ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ
ΤΟ... ΦΕΓΓΑΡΙ !

Η γενοκτονία
του μουσουλμανικού πληθυσμού
της Πελοποννήσου το ΄21

 «Τούρκος μή μείνει στο Μωριά,

μηδέ στον κόσμο όλο»

Δημοτικό τραγούδι τού ΄21
Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος σήμερα, ότι ο ελλαδικός χώρος κάποτε, φιλοξενούσε ένα μεγάλο πληθυσμό οθωμανών. Ζούσαν σε μικρές κοινότητες. Αγρότες, έμποροι, κρατικοί υπάλληλοι και οι οικογένειές τους, δέν είχαν γνωρίσει άλλη πατρίδα για εκατοντάδες χρόνια. Μετά το 1821 όμως, τα ίχνη τους χάθηκαν εντελώς.

Πελοπόννησος, άνοιξη τού 1821

Οικογένειες αγροτών, εμπόρων κι αξιωματούχων τής Πύλης είχαν ζήσει εδώ για αιώνες. Τώρα όμως, δέν είχε μείνει ούτε ένας. Όπως έλεγαν οι ρωμιοί: «Τους έφαγε το... φεγγάρι»! Δεκάδες χιλιάδες τούρκοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν μέσα σε μερικές βδομάδες.

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένας ακόμα μύθος τού ΄21. Ότι οι σφαγές κατά των αμάχων ήταν αποκλειστικά έργο των οθωμανών.

Δέν επρόκειτο απλά για σποραδικούς σκοτωμούς γειτόνων, για να κλέψουν τα σπίτια τους, αλλά για μιά πολιτική. Η εξολόθρευση των οθωμανών ήταν αποτέλεσμα προμελετημένου σχεδίου. Προήλθε «περισσότερον από τας εκδικητικάς εισηγήσεις των Φιλικών και των ευπαιδεύτων» (όπως επισημαίνει ο άγγλος ιστορικός Τζόρτζ Φίνλεϋ). Αλλά και ρωμιοί συνεπαίρνονταν στην ιδέα τής απόκτησης τούρκικων τσιφλικιών, αλλά και τής κατάληψης των πλούσιων πόλεων - κάστρων, όπως τής Τριπολιτσάς ή τού Ναυπλίου και στην προσδοκία για εξεύρεση λαφύρων και αγαθών.

Η ευκαιρία τους δόθηκε με την εξέγερση τού Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820 κατά τού σουλτάνου, που κράτησε απασχολημένα πολλά οθωμανικά στρατεύματα στην Ήπειρο. Η Πελοπόννησος βρέθηκε για πρώτη φορά αφύλακτη.

Τέλη Μαρτίου τού ΄21, ξεκίνησαν να κατεβαίνουν από τα βουνά άτακτες ομάδες ληστοσυμμοριτών, που άρχισαν να επιτίθενται και να λεηλατούν τουρκικές κοινότητες. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα
» για τον πραγματικό βίο και πολιτεία των κλεφταρματολών στο άρθρο: Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι). Κληρικοί προέτρεπαν τους ρωμιούς σε κάθε χωριό, να αφανίσουν τους άπιστους μουσουλμάνους. Συχνά, οι πρώτοι ηγέτες ήταν ιερείς, που έβλεπαν από τη μεριά τους το θέμα ως θρησκευτική κάθαρση. Με αυτοσχέδια όπλα, ξύλα, μαχαίρια κ.ά., οι ρωμιοί τής Πελοποννήσου στράφηκαν κατά τού ανυπεράσπιστου οθωμανικού πληθυσμού.
 
 
 

 
Ρωμιοί και οθωμανοί ζούσαν επί πολλούς αιώνες ειρηνικά μαζί. Είχαν ίδια ήθη κι έθιμα, συνήθειες κ.λπ., ακόμα και η γλώσσα τους είχε πάμπολλα κοινά στοιχεία. Η μόνη διαφορά τους ήταν η θρησκεία. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο χρονικό τού περιηγητή Εβλιά Τσελεπή, που ταξίδεψε στην Αθήνα στα μέσα τού ιζʼ αιώνα.

Οι ρωμιοί στράφηκαν με τον πιο βίαιο τρόπο ενάντια στους ανυπεράσπιστους γείτονές τους με στόχο να τους εξολοθρεύσουν ολοκληρωτικά. Τα γεγονότα τής άνοιξης τού ΄21 προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση, αλλά και απορία στους τούρκους. Δέν ήταν εύκολο να δεχθούν, ότι οι ρωμιοί είχαν ξεσηκωθεί εναντίον τους. Πολλοί ανάμεσα στους εξεγερμένους και στους οθωμανούς ήταν γνωστοί μεταξύ τους και συγχωριανοί.

Έχουμε και τη μαρτυρία τού Διον. Σουρμελή: «Όθεν είχον δίκαιον οι τούρκοι να παραπονούνται προς τους χριστιανούς συμπολίτας των, λέγοντες προς αυτούς: “Και τί είμεθα ημείς; Δέν είμεθα έλληνες; Δέν εγεννήθημεν εις τούτον τον τόπον; Δέν ανετράφημεν, δέν εμεγαλώσαμεν μαζί εις τούτην την γήν, την οποίαν εσείς κάμνετε τώρα εδικήν σας;” και άλλα παρόμοια».

 
 
 

Δέν εκπονήθηκαν πολεμικά σχέδια ούτε ήταν εύκολο να εκπονηθούν. Οι ρωμιοί οδηγήθηκαν στη ρήξη «απαρασκεύαστοι», όχι με τη σημασία, που έδινε ο Κοραής στον όρο, χωρίς δηλαδή τον απαραίτητο «φωτισμό», αλλά χωρίς να έχουν «εθνικούς» στόχους. Δέν επρόκειτο για έναν πόλεμο για την ελευθερία, όπως μάς μαθαίνουν στα σχολεία, αλλά για ανελέητες σφαγές αμάχων, ξεκλήρισμα πληθυσμών και λαφυραγωγία.
 
 

«Να μή αφήσωσι ζώντα ποδάρι...»
Η ιδέα τής Φιλικής Εταιρείας ήταν να αναληφθεί συστηματική προσπάθεια προσανατολισμού στην κατεύθυνση τής οργάνωσης μιας γενικευμένης ένοπλης χριστιανικής εξέγερσης στα Βαλκάνια (που ονομάστηκε εκ των υστέρων «ελληνική εθνική επανάσταση», αλλά μόνο τέτοια δεν ήταν, βέβαια) υπό ρωσική καθοδήγηση, σχέδιο σύμφωνο με το πνεύμα τής ρώσικης πολιτικής, που κατά τη διάρκεια τού ρωσοτουρκικού πολέμου υποκίνησε, χρηματοδότησε και εξόπλισε τη σέρβικη εξέγερση, δυό δεκαετίες σχεδόν πριν το ΄21.  
 
«Οι Φιλικοί ήσαν εν γένει πολίται. Εκ των αποστόλων ολίγοι κατέστησαν στρατιωτικοὶ αρχηγοί. Ήσαν άνδρες δευτερευούσης κοινωνικής θέσεως και, όπως όσοι πιστεύουν, ότι αδικούνται και παραγκωνίζονται, ήσαν οργίλοι και βιαιοπαθείς.

»Αμοιρούντες τού γενναίου θάρρους και των θερμών αισθημάτων, τα οποία θα τους καθίστων ικανούς να οδηγώσι τους συμπολίτας των εις την μάχην, μετήρχοντο όλην την ευγλωττίαν των, όπως εμπλήσωσι παντός έλληνος τα στέρνα με τον άκρατον πόθον τής εκδικήσεως. Η πολιτική των ήτο να καταστήσωσι την ειρήνην αδύνατον, βαπτιζομένης, ως έλεγον, τής επαναστάσεως εις το αίμα.

