρθει στο αγιον όρος αλλα θα αφησω το παιδακι με καρκινο να πεθανει" και το δικαιολογούν οι "πατέρες και γέροντες" λέγοντας πως τα παιδάκια αυτα ο θεος τα παίρνει και ειναι ευλογία, προκαλουν δηλαδή κιόλας. Αλλο παραδειγμα τα "αβαπτιστα παιδάκια που πανε σητν κόλαση", να χαρώ εγώ φιλέυσπλαχνο θεό και "άγιους" πατέρες.
  Τί κι αν χάσατε όμως εναν πιστό (εμενα); Είσαστε εκατομύρια βολεμένοι οι νεο-ρωμιοί κια οι νεο-ρωμιές που (σας βολευει να) τον λατρευετε καθε μερα τον "ένα και αληθινό θεό" σας.

 • Ανώνυμος 39517

  7 Αυγ 2016

  Αν γνωρίζατε τον Γέροντα Παίσιο και τον π. Πορφύριο, θα καταλαβαίνατε.... θα νοιώθατε την παρουσία Θεού... δεν περιγράφετε με λόγια...
  Πάντως και τώρα ακόμα, πηγαίνετε μία βόλτα στο Αγιον Ορος....

 • Ανώνυμος 39093

  23 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 36253 Θα το χαρώ πολύ να πληγωθείς αφάνταστα απο ανθρώπους της εκκλησίας και μάλιστα υπερπατριώτες, τότε θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, τότε και εγώ ίσως και να πιστέψω πως υπάρχει θεός, γιατί τώρα με τόσες αδικίες γύρω μου δεν μπορώ να το κάνω. Αντε γεια χαρά βολεμένε Ρωμιέ!

 • Ανώνυμος 39081

  23 Ιουλ 2016

  "Ανώνυμος 35163 Ποιος είναι αυτός ο παπαρίδης χριστιανοταλιμπαν"

  Ένας ψυχικά άρρωστος είναι, μην του δίνεις σημασία!

  Αξία θα του δώσεις, με το να του απαντήσεις, εγώ ήδη του έδωσα αξία και το μετάνιωσα!

 • Ανώνυμος 36253

  27 Δεκ 2015

  ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΘΕΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ...''''''''ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΧΑΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΌ. ......''''
  ''''ΣΩΣΤΑ'''' ΤΑ ΛΕΣ..... ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΝΑ ΦΕΡΩ ΜΠΟΡΩ,;;;;;...ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ...ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΤΑΙΞΑΝΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΛΑ [ ΒΛΕΠΕ ΡΑΙΧ-ΧΙΤΛΕΡ].......ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΡΑΙΧ [ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ '''ΔΥΝΑΤΟ'''ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ ]' ΜΑΘΑΙΝΑΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ...ΡΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ;;;..ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ;;;;...ΕΛΑ ΝΤΕ

 • Ανώνυμος 36252

  27 Δεκ 2015

  Ποιος είναι αυτός ο παπαρίδης χριστιανοταλιμπαν , που μας έχει σκοτίσει τον έρωτα με το φανατισμό του;;
  ΕΙΠΕ Ο ΓΙΑΔΑΡΟΣ , ΤΟΝ ΠΕΤΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑ

 • Ανώνυμος 36251

  27 Δεκ 2015

  αλλου ησουν πιο ηλικρινης....εκει εβαλες ο ιδιος το Διογενης σε εισαγωγικα....παντα ετσι σωστος και αληθης να εισαι

 • Ανώνυμος 36216

  24 Δεκ 2015

  ΔΙΟΓΕΝΗ ΑΣΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΝΑΤΑ...ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΕΟΝ....

 • Ανώνυμος 35163

  4 Αυγ 2015

  Ποιος είναι αυτός ο παπαρίδης χριστιανοταλιμπαν , που μας έχει σκοτίσει τον έρωτα με τα κεφαλαία του και το φανατισμό του;;
  Αντε μετά να δει καλό αυτός ο τόπος με τέτοιους κατοίκους....... Αχ καημένε ρωμιέ αδιάβαστε, που σου πρέπουν εσένα ελευθερίες και ανεξαρτησίες. Βρε κακομοίρη, εδώ δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από τον χριστιανο-ιουδαϊσμό σου, και θέλεις να γίνεις ελευθερος πολίτης;;;
  Διογένης

 • Ανώνυμος 35129

  28 Ιουλ 2015

  Ωφείλουμαι ενα μπράβο το αρθρο ειναι πολυ καλο με πολλα νοηματα.Οσο για εσας που νομιζεται το αντιθετο ο ιδεαλισμός ηταν παντα ενα απο τα μεγαλυτερα προβληματα της αναπτυξης της επιστημης και της εξελιξης.Αρα αυτος που δεν ξερει ιστορια η νομιζει οτι ξερει ας ανοιξει τους οριζοντες του και να δει τι γινοταν χρονια πισω σε ολλα τα εθνη της γης γιατι ι ιστορια επαναλαμβανεται.ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΧΑΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΌ.

 • Ανώνυμος 34641

  9 Ιουν 2015

  δεν είναι ότι δεν ξερετε ''''φιλοσοφια'''...απλα ''πασχετε'' από ξενομανια-εκφραγκισμο ...για αυτό και εννια στα δεκα επιχειρηματα σας εναντια στην εκκλησια η την θρησκεια γενικοτερα είναι εισαγωγης...από τη φραγκια..τ...ων εκει αθεων εναντια στην εκει ρωμαιοκαθολικη εκκλησια και τον εκει προτεσταντισμο...για αυτό και σε ανθρωπο [ ελληνα χριστινο ορθοδοξο ] πραγματικα διαβασμενο [και όχι ημιμαθή] αυτά που λετε δεν εχουν και μεγαλη περαση

 • Ανώνυμος 34576

  7 Ιουν 2015

  Α)Προς Ανώνυμο 34463: Κάποιος πάει στον ψυχίατρο (ο οποίος έχει φάει τα νιάτα του στο διάβασμα) για να λύσει τα θέματά του και να γίνει καλύτερος για τον εαυτό του και τους γύρω του. Κάποιοι άλλοι, πάνε στον παπά (ο οποίος απλά έχει φάει τον άμπακο) για να πάρει συγχώρεση και να κάνει τα ίδια λάθη αφού και πάλι τη συγχώρεση την έχει στο τσεπάκι. Μιάς και σου αρέσει η στατιστική, πες μας τώρα και πόσοι παπάδες αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο της Ελλάδας. Β)Προς όποιον διατείνεται ότι οι άθεοι δεν γνωρίζουν από φιλοσοφία, ας μας απαντήσει πως συμβαδίζει ο ντετερμινισμός με την ελεύθερη βούληση.

 • Ανώνυμος 34463

  29 Μαΐ 2015

  Στην Ελβετιά αντιστοιχει ένας ψυχίατρος ανά χίλιους κατοίκους...

 • Ανώνυμος 33328

  6 Απρ 2015

  Ζούμε στο Ελλαδιστάν ,τι να κάνουμε;
  Δεν θα είναι για πάντα όμως έτσι...
  ΑΝ ΔΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ....ΔΕ ΣΕ ΚΡΑΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ.....

 • Ανώνυμος 33152

  27 Μαρ 2015

  ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ....ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.....
  ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΡΙΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΣ [ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ] ΟΟΟΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ[ ΜΑ ΟΟΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ] ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ...ΜΟΝΟΜΙΑΣ.....
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ..... Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ....ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΛΗΣΥΧΑ ΑΡΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΖΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΡΙΖΙΚΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩ--ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΡΓΙΤΙΚΩΝ.....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ.....ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ [ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ]