»Εξήγειραν αμειλίκτους εχθροπραξίας και αφήκαν εις άλλους να εύρωσι τα μέσα προς απόκτησιν νικών. Εις θανάσιμον πάλην, επίστευον, ότι το  δίκαιον των χριστιανών έμελλεν ασφαλώς να θριαμβεύση.

»Ενεφύσησαν την ανάγκην τού εξολοθρεύειν πάντα μουσουλμάνον, επειδή ο τουρκικός πληθυσμός εν Ελλάδι ήτο μικρός και δέν ηδύνατο ν' ανανεωθή. Εγνώριζον, ότι οι έλληνες ήσαν λίαν πολυαριθμότεροι ή ώστε να εξολοθρευθώσιν υπὸ των τούρκων, ακόμη και αν η Τουρκία παρήγε μίαν μουσουλμανικήν Φιλικήν Εταιρείαν.

»Η σφαγή άρα ανδρών, γυναικών και παίδων εκηρύττετο ως αναγκαίον μέτρον πολιτικής σώφρονος, και δημώδη άματα ωμίλουν περί των τούρκων ως φυλής εξολοθρευτέας από προσώπου τής γης. Εν άσμα κοινότατον κατά την εποχήν εκείνην έλεγε: “Τούρκος μὴ μείνη ΄ς τον Μωρεά, μηδέ ΄ς τον κόσμον όλον”. Ο Φραντζής [ii. 377, note], μνημονεύων, ότι οι τούρκοι τού Μορέως ήσαν χρήσιμοι εις τον Ιμπραΐμ-πασσάν ως οδηγοί, ότε εισέβαλεν εις Πελοπόννησον, επιφέρει, “επ' αυτώ τούτῳ οι έλληνες είχον δίκαιον να μή αφήσωσι ζώντα ποδάρι εκ των πελοποννησίων οθωμανών”. Ισχυρή γνώμη ενός χριστιανού ιερέως».
(
Τζόρτζ Φίνλεϋ: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», έκδ. «Ίδρυμα τής Βουλής των ελλήνων», τ. Α΄, σελ. 199-200).

«Ούτε φύλου ούτε ηλικίας διάκρισις εγένετο, και εις 15.000 υπολογίζονται οι από τέλους Μαρτίου μέχρι τής Κυριακής τού Πάσχα τού 1821 φονευθέντες τούρκοι», γράφει ο γερμανός ιστορικός Καρλ Μέντελσον Μπαρτόλντυ (1838-1897) στην «Ιστορία τής Ελλάδος από τής εν έτει 1453 αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των τούρκων μέχρι των καθʼ ημάς χρόνων» (έκδ. «Ανδρ. Κορομηλάς», Αθήνα, 1873, μέρος Α΄, σελ. 261).

Ο γάλλος ναύαρχος Jurien de La Gravière, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τη 2 Απριλίου η εξέγερσις ήτο γενική. Οι γαιωκτήμονες τιμαριώται (σ.σ. τούρκοι στρατιώτες, στους οποίους ο σουλτάνος είχε παραχωρήσει γη, που συνεπαγόταν στρατιωτικά βάρη) είδον εαυτούς προσβαλλομένους πανταχού και συγχρόνως. Προσεβλήθησαν ανοικτιρμόνως, εσκυλεύθησαν άνευ ελέγχου συνειδήσεως.

»Εις ολιγώτερον τού μηνός, πληθυσμός εικοσακισχιλίων ψυχών, διεσκορπισμένος εν τοις αγροίς τής Ελλάδος, είχεν εξαφανισθή. Η εξολόθρευσις ήτο, ως βεβαιούσι, προμεμελετημένη,  αποτελούσα μέρος των σχεδίων και των υπολογισμών τής Εταιρείας.

»Ανδρών, γυναικών, παιδίων, η έκρηξις τού ηφαιστείου ουδενός είχε φεισθεί. Τρισχίλιαι κατʼ ελάχιστον όρον επαύλεις απετεφρώθησαν, χωρία προ μικρού ακμάζοντα δέν παρίστων πλέον ειμή σωρούς ερειπίων και επί των λειψάνων τούτων γονυπετώς οι κλέφται συνέψαλλον μετά των ιερέων δοξολογούντες τον θεόν επί τω ταχεί και πλήρει θριάμβω.


»Τουρκικαί τινες οικογένειαι διαφυγούσαι την σφαγήν κατέφυγον εις Τρίπολιν και τα παραθαλάσσια φρούρια».
(Jurien de la Gravière και Jean Pierre Edmond: «Ιστορία τού υπέρ ανεξαρτησίας των ελλήνων αγώνος κυρίως τού ναυτικού», μτφρ. Κωνσταντίνος Ράδος, Αθήνα 1894, σελ. 40).

Τα ίδια υποστηρίζει και ο γερμανός ιστορικός κι ελληνιστής, Γουσταύος Φρειδερίκος Χέρτσβεργ: «Εντός των τεσσάρων εβδομάδων τού Απριλίου εσφάγησαν εν τοις πεδίοις τής Πελοποννήσου και εν ταις κώμαις αυτής 15.000 περίπου μωαμεθανοί εν ψυχραιμία και άνευ διακρίσεως ηλικίας και φύλου και κατεστράφησαν τρεις χιλιάδες οικιών τουρκικών». («Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», μτφρ. Παύλου Καρολίδου, έκδ. «Γεώργιου Δ. Φέξη», Αθήνα, 1916, σελ. 55).


Πρώτος στόχος: Τα τούρκικα τσιφλίκια
Οι αγρότες, που ξεσηκώθηκαν, ο «στρατός» τού Κολοκοτρώνη, ήταν στην ουσία ένας αγροτικός πληθυσμός, δέν ήταν επαγγελματίες των όπλων. Ο πρώτιστος μεγάλος στόχος τους ήταν να αποκτήσουν γη. Η γη αποτέλεσε το μεγάλο κίνητρο γι΄αυτούς. Από την πρώτη στιγμή προσδοκούσαν, ότι τα τσιφλίκια των τούρκων θα περνούσαν στην κατοχή τους. Μέχρι το 1822, ακόμα και ο μισθός των ενόπλων είχε οριστεί σε στρέμματα γής. Ένα στρέμμα ανά μήνα υπηρεσίας.

Για τα αρματολίκια τους νοιάζονταν,

όχι για εθνικούς σκοπούς.


Γαλάτσι:
Το πρώτο μακελειό και πλιάτσικο

Οι πρώτες σφαγές, προοίμιο των όσων θα επακολουθούσαν στην Πελοπόννησο,  πραγματοποιήθηκαν με την άφιξη στη Μολδαβία τού Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος περιστοιχιζόταν από ένα συρφετό «καταχραστών, απειθών και επιβούλων» (Σπ. Τρικούπη: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», έκδ. «Χρ. Γιοβάνη», τόμ. Αʼ, κεφ. Ηʼ, σελ. 103).

Σε όλες τις πόλεις τής Μολδοβλαχίας, όπου σύχναζαν τούρκοι είτε ως περαστικοί είτε ως έμποροι ή ναυτικοί, υπήρχε ένας τούρκος αξιωματικός με μερικούς στρατιώτες. Ένας τέτοιος αξιωματικός, σύμφωνα με τον Σπ. Τρικούπη, «διέτριβε και εν Γαλατσίω, παραδουναβίω εμπορική πόλει τής Μολδαυίας, όπου ήσαν και τινες τούρκοι φιλήσυχοι και φιλέμποροι» (σελ. 37).