 • Ανώνυμος 33054

  26 Μαρ 2015

  ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ .......Οι επαγγελματίες προπαγανδιστές του χριστιανισμού, αλλά και άλλοι συνοδοιπόροι τους μας βομβαρδίζουν καθημερινώς από τα παράθυρα των τηλεοπτικών διαύλων, από εφημερίδες και περιοδικά και χαϊδεύουν τα αυτιά μας με τα υποτιθέμενα κηρύγματα αγάπης του Ιησού,
  ΝΑΙ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ.....ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΜΟΥ....ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ....ΚΛΠΚΛΠΚΛΠΚΛΠ .....ΤΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;;;...ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΨΗ;;;;..ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΕΒΟΣ;;;;;....ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ..ΤΣΟΥΟΥΟΥΠΠΠΠ...ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΛΑΝΕ...ΑΜ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ....ΑΑΑ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΚΑΙ ΟΟΟΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ''''ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΑ''''.....'ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΩ...ΘΕΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝΕ ΟΛΟ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ...ΕΛΕΟΟΟΣ...ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.....ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΡΩΜΙΟΥΣ.....ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''''ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ'''''' ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
  ''ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''-'''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟ''' ΜΕΤΩΠΟ
  '''''Ο ΑΠΟΛΛΩΝ'''''
  ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΤΕΚΤΟΝΕΣ , ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ , ΓΥΦΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
  ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΟΥΣ ΔΟΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥΣ ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ....ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ BAR CODE ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟ 666 [ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΟ...ΜΗΝ ΠΑΕΙ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟ...ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ]...ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ [ ΤΙ ΘΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙ....ΝΑ ΚΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ;;;..ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ..ΠΟΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ;;;;...ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ...ΤΙ; ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ;;;;....ΕΙΣΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΣ...ΠΩΣ;;;;...ΤΗΣ ΕΕ;;..ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΕ ΛΙΓΟ....ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΕ...ΠΑΠΑΠΑ...ΑΛΗΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ , ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΗ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΙΟ ... ΠΡΙΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΜΕΝΗΣ ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ...ΟΥΣΤ
  ΡΩΜΙΟΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ....
  ΤΖΙΧΑΝΤ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ''''
  ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΚΑΝΤΕ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
  ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΕΞΩ ΟΙ ΑΚΤΟΔΕΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
  ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟ Η ΤΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ
  Η ΤΟΝ ΤΖΑΦΡΕΙ ΜΙΝΕΙΚΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 32688

  4 Μαρ 2015

  ΩΡΑΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΑΝΑΜΕ... ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ... ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙ.....

 • Ανώνυμος 32685

  4 Μαρ 2015

  σωστος.....πραγματικα......εχουν δικοι που λενε ''αλλο κατι να στο λενε και αλλο να το ζησεις''....

 • Ανώνυμος 32684

  4 Μαρ 2015

  ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ.
  ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ,ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΤΟ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΖΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ.

 • Ανώνυμος 32683

  4 Μαρ 2015

  ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ ΕΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ....ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΑ 20 ΜΕΤΡΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ...ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΕΚΕΙ....ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑ...ΕΚΕΙ ΚΟΙΤΑΧΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ[ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ]...ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ.....ΠΟΥ ΝΑΠΗ ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΓΟ ΓΕΡΙΚΟ ΒΗΜΑ.....ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΤΡΕΧΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕ....ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΣΥΖΗΤΑΓΑΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ''' ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΑΥΤΟ''.....''''ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ'''.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ....ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ Η ΑΣΤΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ....ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ...ΔΕΝ ΞΕΡΩ...ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΙΣ ΜΕΤΕΦΕΡΕ.....

 • Ανώνυμος 32682

  4 Μαρ 2015

  ΩΡΑΙΟΣ ΦΙΛΑΡΑΚΙ.....ΚΑΛΟ....ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΙΧΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ [ ΙΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑ ] ΞΥΠΝΗΣΑ ΕΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ''ΜΑΜΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ''''....'''ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΑΝ''.....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΦΑΝΗΚΕ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΡΧΙΣΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΕΙΔΑ ΧΘΕΣ ΟΝΕΙΡΟ ΟΤΙ ...ΚΛΠ ΚΛΠ ''' ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ''' ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ'' ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΝΕ ΟΝΕΙΡΟ...ΜΠΟΡΕΙ..ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ....