Μια μέρα πριν φτάσει στη Μολδαβία ο Υψηλάντης, κάποιος Καραβιάς, Φιλικός, που βρισκόταν εκεί ως αρχιχωροφύλακας, «συνήθροισε τους εταιριστάς και την συμμορίαν των μισθοφόρων του» (Τζ. Φίνλεϋ: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», τόμ. Αʼ, σελ. 166-167), τους οποίους στις ηγεμονίες τους έλεγαν αρναούτες αν και δέν ήταν μόνο αλβανοί, αλλά και ρωμιοί, σέρβοι και βούλγαροι, και τους οδήγησε να συλλάβουν τη μικρή οθωμανική φρουρά. Όσους πρόλαβαν να αιχμαλωτίσουν, τους έσφαξαν επί τόπου.

Ο Καραβιάς, καμαρώνοντας για το κατόρθωμά του περιφερόταν στην αγορά φορώντας τη γούνινη κάπα τού σκοτωμένου αξιωματικού. Αμέσως έδωσε οδηγίες στους άντρες του να σφάξουν και τους άμαχους τούρκους εμπόρους και ναυτικούς, που βρίσκονταν στην πόλη. Επακολούθησε πλιάτσικο και καταστροφή των καταστημάτων και των πλοίων των δολοφονηθέντων οθωμανών.

Ας δούμε πώς περιγράφει τις αποτρόπαιες αυτές πράξεις ο Τζ. Φίνλεϋ: «Ήρχισε να διαρρηγνύη και διαρπάζη τα μαγαζεία των και να καταλαμβάνη τα πλοία των. Τούρκοι πάσης τάξεως, έμποροι, στρατιώται και ναύται, προκατελήφθησαν και εσφάγησαν εν ψυχραιμία. Ο αυτόχθων πληθυσμός τού Γαλαζίου δέν έλαβε μέρος εις την άθεσμον ταύτην πράξιν ούτε τας χείρας των έβαψαν με αίμα ούτε ελήστευσαν τους παρεπιδήμους ξένους των. Μάλιστα, η σκληρότης τού Καραβία και η ακολασία των αρναουτών ετρόμαξε τους μολδαβούς, βλέποντας, ότι, καθʼ όλα τα φαινόμενα, δέν θα έχαιρον τάξιν και ασφάλειαν υπό την διοίκησιν των εταιριστών.

»Τα αιματηρά και φιλέκδικα πάθη, τα εξεγερθέντα δια τής δολοφονίας των μουσουλμάνων εν Γαλαζίω, ραγδαίως διεδόθησαν επί πάσαν την χώραν, συνεπεία τής κακοπραγίας τού Υψηλάντου και τής δειλίας τού Μιχαήλ Σούτσου»
(τού τοποθετημένου από το σουλτάνο ηγεμόνα τής Μολδαβίας).

Το μακελειό τού Γαλατσίου περιγράφουν και άλλοι ιστορικοί (Σπηλιάδης, Φιλήμων κ.ά.).
 
 
«Εφονεύθησαν ανηλεώς και αναιτίως»

Η είδηση έφτασε στο Ιάσιο την ημέρα, που έμπαινε εκεί ο Υψηλάντης και την ακολούθησε άλλη μια παρόμοια σφαγή μπροστά στα μάτια του. Στο Ιάσιο έμεναν 50 περίπου τούρκοι με έναν οθωμανό αρχιφρούραρχο ως επίτιμη σωματοφυλακή.

Πριν ακόμα μπει στην πόλη ο Υψηλάντης, ο Σούτσος είχε πείσει τον Μπας Μπεσλί Αγά, να διατάξει τους οπλίτες του να καταθέσουν τα όπλα με την υπόσχεση, ότι τα πρόσωπα και η ιδιοκτησία τους θα τύχαιναν προστασίας. Οι τούρκοι δέν είχαν πρόθεση να αντισταθούν στους εταιριστές, γιατί συμμερίζονταν τη γενική γνώμη, ότι αυτοί αποτελούσαν την εμπροσθοφυλακή τού ρώσικου στρατού.

Έτσι, οι οθωμανοί στρατιώτες διατάχθηκαν να μείνουν στο στρατώνα τους, ενώ οι τριάντα περίπου τούρκοι έμποροι, που βρίσκονταν εκεί, φυλακίστηκαν με την πρόφαση, ότι το μέτρο αυτό ήταν αναγκαίο για την ασφάλειά τους.

Ακολούθησε κάτι ανάλογο με αυτό, που είχε γίνει στο Γαλάτσι: Εν ψυχρώ σφαγή και των οπλιτών και των εμπόρων μπροστά στα μάτια τού Μιχαήλ Σούτσου και τού Αλέξανδρου Υψηλάντη. «Εφονεύθησαν ανηλεώς και αναιτίως», σύμφωνα με τον Σπ. Τρικούπη (σελ. 38). Ακολούθησαν λεηλασίες και φωτιές στα σπίτια των οθωμανών.

Ο Υψηλάντης μάλιστα, γνωστοποίησε εξ αρχής τις προθέσεις του επιδοκιμάζοντας με ημερήσια διαταγή τις σφαγές των αιχμαλώτων στρατιωτών και των αμάχων εμπόρων και το πλιάτσικο της περιουσίας τους, τις οποίες χαρακτήρισε λαμπρό κατόρθωμα. («Περί δε εν τω Γαλατσίω εξέδωκεν ημερησίαν διαταγήν ευφημών την αθέμιτον πράξιν τού Καραβιά ως λαμπρόν κατόρθωμα»). 


Ληστεία και απληστία.
Αμέσως μετά τις σφαγές στο Γαλάτσι και το Ιάσιο, ο βρετανός ιστορικός και φιλέλληνας Τζ. Φίνλεϋ, σκιαγραφεί τα πραγματικά κίνητρα των «αγωνιζόμενων ελλήνων» το 1821, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά, που μας μαθαίνουν στο σχολείο. 

 

 
 

Χριστιανικές συμμορίες στα Καλάβρυτα
Τής γνωστής σφαγής τών Καλαβρύτων τού 1943 από τους γερμανούς, είχε προηγηθεί μια άλλη σφαγή, σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα, αυτή τού άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού από «συμμορίες χριστιανών» (Τζ. Φίνλεϋ: «Η ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», τ. Αʼ, σελ. 194).

Ο Ιμπραήμ Αρναούτογλου, ο βοεβόδας των Καλαβρύτων, όδευε προς Τριπολιτσά, όταν κάποιοι από τους ακολούθους του προσβλήθηκαν από «συμμορία χριστιανών ελλοχεύουσαν κατά τινα στενωπόν παρά την Κλειτορίαν». Γύρισε πίσω έντρομος κι έδωσε το μήνυμα τού κινδύνου στο μουσουλμανικό πληθυσμό των Καλαβρύτων. Οι τούρκοι μάζεψαν βιαστικά τις οικογένειες και τα πολυτιμότερα των κινητών τους σε μερικά μεγάλα σπίτια, που φαίνονταν κατάλληλα για άμυνα.

Στις 21 Μαρτίου 1821 πολλοί μουσουλμάνοι σφαγιάστηκαν σε διάφορα μέρη τής Πελοποννήσου. Στις 22 Μαρτίου, διάφοροι φιλικοί με πλήθος όχλου ρωμιών συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι τής Αγίας Λαύρας κι αφού πήραν για σημαία τη χρυσοκέντητη εικόνα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, που υπήρχε στην Ωραία Πύλη τού ναού, όρμησαν κατά των Καλαβρύτων.

Η πολιορκία δέν βάσταξε πολύ. Οι μουσουλμάνοι παραδόθηκαν, αφού έλαβαν υπόσχεση ασφάλειας. Η υπόσχεση όμως, αμέσως αθετήθηκε. Περί τους 300 άμαχους έπεσαν στα χέρια των αποθηριωμένων ρωμιών. Τους άνδρες τους έσφαξαν, ενώ τις γυναίκες και τα παιδιά, σύμφωνα με τη μαρτυρία τού γάλλου αξιωματικού Μαξίμ Ρεϊμπό, τους πήραν δούλους στα σπίτια τους οι ισχυρότεροι ρωμιοί τής περιοχής.

Ο Αρναούτογλου, αντιπρόσωπος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες τής Πελοποννήσου, ο οποίος είχε ζήσει με οικειότητα και φιλία με πολλούς από τους προκρίτους, αιχμαλωτίστηκε. Πάμπτωχος πλέον, αφού την περιουσία του την σπαταλούσαν οι πρώην φίλοι του, ανέκτησε την ελευθερία του σε κάποια ανταλλαγή αιχμαλώτων το 1825.
 
 

Θηριωδίες στην Πάτρα
Στις 23 Μαρτίου επικεφαλής τού πολυάριθμου συναθροισμένου όχλου στην Πάτρα ήταν οι Φιλικοί Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Λόντος, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, Μπενιζέλος Ρούφος, ο επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρύτων Προκόπιος και ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο οποίος έστησε ένα σταυρό στην πλατεία τού Αγίου Γεωργίου ευλογώντας το μακελειό, που επακολούθησε κατά τού άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού, που είχε μαζευτεί στο κάστρο τής πόλης.

Τετρακόσιοι στρατιώτες διορισμένοι από τους αρχηγούς τους, για τη φύλαξη τού δρόμου λιποτάκτησαν και μπήκαν στην Πάτρα. Σύμφωνα με τα λόγια τού Παλαιών Πατρών Γερμανού, «αιτία τής λιποταξίας των ήτον η λαφυραγωγία, επειδή οι τούρκοι μόνον τα ελαφρά πράγματα έμβασαν εις το Κάστρον, τα δε λοιπά άφησαν εις τα οσπίτια τους. Όθεν ο εκ των χωρίων τής επαρχίας Καλαβρύτων και Πατρών λαο και Βοστίτζης (σ.σ. Αιγίου) συνηθροισμένος όχλος, όστις συνεκρότει το στράτευμα, άνθρωποι πτωχοί και ποταποί, εδόθησαν εις την αρπαγήν, χωρίς να φροντίζουν δι΄άλλο τι». (Παλαιών Πατρών Γερμανού «Απομνημονεύματα», έκδ. «Βεργίνα», σελ. 29-30).

«Δέν πίστευα, πως θα ξαναδώ το φως ύστερα από αυτή την τρομερή νύχτα… Η πυρκαγιά μαίνεται, κάθε τόσο ακούγονται εκρήξεις. Μερικές φορές μού φαίνεται, πως γίνεται σεισμός. Δοκάρια και τοίχοι, που γκρεμίζονται μέσα στη φωτιά φουντώνουν στήλες φλογών. Κραυγές ασυνάρτητες, μια πόλη είκοσι χιλιάδων κατοίκων χάνεται... Οι έλληνες πυρπολούν τη μουσουλμανική συνοικία. Οι δρόμοι είναι πλήρεις πτωμάτων. Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός φορτώθηκε μεγάλη ευθύνη… Οι έλληνες φθάνουν από τα χωριά κραυγάζοντας “θάνατος στους τούρκους!”. Είναι φανατισμένοι... Στην πλατεία τού Αγίου Γεωργίου υψώνουν εικόνες τού Χριστού. Η σημαία τού σταυρού κυματίζει πάνω στα τζαμιά. Οι παπάδες βαπτίζουν πολλά τουρκόπουλα… Μπαίνουν στην πόλη οι προεστοί τής Βοστίτσας. Μπροστά-μπροστά πέντε τουρκικά κεφάλια...

»Ο πρωθιεράρχης (σ.σ. Παλαιών Πατρών Γερμανός) περιβληθείς την ιερατική στολή του μετέβη σε παρακείμενη εκκλησία, ιδρυμένη επί των ερειπίων ναού τού Ποσειδώνος... Γονυκλινεί προ τού μεγαλείου τού λαβάρου, που εμφανίστηκε, λέγεται, στον ουρανό, στον υιό τού Κωνσταντίου τού Χλωρού... Επαναλαμβανόμενο υπό τού πλήθους και φερόμενο διά τής ηχούς μέχρι τής Ακροπόλεως των Πατρών, αγγέλλει εις τους τούρκους, ότι ήρξαντο αύθις για τους έλληνες οι ημέρες τού Κωνσταντίνου». (Περιγραφή τού γάλλου πρόξενου Φρανσουά Πουκεβίλ, «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», τόμ. Βʼ, σελ.179-180).
 
 


 

Η μεταφορά με το φεγγάρι, συνηθιζόταν να λέγεται μεταξύ των ρωμιών, γιατί συνήθως θανάτωναν τους οθωμανούς τη νύκτα, το δε πρωί, όταν τους ρώταγαν τί έγινε ο (τάδε) αγάς, απαντούσαν: «τον έφαγε το φεγγάρι».
 

 
 

Το φεγγάρι...
Στις 23 Μαρτίου η Καλαμάτα συνθηκολόγησε. Οι τούρκοι κάτοικοι παραδόθηκαν  παίρνοντας όρκους προστασίας της ζωής και της τιμής τους, αλλά οι υποσχέσεις αυτές δίνονταν ως δέλεαρ, ώστε -απελπισμένοι όντες- να μήν αντιτάξουν επίμονη αντίσταση.

Οι αιχμάλωτοι μοιράστηκαν ως δούλοι. Τους περισσότερους από αυτούς, με εξαίρεση τα ωραία κορίτσια, σύντομα τους «κατέφαγε το φεγγάρι», σύμφωνα με την έκφραση τού Φιλικού Αμβρόσιου Φραντζή (τ. Αʼ, σελ. 335).
Τα  «εις τον θεόν»
επινίκια τής σφαγής
:

Μπροστά στο βυζαντινό ναό
των Αγίων Αποστόλων στην Καλαμάτα,
24 ιερείς και ιερομόναχοι ευλογούν
κατά τη διάρκεια πανηγυρικής δοξολογίας
τους χιλιάδες ρωμιούς,
που παρίσταντο γύρω.Σφαγές παντού
Οι ρωμιοί σύντομα κατέσφαξαν το μουσουλμανικό πληθυσμό σε όλη την Πελοπόννησο. Οι πύργοι και οι αγροτικές κατοικίες λεηλατήθηκαν και κατακάηκαν. Σώθηκαν -προς το παρόν- μόνον όσοι τούρκοι πρόλαβαν να καταφύγουν σε φρούρια. Μέχρι το Πάσχα (10 Απριλίου), «δέκα έως δεκαπέντε χιλιάδες μουσουλμάνων εξωλοθρεύθησαν εν ψυχρώ αίματι και περί τας τρισχιλίας επαύλεις εδηώθησαν» (Τζ. Φίνλεϋ, τ. Αʼ, σελ. 199). Πολλοί από τους σφαγέντες ήταν πρώην χριστιανοί, των οποίων οι προπάτορες είχαν ασπασθεί το μωαμεθανισμό, για να αποφύγουν φόρους. Οι περισσότεροι ήταν γυναικόπαιδα.