 • Ανώνυμος 32681

  4 Μαρ 2015

  ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΗ,ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΞΗΣ.
  ΕΙΧΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΩΙ ,ΕΙΧΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ,ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ,ΗΤΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ,ΧΑΜΗΛΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ,ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ,ΕΜΠΑΙΝΕ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ,
  ΕΓΩ ΗΜΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΠΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ..
  ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΚΟΥΩ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΗΧΟ,ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ,ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΣΑΚΟΥΛΑ....ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΗΧΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΩ,ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΕΙΝΗΝ ΤΗΝ ΩΡΑ..ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ.
  ΠΑΩ ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΩ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ,ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΩ.
  ΠΑΓΩΣΑ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗΝ.ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ.
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΗΜΟΥΝ ΒΛΕΠΩ ΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΤΡΥΓΙΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΚΑΠΝΟΣ Ή ΣΚΙΑ,ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΥΠΟΚΩΦΟΣ ΗΧΟΣ.
  ΕΓΩ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΒΟ,ΚΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΟΥΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ,ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΙΣΟΤΙΝΑΞΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ,ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΩΞΩ Ή ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ.
  ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ[ΤΟ ΕΝΙΩΘΑ ΚΙΟΛΑΣ],ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ,ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΩ,ΝΙΩΘΩΝΤΑΣ ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΗΣΗ.
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΑΩ,ΙΣΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΑ ΣΤΟΝ ΞΥΠΝΙΟ ΜΟΥ.
  ΕΚΤΟΤΕ ΕΙΧΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ[ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΝΕΙΡΑ]
  ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΩΣ ''ΜΟΡΑ'' Ή ΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΕΞΗΓΗΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,ΚΙ ΕΓΩ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΝΩ,ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΑ ΤΟ ''ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ '' ΕΙΧΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ.
  ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

 • Ανώνυμος 32659

  4 Μαρ 2015

  ΟΤΙ ΘΕΣ

 • Ανώνυμος 32646

  3 Μαρ 2015

  ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥΠΙ,ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΟΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ.

  ΕΓΩ ΠΧ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΛΘΩ ΣΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΟ [ΕΙΧΕΣ ΠΟΤΕ?ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ!],ΠΡΟΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΩ ΣΕ ΣΥΝ,ΟΝΕΙΡΟ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΙΩΘΩ ΚΙ ΕΝΑ ΒΟΥΗΤΟ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ.

  ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ,ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ.

 • Ανώνυμος 32645

  3 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΕΓΩ ΟΤΙ ΘΑ ΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ,ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ...
  Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ Σ ΕΜΕΝΑ.
  ΜΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ,ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΧΕ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΑΘΕΙ ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ.
  Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ.
  ΄΄ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΘΕΕ ΜΟΥ΄΄ ΕΛΕΓΕ ''ΠΑΡΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,
  ΛΟΙΠΟΝ,Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΗ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ,ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!!

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ,Η ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ ,ΗΡΘΕ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΔΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΙ ΑΓΙΟΥΣ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΚΑΛΕΣ,ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΦΟΥ ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ
  ''ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΒΗΚΑ,ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΝΕΚΡΗ,ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΡΕΣ Η΄ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΟΜΩΣ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΝ ΜΕ ΑΠΟΡΙΑ'',ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΔΩ;ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΣΟΥ ΑΚΟΜΑ''

  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΙΖΩ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ.

  ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΜΑΙ ΛΙΓΟ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΟΤΕΛΑ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ,Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΙ ΠΕΙ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΕ ΜΕΝΑ.ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΡΩ!

  ΤΕΛΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.

 • Ανώνυμος 32644

  3 Μαρ 2015

  ΚΟΙΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙ
  ΔΕΝ ΣΟΥΝ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΘΡΗΣΚΟΣ Η ΠΙΣΤΟΣ [ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ]...ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ '''ΑΠΟΔΕΙΞΩ'' ΚΑΤΙ ....ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕΣ.....ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.....
  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ ΘΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΦΥΣΙΚΑ ,ΚΑΙ ΑΝ [ΛΕΩ ΑΝ] ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΝ [ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΩ ΖΩΗ]....
  ΑΠΛΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ.....Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΦΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΤΕ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ Η ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΑΡΚΕΤΑ ΝΕΟΣ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ...ΑΥΤΗΝΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΤΟ ΕΙΠΑΝΕ ΠΟΤΕ....ΤΗΣ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΕΑ ΤΟΥ ,ΟΤΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΠ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΜΑΘΕΙ...ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΗ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ[ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΟΥΣΑΝΕ].....ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ [ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ] ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΕ....
  ''''ΕΣΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ'''
  ΑΥΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΙΗΓΗΘΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ.....
  ΑΥΤΟ ,ΠΙΣΤΕΥΩ ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.....

 • Ανώνυμος 32643

  3 Μαρ 2015

  ΦΙΛΕ....ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΙΡΟΜΑΙ...

 • Ανώνυμος 32642

  3 Μαρ 2015

  ΚΟΙΤΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΕΛΕΙΩΣ ΞΕΚΑΡΦΩΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ,ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!
  ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ,ΠΡΟΦΗΤΟΛΟΓΙΑ,ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΣΧΕΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΨΑΧΝΕ ΜΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ,Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΗΚΕ ΠΑΤΗΜΑ ΚΛΠ ΚΛΠ.

 • Ανώνυμος 32641

  3 Μαρ 2015

  ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΘΕΟΠΟΙΩ ΚΑΤΙ,ΑΠΛΑ ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΥΛΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ.

  ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ,ΘΕΩΡΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΓΕΤΗ,ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ,ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝΩΝΤΑΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΣΑ ΦΟΡΤΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ,ΤΑ ΘΕΩΡΩ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ.[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ]
  Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΣ,ΑΠΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ [ΟΧΙ ΜΟΝΟ] ΕΓΙΝΕ....ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

  ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
  ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ,ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ,ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ,ΜΙΑ ''ΤΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ''[ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ Η ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΗ Ο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ] ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ.

  ΑΥΤΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ...ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΘΑ ΤΟ ΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ,ΟΜΩΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΛΑ,Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

  ΠΑΝΤΩΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΦΙΛΙΚΑ ,ΞΕΦΥΛΛΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΣΜΟ,ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ.

  ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΡΦΩΤΗ Η ΑΘΕΪΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ [ΕΓΩ ΣΤΗΡΙΖΩ ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΣΜΟ],ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ!

 • Ανώνυμος 32640

  3 Μαρ 2015

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ.....ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ....ΜΠΟΡΕΙ ΛΕΩ ΕΓΩ ΤΩΡΑ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΣ ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ....ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝ ΠΡΙΝ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΝΑΣ[ΧΙΤΛΕΡ ΠΧ] ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ Η ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΠΛΑ ΤΑΝΚΣ ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΒΟΛΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΦΑΕΙ 20 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΚΤΟΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΝΟ ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ''ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ'' ΔΥΣΗ ...... Ε ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΓΑΝΕ ΟΤΙ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ''ΜΥΣΤΗΡΙΑ'' ΤΣΙΓΑΡΙΛΙΚΙΑ.....ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΙΝ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ.....ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΞΙΣΟΥ '''ΠΑΡΑΞΕΝΑ'' ΜΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

 • Ανώνυμος 32639

  3 Μαρ 2015

  ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΩΝΩ.....
  ΓΡΑΦΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΘΑΝΑΤΟ,ΑΙΩΝΙΟ,ΑΚΙΝΗΤΟ

  ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΓΩ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩ ΟΤΙ Η ΥΛΗ-ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΘΕΟΠΟΙΗΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ...

  ΝΑΙ,ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ,ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,ΑΡΧΙΚΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ,ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ.

  ΟΧΙ ''ΚΑΠΟΙΟ ΣΑ ΠΟΥΜΕ'' ΡΕ ΦΙΛΕ...ΟΥΤΕ ΑΠΛΑ '''ΑΡΧΙΚΑ''''...ΓΙΑ ΒΑΛΕ ΚΑΤΩ ΠΟΣΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝΕ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ....ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΔΙΗΡΚΗΣΕ ΑΥΤΟ...ΜΗ ΤΟ ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ....
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ....'''ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ''' Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ....ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΕΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ.....
  ΓΡΑΦΕΙΣ.....
  Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΤΗ,ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΕΣ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ,ΑΦΑΙΡΕΣΗ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ... ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΝΤΑΙ.....
  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΦΤΙΑΞΕ....ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΔΟΙΑΝΟΙΑ ΜΟΥ....ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΟΥΝΑ ΕΓΩ ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ [ΠΡΙΝ ΓΕΝΝΗΘΩ ΔΗΛΑΔΗ] Η ΟΠΩΣ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .....
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙΣ;;

 • Ανώνυμος 32637

  3 Μαρ 2015

  ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΘΑΝΑΤΟ,ΑΙΩΝΙΟ,ΑΚΙΝΗΤΟ;
  Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΤΗ,ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΕΣ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ,ΑΦΑΙΡΕΣΗ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ;

  ΝΑΙ,ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ,ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,ΑΡΧΙΚΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ,ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ.

  ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΑΘΕΪΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ;ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΑΚΥΡΟ,ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΣ ,ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑ!ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΑΘΕΪΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΦΤΙΑΧΤΗ.

  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΣ.
  ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ,ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟΝΑΡΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΟ!


  ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 1700 ΠΛΕΟΝ,ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ,Η ΖΩΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΥΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ,ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΠΝΕΥΜΑ,ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.
  Η ΥΛΗ ΓΕΝΝΑ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ,ΤΟ ΝΟΥ,ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΟΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.

  ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΦΤΙΑΞΕ;

  Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ,ΚΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ LSD.

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ;ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ;

 • Ανώνυμος 32616

  3 Μαρ 2015

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΘΝΗΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ [ΣΩΜΑ] ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 • Ανώνυμος 32615

  3 Μαρ 2015

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΛΕΣ ''''ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΘΡΗΣΚΟΙ'''
  ΜΗΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΟΣ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ... ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ....ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ....ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΑΝΕ.....ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΚΟΥΒΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥΣ....ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ....

 • Ανώνυμος 32604

  3 Μαρ 2015

  ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕ ΒΙΑΙΑ ΤΗΝ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.....ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ[ΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ , ΣΕ ΒΡΑΣΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ,ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΦΑΛΙΣΜΟ....ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΞΑΛΙΦΘΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ...
  ΕΤΣΙ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Η '''ΥΛΗ'' ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΚΕΙ ΑΝΤΛΟΥΣΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΕ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΚΟΣ ΤΟ 1821...ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΠΕΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ......ΑΑ ΞΕΧΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ....

 • Ανώνυμος 32602

  3 Μαρ 2015

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΟ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ [ΣΧΕΔΟΝ] ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.....
  ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝΕ ''ΕΝΤΟΣ'' ΦΥΣΗΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ .....ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ''ΘΕΟΠΟΙΟΥΜΕ'' ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΟΤΕ '''ΟΟΟΤΙΙ'''' ΕΙΠΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΣΤΟ...ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟΛΥΤΟΣ.....ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ......ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ '''ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝΕ'' ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 'ΕΝΑ' ΘΕΟ '....
  ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΣΚΕΨΗ;;;....ΟΣΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΗΤΑΝ ΤΟ '''ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣ''' ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ''ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΙΟΥΝΤΑΙ'' '' ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ''ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΗΝΘΗΚΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΑΦΟΥ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ]
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ....ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ....ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ '''ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ'' ....ΟΙ '''ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ....ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΓΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΑ ΔΙΔΕΙΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΟΧΙ ΩΣ '''ΕΝΤΟΛΗ''-ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ....ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;;
  Ο ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ [ ΤΟΥΣ ΜΗ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ] ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΑΝΕ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ...ΕΝΩ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΧΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΗΝΑΓΑΝΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ...
  ΑΣΕ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΔΕ ΔΕΙΧΝΕΙ....ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ '''ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ''

 • Ανώνυμος 32600

  3 Μαρ 2015

  Επίσης κι εμένα με εντυπωσιάζουν τα επιχειρήματα της θρησκείας!Δεν ξέρω ποιο να πρώτοπάρω!
  Κρίμα με τέτοια φιλοσοφική παράδοση Ίωνες,Ηράκλειτος,Δημόκριτος,Επίκουρος κλπ και να είμαστε τόσο θρήσκοι!
  Από την Ελλάδα ξεκίνησε ο Υλισμός!Ξεκίνησε η προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου ,χωρίς κανένα θεό-δημιουργό εκτός φύσης.
  Ακόμη και τους θεούς τους τοποθετούσαν εντός της Φύσης.
  Αλλά τα ξεχάσαμε.Αλλά να μου πεις πάνω στην παρακμή του αρχαίου κόσμου γεννήθηκε ο χριστιανισμός και εκδίωξε βίαια την υλιστική σκέψη,ενστερνιζόμενος και χρησιμοποιούμενος τον ιδεαλισμό και τον μυστικισμό!
  ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ!
  Η σκέψη αυτή,πχ στον Θαλή είναι πανθεϊστική -υλιστική,φύση αιτία του εαυτού της.
  Αντίθετα η ιδέα της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός από ένα εξωφυσικό ον έρχεται από την Εβραϊκή παράδοση.ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ,ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ,ΙΔΙΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ!!