 

 
«Ηλεκτρισθέντες από τα λάφυρά των, τους εφόνευσαν όλους».
Παν. Παπατσώνη: «Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Αʼ», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 68.

 


Γράφει ο στρατηγός Παν. Παπατσώνης: «...με ρητήν παραγγελίαν, άμα φθάση, να φονεύση όλους τους τούρκους τους αιχμαλωτισθέντας παρʼ αυτών και να καύση και το τζαμί τους, όπου είχαν εις τα Λαγκάδια, δια να απελπίση με τούτο τους ετοιμαζομένους δια το προσκύνημα, έως ου προφθάσουν και ούτοι κατόπιν. Και τω όντι συνάξαν μέχρι πρωίας 150 στρατιώτας επέπεσε κατ΄αυτών, εφόνευσε τους τούρκους όλους έως εκατόν περίπου ψυχών, έκαυσε και το τζαμί ως είχε παραγγελθή». («Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Αʼ», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 63-64).  

Ο πρώην κλέφτης και Φιλικός Πανουργιάς, ηγήθηκε τής επίθεσης στα Σάλωνα. Οι 600 περίπου μουσουλμάνοι κάτοικοι, κλείστηκαν στο κάστρο. Παραδόθηκαν τελικά, με τον όρο, ότι οι ρωμιοί «θα φεισθώσι τής ζωής των. Αλλʼ όμως πριν παρέλθωσιν πολλαί ημέραι, εσφάγησαν, μετά και άλλων μουσουλμάνων από το Ληδωρίκι και Μαλανδρίνο. Ολίγων μόνον εχαρίσθη η ζωή, όπως υπηρετώσι ως οικέται». (Τζ. Φίνλεϋ: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», έκδ. «Ίδρυμα τής Βουλής των ελλήνων», Αθήνα, 2008, τ. Α΄, σελ. 207).

Εξιδανικευμένη σύνθεση τού Peter von Hess, που παριστάνει τον καζά τής Λιβαδιάς και Φιλικό, πρώην κλέφτη, Θανάση Μασσαβέτα (Αθανάσιο Διάκο), να συγκεντρώνει ρωμιούς πριν τη σφαγή τής Λιβαδιάς.
Αν και τον γνωρίζουμε ως διάκο, ουδέποτε είχε χειροτονηθεί ούτε είχε γένια.Τη Λιβαδειά χτύπησε ο Αθανάσιος Διάκος στις 30 Μαρτίου. Οι οθωμανοί κατέφυγαν στο κάστρο και αμύνθηκαν. Εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές. Τουρκικά σπίτια και σεράγια λεηλατήθηκαν και κάηκαν, ενώ όλοι οι κάτοικοι (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) σφαγιάστηκαν. Την επόμενη μέρα, σε πανηγυρική δοξολογία στην εκκλησία τής Αγίας Παρασκευής, τρεις επίσκοποι (Αθηνών, Σαλώνων και Ταλαντίου) ευλόγησαν τη σφαγή. Εκείνες τις μέρες, περί τους 800 οθωμανούς εξολοθρεύτηκαν στο διαμέρισμα Ταλαντίου (Αταλάντης).

Με την πτώση τού Μεσολογγίου (τέλη Μαΐου 1821), οι μουσουλμάνοι κάτοικοί του αιχμαλωτίστηκαν. Όπως συνηθιζόταν, οι περισσότεροι από αυτούς σφαγιάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Μόνο οι οικογένειες των ανωτέρων τάξεων γλύτωσαν, αλλά κι αυτές για λίγο. Αφού θανατώθηκαν όσοι άνδρες είχαν γλυτώσει, τα γυναικόπαιδα διασκορπίστηκαν ως δούλοι στις οικογένειες των πλουσιότερων ρωμιών. Ο συνταγματάρχης Ρεϊμπό, είδε λίγους από τους άνδρες να ζουν ακόμα τον Αύγουστο, «αλλʼ ούτοι εσφάγησαν όλοι μικρώ ύστερον».


 

 
Ξεκοίλιαζαν τις εγκύους, τους έβγαζαν τα έμβρυα και τα έσφαζαν.
Παν. Παπατσώνη: «Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Αʼ», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 29.
 

Στο Βραχώρι (Αγρίνιο), αρχές Ιουνίου σφάχτηκαν 500 μουσουλμανικές οικογένειες, που είχαν ήδη συνθηκολογήσει και παραδώσει τα όπλα τους, καθώς και το σύνολο τού εβραϊκού πληθυσμού τής πόλης (200 κάτοικοι). Την ίδια τύχη είχαν και οι κάτοικοι τού πλησίον ευρισκόμενου μουσουλμανικού χωριού Ζαπαντού.

 
 

Κεφαλοκυνηγοί

Ο Δημ. Υψηλάντης πλήρωνε τρία γρόσια για κάθε τούρκικο κεφάλι. Ο Ρεϊμπό καταγράφει στο χρονικό του ένα περιστατικό (σελ. 418-419): Κάποιος ρωμιός συνάντησε στο βουνό τρεις άοπλους τούρκους, που η πείνα τους είχε αναγκάσει να εγκαταλείψουν την Τριπολιτσά. Έκοψε τα κεφάλια των δύο και τα έδωσε στον τρίτο να τα κουβαλάει μέχρι την καλύβα τού Υψηλάντη, απ΄όπου ζήτησε το μπαξίσι του. Θεωρούσε την πράξη του πολύ φυσική. Επέμενε να κόψει και το κεφάλι τού τρίτου τούρκου, για να πάρει εννέα γρόσια. Με μεγάλη δυσκολία δυό ξένοι αξιωματικοί απέσπασαν τον τούρκο από τα χέρια του. Όλο το στρατόπεδο πήρε το μέρος του.
 
 

Οι θηριωδίες στο Νεόκαστρο
Τους 125 τούρκους, άνδρες και γυναίκες από την πολιορκία τού Νεόκαστρου, που παραδόθηκαν, τους έστειλαν με συνοδεία στην Κυπαρισσία. Εκεί, τις μοίρασαν τις γυναίκες σε σημαίνουσες οικογένειες των γύρω κωμοπόλεων και χωριών και κράτησαν μόνο 16 άνδρες νεότερους των 60 ετών. Σε λίγες μέρες όμως, τούς γκρέμισαν όλους από τα τείχη.
 
Μετά τους 125, άλλη μια ομάδα 60 και πλέον ατόμων, παραδόθηκε στους πολιορκητές, οι οποίοι τους μετέφεραν στο ερημονήσι Χελωνάκι με την υπόσχεση να τους φέρνουν τροφή και νερό. Αυτό δέν έγινε ποτέ κι έτσι όλοι οι τούρκοι πέθαναν από τη δίψα και την πείνα.

Ο Αμβρόσιος Φραντζής περιγράφει το τέλος τους: «Είναι φρίκης άξιον εάν ήθελεν περιγράψη τις λεπτομερώς την αθλίαν και οδυνηράν κατάστασιν των δυστυχών αυτών οθωμανών, εις την οποίαν τους είχεν καταντήσει η παραμέλεια και η δια την ολίγην τροφοδοσίαν των φειδώ των ελλήνων. Έργον τω όντι απάνθρωπον και σκληρόν! Έργον θηριωδίας, ασπλαχνίας και ωμότηος...

»Δεν εξήρκει εις τους δυστυχείς αυτούς, ότι πεινώντες κατέτρωγον τα των θνησιμαίων πτωμάτων των άλλων ομοίων αυτοίς ανθρώπων κρέατα, αλλά και μή έχοντες πώς να αποβώσιν εις την ξηράν (ίσως δι΄ελέους άλλων τινων τύχωσι σωτηρίας) ελάμβανον τα πτώματα των τεθνεώτων, και μετεχειρίζοντο αυτά ως είδος λέμβου κωπηλατούντες δια των ιδίων χειρών των, αλλά και κατά τούτο απετύγχανον, διότι οι έλληνες δέν τους άφηνον να πλησιάσωσιν εις την ξηράν, ή φονεύοντες αυτούς ή και εμποδίζοντες παντοιοτρόπως την εις την ξηράν αποβίβασίν των, έως ότου κατελύθησαν άπαντες με τοιούτον τραγικόν τέλος».
(Αμβρ. Φραντζή: «Επιτομή τής αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από τού έτους 1715 και λήγουσα το 1835», έκδ. «Εκ τής τυπογραφίας η Βιτώρια τού Κων. Καστόρχη και συντροφίας», Αθήνα, 1839, σελ. 395-396).

Οι υπόλοιποι οθωμανοί, αφού είδαν τί έπαθαν όσοι παραδόθηκαν, δέν ήθελαν να παραδοθούν, αλλά προτιμούσαν να πεθάνουν στο φρούριο. Τελικά, συνθηκολόγησαν με αντάλλαγμα για τη ζωή τους την παράδοση όλης τής κινητής περιουσίας τους. Παρά ταύτα, τους σκότωσαν όλους.

Ο Φραντζής περιγράφει: «Τοιαύτη σφαγή τραγική και φόνος δεν εφάνησαν εις κανενός αιώνος ιστορίαν, καθότι όσοι εθανατώνοντο από βολήν πυροβόλου πάραυτα ελυτρούντο, αλλά όσοι επληγώντο, γυναίκες και άνδρες, έτρεχον εις την θάλασσαν ημιθανείς, τους οποίους, πλέοντας εις την θάλασσαν διʼ αλλεπαλλήλων πυροβολισμών εθανάτωναν. Άλλοι δε πάλιν βλέποντες άλλους να θανατώνωνται ανηλεώς, δειλιώντες τον θάνατον, μάλιστα αι γυναίκες με τα βρέφη εις τας αγκάλας, ερρίπτοντο εις την θάλασσαν ολόγυμνοι (καθότι τους εξέδυον ολογύμνους), οι δε έλληνες και εν τη θαλάσση επυροβόλουν κατʼ αυτών, ώστε τα ύδατα της θαλάσσης κατεφοινίσσοντο (σ.σ. κοκκίνιζαν) από τα εκχεόμενα αίματα των δυστυχών αυτών ανθρώπων.

»Πολλοί δε πάλιν έλληνες ήρπαζον εις χείρας των τα βρέφη και τους τριετείς και πενταετείς παίδας, και άλλα μεν έρριπτον κατά των πετρών και τα εθανάτωναν, άλλα δε ρίπτοντες ζώντα εις την θάλλασσαν, επυροβόλουν κατʼ αυτών εντός τού ύδατος, ώστε τα δυστυχή πλάσματα και πνιγόμενα ακόμη υπό των θαλασσίων υδάτων, επυροβολούντο. Είναι δε απερίγραπτα όλα όσα έγιναν, τα οποία τω όντι είναι έργα θηριωδίας μάλλον ή εκδικήσεως»
(σελ. 399-400).
 
 

Σφαγές αμάχων στα κάστρα

Οι μικρές κοινότητες των τούρκων ήταν εντελώς απροστάτευτες. Μόνη ελπίδα σωτηρίας ήταν να καταφύγουν σε κάποιο από τα κάστρα, που έλεγχαν ακόμα κάποιες δυνάμεις τού τούρκικου στρατού. Ένα από αυτά ήταν το Κάστρο τής Μονεμβασίας.

Η Μονεμβασία ήταν ένα από τα πιό εντυπωσιακά οχυρά τής νότιας Πελοποννήσου. Ο βράχος περιβαλλόταν απʼ όλες τις πλευρές από απότομα κι αδιάβατα βράχια. Συνδεόταν με την ξηρά με ένα υπερυψωμένο δρόμο, τη μόνη της είσοδο. Ένα μοναδικό στενό μονοπάτι οδηγούσε στα τείχη τής Άνω Πόλης. Η Ακρόπολη τής Μονεβασίας ήταν απόρθητη.

Οι ρωμιοί πολιόρκησαν τη Μονεμβασία, όπως και τα υπόλοιπα κάστρα τής Πελοποννήσου. Την Ακροκόρινθο, την Κορώνη, την Μεθώνη, το Ναυαρίνο. Η μέθοδος πολιορκίας ήταν απλή. Καταλάμβαναν θέσεις γύρω από την πόλη σε απόσταση ασφαλείας από την εμβέλεια των τουρκικών κανονιών και καθημερινά έκαναν μικρές εξορμήσεις προς το φρούριο.

Πέρασαν τρεις μήνες στην πολιορκία τής Μονεμβασίας. Το κρίσιμο για τους πολιορκημένους τούρκους ήταν η πείνα. Όταν οι λιγοστές προμήθειές τους εξαντλήθηκαν, άρχισαν να τρώνε ρίζες, σπόρους και κατέληξαν να τρώνε γαϊδούρια, σκύλους και ποντίκια. Όταν κι αυτά εξαντλήθηκαν, κατέφυγαν στον κανιβαλισμό. Η απόγνωσή τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κάποιοι στην απόγνωσή τους να φτάσουν στην ξηρά πηδούσαν από το βράχο. Τελικά, στις αρχές Ιουνίου, πρότειναν τους όρους για την παράδοση τού κάστρου.

Οι τούρκοι φοβούνταν, ότι θα σφαγιάζονταν από τους μανιάτες και τους σπετσιώτες. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, που είχε μόλις φτάσει στην Πελοπόννησο, υποσχέθηκε την ασφαλή μεταφορά τους στη Μικρά Ασία. Στις 2 Αυγούστου, τα κλειδιά τού φρουρίου παραδόθηκαν επίσημα σε ασημένιο δίσκο.

Όταν όμως άνοιξαν οι πόρτες, κανείς δέν μπορούσε να συγκρατήσει τους ρωμιούς. Η πόλη λεηλατήθηκε. Πολλοί τούρκοι δολοφονήθηκαν. Οι υπόλοιποι, περίπου πεντακόσιοι, επιβιβάστηκαν σε τρία σπετσιώτικα πλοία, τα οποία τους εγκατέλειψαν σε ένα ακατοίκητο νησί, ανοικτά των ακτών τής Μικράς Ασίας.

Η παράδοση τής Μονεμβασίας είναι η μόνη περίπτωση, που κάποιος αριθμός οθωμανών κατοίκων κατέφερε να διαφύγει. Στα υπόλοιπα κάστρα, που καταλήφθηκαν από τους ρωμιούς, όλοι οι κάτοικοι σφαγιάστηκαν.
 
 

Τριπολιτσά:
Το χειρότερο πρόσωπο τής Ρωμιοσύνης

Από όλες τις καταγεγραμμένες σφαγές άμαχου οθωμανικού πληθυσμού, η μεγαλύτερη σε θηριωδία ήταν σίγουρα αυτή τής Τριπολιτσάς. Εκεί, αποκαλύφθηκε το χειρότερο πρόσωπο τής Ρωμιοσύνης. Κάτω από κωμικοτραγικές συνθήκες με μυστικές συνεννοήσεις, προδοσίες, σκανδαλώδεις αγοραπωλησίες κ.ά., από τη μια πολιορκούσαν κι από την άλλη πουλούσαν στη μαύρη αγορά τρόφιμα στους πολιορκημένους.