 • Ανώνυμος 32594

  2 Μαρ 2015

  ΕΘΝΙΚΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ .....
  ΑΣΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ....ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΣΟΥ...ΑΝ ΔΕΝ Σ ΑΡΕΣΕΙ GIT BURDA......
  ΠΑΝΤΩΣ Ο ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

 • Ανώνυμος 32535

  2 Μαρ 2015

  Ζούμε στο Ελλαδιστάν ,τι να κάνουμε;
  Δεν θα είναι για πάντα όμως έτσι...

 • Ανώνυμος 32487

  28 Φεβ 2015

  Κυριοι εκτος απο αθεοι *δικαιωμα σας, ειστε και βλακες!
  Για γελια και για κλαματα,με ολο το σεβασμο...

 • Ανώνυμος 32116

  27 Ιαν 2015

  ΚΥΡΙΟΙ ΕΧΕΤΕ ΞΕΦΥΓΕΙ??? ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΕΡΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙΠΕΡ Κ.Λ.Π, ΘΑ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΟΤΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ (ΕΝΝΟΩ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΜΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΕΡΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΒΕΒΑΙΑ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΘΕΟΤΗΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ. ΟΜΩΣ ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΥΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΦΑΣΤΦΟΥΝΤ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΗΝ. ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΧΟΣ, ΔΕΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΙΓΝΙΑΣΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΑΠΛΑ...... ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΑΝΘΟΥΜΕ. ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ .... ΠΙΠΕΡΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΣΚΑΤΑ. ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΘΕΟΙ. ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 • Ανώνυμος 32098

  25 Ιαν 2015

  ΕΚΤΟς ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΟΥ ''ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ''' ΣΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
  Η ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΕΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΑΝ

 • Ανώνυμος 32097

  25 Ιαν 2015

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΓΩ ......
  ΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ.....
  ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ''ΕΛΕΥΘΕΡΟ''';;;;;

 • Ανώνυμος 32087

  23 Ιαν 2015

  Get a life εσύ που γράφεις με κεφαλαία. Ξεκίνα εξάσκηση με τονισμούς στα ελληνέζικα.

  Άθεος και ελέυθερος.

 • Ανώνυμος 31532

  11 Ιαν 2015

  ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΙΑ......ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ....
  ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΕΑ-'''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ'''' ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΔΙΩΞΑΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΟΝΟ 2 ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ....ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ '''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ''' ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ''''ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ'''..... ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....ΤΟ ΜΟΝΟ ''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ'' ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕ [ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ] ΚΑΙ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ '''ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ'' ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ...ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΩΞΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....

 • Ανώνυμος 31528

  11 Ιαν 2015

  θρησκεια σημαινει αποβλακωση γιαυτο σε χωρες θεοκρατουμενες οπως και η ελλαδα υπαρχει διαφθορα υπαναπτυξη και αλλα πολλα .Αρα εαν δεν φυγει απο την ελλαδα ο θρησκευτικος μεσαιωνας η χωρα θα παραμεινη οπως ειναι.
  ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΟΤΙ ΣΤΙΣ ΜΗ ΘΕΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΟ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ''ΠΡΟΟΔΟΥ'' ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ..... ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ....ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ '''ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ''' ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΑΟΥ...ΤΙ; ... ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΣ ΤΩΡΑ;;;....

 • Ανώνυμος 31024

  27 Δεκ 2014

  ΠΡΩΤΟΝ.....ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙΣ

  ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΤΣΙ;;;
  ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΖΩΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΥΡΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΣΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΟΥ;;;
  ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΛΕΓΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΘΑ ΤΑ ΕΙΧΕΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΕΤΣΙ;;;;
  ΑΣ ΜΗΝ ΘΕΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΕΓΟΣΤΕ ΑΘΕΟΙ.....
  ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ YOUTUBE ''1940 ΘΑΥΜΑ''
  ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΒΕΒΑΙΑ

 • Ανώνυμος 30831

  25 Δεκ 2014

  ερωτημα στα ζωα που αποζητουν τον δημιουργο τους:
  μπορει ο παπαρας που νομιζετε για θεο σας αφου ειναι παντοδυναμος να αυτοκτονησει;