Από τη μια πολεμούσαν με τους οθωμανούς κι από την άλλη μεταξύ τους, για τα λάφυρα, τα οποία, προκειμένου να τα αποκτήσουν, έσφαξαν αδιακρίτως τον οθωμανικό πληθυσμό τής πόλης. Πλιατσικολόγησαν τα πάντα, μέχρι τους τάφους και τα σκουριασμένα καρφιά στους τοίχους! (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα).

 
 
  

 
Από Παρασκευή έως Κυριακή έσφαζαν γυναικόπαιδα.
Το άλογο τού Κολοκοτρώνη, σύμφωνα με περιγραφή τού ίδιου
δέν πάταγε γη από τα πτώματα, που είχαν στρωθεί.
(«Διήγησις συμβάντων τής ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836.
Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης», σελ. 82).
 
 
 
Όταν οι ρωμιοί κατέλαβαν την Τριπολιτσά, η πόλη φιλοξενούσε περισσότερους από 30.000 κατοίκους. Η σφαγή των αμάχων αποτυπώθηκε γλαφυρά στον εθνικό ύμνο (διαβάστε στην
«Ελεύθερη Έρευνα»: Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τού Ιεζεκιήλ τα ιερά) και υμνείται στα βιβλία, στις εθνικές γιορτές, στο δημοτικό τραγούδι κ.λπ..  
 
Τα τσεβαϊρικά τού Π.Π. Γερμανού
Χαρακτηριστική περίπτωση τής πλιατσικομανίας των ρωμιών ήταν αυτή τού Π.Π. Γερμανού. Ό,τι θησαυρούς κατάφερε να αποκομίσει από το πλιάτσικο τής Τριπολιτσάς τους μετέφερε στη Ζάκυνθο, όπου έγιναν αιτία σε λίγο καιρό, να ξεκληρισθεί το συγγενολόι του στην προσπάθειά τους να γίνουν κάτοχοί τους.

Πολύ αποκαλυπτικός είναι ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο οποίος στα Απομημονεύματά του (τόμ. Αʼ, σελ. 282), γράφει: «Ο δε Παλαιών Πατρών Γερμανός, όταν εστάλη
μετά τού Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, ικέται εις τον Πάπα τής Ρώμης, και δέν τους εδέχθη, αλλά έμειναν διά τινα καιρόν εις την Αγκώνα,                Π.Π. Γερμανός
έφερε μεθʼ εαυτού και τα τσεβαϊρικά (χρυσαφικά)
εκεί και τα μετασχημάτισε εις χρυσοχόους από τουρκικά εις ευρωπαϊκά καλλωπίσματα, διά να μήν αναγνωρίζωνται, τα οποία είδε ο Γ. Μαυρομιχάλης ιδίοις οφθαλμοίς και μάς διαβεβαίωσε, ότι τα εξετίμησαν εκεί ογδοήκοντα χιλιάδες τάλληρα ως έγγιστα. Και επανερχόμενος εις την Ελλάδα τα άφησε εις την Ζάκυνθον παρακαταθήκη εις την αδελφή του, σύζυγο τού Γεωργίου Καλαμογδάρτη.

»Και λέγετο έκτοτε, και πολλοί το επίστευον, ότι και τού ιδίου τού Παλαιών Πατρών και τής αδελφής του ο θάνατος προεκλήθη ένεκα αυτών των τσεβαϊρικών, καθότι η μεν αδελφή του αύτη έστειλε τον άνδρα της εις το Ναύπλιο, πλησίον τού αδελφού της και διεμείνας εκεί μερικόν καιρόν, τον εδηλητηρίασε, και απροσδοκήτως απέθανε, δια να κερδίση μόνον αυτή τα τσεβαϊρικά, άτινα υπήρχον εις χείρας της.

»Τούτο μαθόντες οι άλλοι συγκληρονόμοι μετεχειρίσθησαν τον αυτόν τρόπον και κατώρθωσαν, ώστε εκ δηλητηρίου απέθανε και ο Γ. Καλαμογδάρτης και η γυναίκα του. Μείναντα δε τα τσεβαϊρικά αυτά χωρίς να ευρεθή άλλος κληρονόμος, επεμβήκε η αστυνομία και τα παρέλαβε και ούτως κατεστράφησαν κακήν κακώς, χωρίς να ωφεληθούν εξ αυτών οι λοιποί κληρονόμοι».  

 
 

«Εκρεουργήθησαν
επί τού καταστρώματος ως βοσκήματα»

Ανάλογες σφαγές παρατηρήθηκαν και στη θάλασσα. Και στη γη και στη θάλασσα κανόνας ήταν ο εξολοθρευμός. Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που διασώζει ο Τζ. Φίνλεϋ:

Δυό υδρέικα μπρίκια, πλοιαρχούμενα από τον Σαχτούρη και τον Πινότση, συνέλαβαν τουρκικό πλοίο γεμάτο με πολύτιμα δώρα για το σουλτάνο. Στο πλοίο επέβαινε ένας οθωμανός πατριάρχης με την οικογένειά του. Υπήρχαν δε και άλλες τουρκικές οικογένειες στο πλοίο. «Οι υδραίοι έσφαξαν ανάλγητα όλους τους επιβαίνοντας. Ασθενείς γέροντες, χανούμισσαι ανωτέρας τάξεως, ωραίαι δούλαι και νήπια βρέγη εκρεουργήθησαν επί τού καταστρώματος ως βοσκήματα...

»Ο τρόπος με τον οποίον διενεμήθη η αμέτρητος λεία, η ληφθείσα παρά τού Σαχτούρη και Πινότση απεδείχθη τόσον επιζήμιος προς την ελληνικήν υπόθεσιν, όσον και η βάρβαρος σκληρότης η επιδειχθείσα περί την απόκτησιν αυτής. Τα πληρώματα ηρνήθησαν να συμμορφωθώσι προς τους εθνικούς κανονισμούς, τους ψηφισθέντας πριν αναχθώσιν εις το πέλαγος. Σφοδραί έριδες ηγέρθησαν προς τα πληρώματα άλλων πλοίων, τα έχοντα δικαίωμα μερίδος και τοιαύτη ρήξις επήλθεν, ώστε διάφορα πλοία κατέλιπον τον στόλον και απήλθον πλέοντα εική. Πάσα ηνωμένη ενέργεια κατέστη αδύνατος και ούτως η αρίστη ευκαιρία, όπως καταφέρωσιν αποφασιστικόν πλήγμα κατά των τούρκων, απαρασκευάστων εισέτι, απωλέσθη»
(σελ. 221-222).

Σπετσιώτικο πλοίο αγκυροβόλησε προς τη Σάμο την 18η Απριλίου. «Ο λαός τού Βαθέος αμέσως έλαβε τα όπλα κι έσφαξεν όλας τας εκεί τουρκικάς οικογενείας» (σελ. 223).

Αφού συνέλαβε μερικά οθωμανικά πλοία ο ρωμέικος στόλος, έστειλε 180 αιχμαλώτους στη Νάξο, όπου χρησίμευσαν ως δούλοι. «Επί τινα χρόνον διετέλεσαν πλησίον των ελλήνων τής νήσου ως οικέται ή ως γεωπόνοι, εν γένει δε τους μετεχειρίζοντο καλώς οι κύριοί των. Αλλʼ εις μετά τον άλλον απήγοντο εις ερημίαν και εσφάζοντο. Όπως το εκφράζει η ελληνική παροιμία, το φεγγάρι τους έφαγε. Και όταν εν γαλλικόν πολεμικόν κατέπλευσε δια να αποκομίση τους επιζώντας, μόνον τριάκοντα ευρέθησαν» (σελ. 239).
 