 • Ανώνυμος 30335

  4 Δεκ 2014

  ρε ζώο οι αλβανοί δεν είναι άθρησκοι είναι μουσουλμάνοι. Δηλ αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει θεός θα βγεις έξω κ θα σκοτώνεις και θα κλέβεις??ο θεός σε κρατάει κ δεν σκοτώνεις η επειδή είσαι πολιτισμένος άνθρωπος? Οι θρησκείες είναι από τα μεγαλύτερα κακά τις ανθρωπότητας.οι παπάδες απατεώνες.απλά κερδοφόρο επάγγελμα..

 • Ανώνυμος 30017

  5 Νοε 2014

  Το άρθρο δεν είναι τίποτε παραπάνω παρά μια "λογική" και παντελώς μη φιλοσοφική αντίληψη για το ρόλο των θρησκειών. Για να σχηματιστεί όμως μια πλήρης και ολοκληρωμένη αντίληψη για τέτοιου είδους θέματα, η φιλοσοφική θεώρηση είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη. Δεν έχω δει ούτε έναν άθεο να χειρίζεται - έστω και μερικά απειροελάχιστα - ψήγματα φιλοσοφίας, Και αυτό είναι ο αδύνατος κρίκος του αθεϊσμού. Πάντα κατώτερος από τον ιδεαλισμό. Σε όλους τους αιώνες! Και σε όλες τις εποχές!

 • Ανώνυμος 29436

  8 Αυγ 2014

  Oi alvanoi den ei nai oloi atheoi..... polloi einai mousoulmanoi kai to keimeno den eipe pos h atheia lunei ola ta provlimata. Diavazete prosektika. Ektos autou to an kapiuos tha ginei egklhmatias h oxi den vrisketai se sysxetismo me thn atheia tou allame paragontas pou epidroun sthn prosopikothta tou opos to koinoniko perivallon. Kai o marx atheos htane alla den vghke egklhmatias. Telos posoi anthropoi den exoun sfagiasei xiliades sunanthropoys tous sto onoma ths thriskias tous opos oi tzixantistes h oi xristianoi sthn latinikh amerikh?kai autoi eixan triskia,den eida n tous apotrepei ap to nakanoun agklhmata...eleos

 • Ανώνυμος 29018

  14 Μαΐ 2014

  θρησκεια σημαινει αποβλακωση γιαυτο σε χωρες θεοκρατουμενες οπως και η ελλαδα υπαρχει διαφθορα υπαναπτυξη και αλλα πολλα .Αρα εαν δεν φυγει απο την ελλαδα ο θρησκευτικος μεσαιωνας η χωρα θα παραμεινη οπως ειναι.

 • Ανώνυμος 28685

  28 Απρ 2014

  Δεν υπαρχουν αθεες κοινωνιες . Ολοι οι ανθρωποι αποζητουν τον δημιουργο του κοσμου .Ειναι διατεθημενοι να ακολουθησουν τις αντολες καποιας θρησκειας . Το προβλημα βρισκεται στους κανονες αυτης της θρησκειας που πιστευουν οτι ειναι η εντολες του Θεου. Ελληνας απλος Χριστιανος

 • Ανώνυμος22032014104618

  22 Μαρ 2014

  Βρε παραπάνω: "Θα πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε προσεκτικοί, ώστε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των ολοκληρωτικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιβάλλεται από την εξουσία επί ενός απρόθυμου πληθυσμού (όπως στα πρώην σοβιετικά κράτη) και των ανοικτών, δημοκρατικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιλέγεται ελεύθερα από τον επαρκώς μορφωμένο πληθυσμό (όπως στη Σουηδία, στις Κάτω Χώρες ή στην Ιαπωνία)..." Αυτό σου ξέφυγε, μου φαίνεται

 • Ανώνυμος21032014225239

  21 Μαρ 2014

  polu kako artro...eidame kai i albanoi poy einai atheoi poso politismenoi einai....!!!antropos xoris triskeia kai pedia dustixos i eglimatias tha ginei i dolofonos kurie proodeytike artrografe bolemene....