 
 

Ό,τι ήταν ο -πρώην κλέφτης-
Θ. Κολοκοτρώνης για την ξηρά
(διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι) ήταν κι ο -πρώην πειρατής- Ανδρέας Μιαούλης για τη θάλασσα.
Κι όπως η πλειοψηφία των κλεφτών ήταν αλβανόφωνοι έτσι ήταν και τα 2/3 τού ρωμέικου ναυτικού.
Ο Μιαούλης στράφηκε εναντίον τού Κανάρη, έκαψε την ωραία φρεγάτα «Ελλάδα»(13 Αυγούστου 1831) κι εάν δέν τον προλάβαιναν οι κυβερνητικοί, θα έκαιγε όλο το στόλο.
Σήμερα, το όνομά του, όπως και τού Κολοκοτρώνη και των ομοίων τους, έχουν γεμίσει δρόμους και πλατείες τής Ρωμιοσύνης.
 
           Ανδρέας Μιαούλης
 
  
  

Παρόμοιες είναι κι οι περιγραφές τού Π.Π. Γερμανού: «Τα δε ελληνικά πλοία περιφερόμενα εις την Μεσόγειον, επέτυχον τινά εχθρικά τρασπόρτια, μετακονίζοντα στρατιώτας, τα οποία εβύθισαν, τους δε εχθρούς μετέφερον εις τας νήσους των και τους εθανάτωσαν». («Απομνημονεύματα», έκδ. «Βεργίνα», Αθήνα, 1996, σελ. 37).
  
    

 
 

42.750 - 0

Όταν το 1828, ο κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας, ρωτήθηκε από τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, για τον πληθυσμό των τούρκων, που κατοικούσαν στην Πελοπόννησο, έδωσε δύο αριθμούς:

Πρίν από το 1821: 42.750.

Μετά το 1821: 0.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Διαβάστε ακόμα στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα
Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι


Σημείωση:
Τα άρθρα αυτά εντάσσονται στο Αφιέρωμα
τής «Ελεύθερης Έρευνας» με τίτλο:
1821: Η αποστασία των ρωμιών,
που θα παρουσιαστεί με τακτικές αναρτήσεις
σχετικών μελετών τους προσεχείς μήνες.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


51 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 47442

  10 Μαΐ 2019

  @45353
  Πίστοι στην παράδοση τόσο των "Αρχαίων Ελλήνων" όσο και των Ελληνορωμαίων "Βυζαντινών" εφάρμοσαν τις τακτικές των Λακεδαιμονιων απέντι στους Είλωτες, των Αθηναίων απέναντι στους αποστάτες, των Μακεδόνων απέναντι στους Πέρσες της Πεσέπολης και των Βυζαντινών απέναντι στους Βούλγαρους. Αλλά και των Χριστιανών απέντι στους Αιρετικούς και Ειδωλολάτρες, των Σοβιετικών απέναντι στους Ναζι κτλ κτλ.
  @ 39578
  Προφανώς από τους Οθωμανους διδάκτηκαν ότι όποιος είναι πρόθυμος γενίσταρος να σφάξει τους εχθρους του αξίζουν και τα αντίστοιχα αξιώματα.
  @39449
  Ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης είχαν προφανώς μελετήσει πλημελώς τις Οθωμανικές τεχνικές. Έπρεπε να κάνουν τα παιδια των Τούρκων Γενίτσαρους να σφάξουν τους γονείς τους εκείνα.

 • Ανώνυμος 45353

  25 Μαρ 2018

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ..ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ...ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.......ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΝΕ ........ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟΝ Η ΣΚΛΑΒΟΥΝΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

 • Ανώνυμος 44629

  21 Ιαν 2018

  Ανώνυμος 39578

  Ενώ οι Αρβανίτες Αλβανογενείς και οι Σλαβογεννείς είχαν. Άσε μας ρε φίλε.

 • Ανώνυμος 39578

  23 Αυγ 2016

  Den eixan kammia doyleia oi turki sthn peloponiso... Kala toys kanane............................

 • Ανώνυμος 39449

  3 Αυγ 2016

  «Κι' από τότε βλέποντας αυτείνη την αρετή, σιχάθηκα το Ρωμαίικον, ότ' είμαστε ανθρωποφάγοι» Στρατηγός Μακρυγιάννης

  Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ ΝΟΜΙΖΩ, ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΗΤΑΝΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΝΙΩΘΑΝΕ ΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΑΝΕ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

  ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΑΡΧΙΚΑ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΛΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΦΑΖΑΝΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

  Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΟΥΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΜΕ ΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΙΑΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΡΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΗΡΘΑΜΕ

  ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΔΗΘΕΝ) ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΤΕΤΟΙΑ ΖΩΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39448

  3 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 37530

  17 Φεβ 2016

  ΣΩΣΤΟΣ Ο ΑΠΟ ΠΑΝΩ...Η ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

 • Ανώνυμος 36729

  20 Ιαν 2016

  Στις πηγές σου αναφέρονται οι Ελληνες. Κι εμείς Ελληνες είμαστε λέει ο τούρκος. Γιατί λοιπόν λύσσαξες σώνει και ντε και λες ελληνική συνείδηση δεν υπήρχε; Αυτοαναιρείσαι! Οχι μόνο υπήρχε αλλά την διέθεταν και τούρκοι...

 • Ανώνυμος 36271

  28 Δεκ 2015

  Οι Ρωμιοί, αυτή η Ορθόδοξη εξελληνισμένη παλιόφαρα Σλάβων, Αράβων, Τούρκων, Αλβανών, Αρμένων, Αθιγγάνων και όχι μόνον, είναι τόσο ζώα που και δικός τους να είναι κάποιος,
  ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑ ΙΟ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ Ο ΧΙΤΛΕΡ...ΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ....ΟΥΤΕ COPY ΝΑ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΤΟ 1933-1944....ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ...ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ....

 • Ανώνυμος 35199

  10 Αυγ 2015

  Οι Ρωμιοί, αυτή η Ορθόδοξη εξελληνισμένη παλιόφαρα Σλάβων, Αράβων, Τούρκων, Αλβανών, Αρμένων, Αθιγγάνων και όχι μόνον, είναι τόσο ζώα που και δικός τους να είναι κάποιος, αν δεν έχουνε συμφέρον ή αν είναι λιγότερο δυνατός, θα τον φάνε και αυτόν, για την πλάκα τους, για να κάνουν το κομάτι τους. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης επίσης το είπε όταν είδε πως οι συμπολεμιστές του συμπεριφέρονταν στους άλλους Ρωμιούς: «Κι' από τότε βλέποντας αυτείνη την αρετή, σιχάθηκα το Ρωμαίικον, ότ' είμαστε ανθρωποφάγοι».

 • Ανώνυμος 35047

  13 Ιουλ 2015

  Όξω ανθέλληνες!!!

 • Ανώνυμος 33567

  22 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΛΗΣΕ ΠΡΙΝ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΙΜΗΤΗΣ [ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ , ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ΔΩΣΙΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ]

 • Ανώνυμος 33566

  22 Απρ 2015

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟ......ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΝΙΑ ΚΛΠ..
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟ...ΟΣΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ , ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΡΦΩΘΟΥΝ ΕΠΕΔΙΩΞΑΝ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ...ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ...ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΟ ''ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ'' ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΙΝΟΥΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ...ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝ ΥΠΟΨΙΕΣ...ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ '''ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΛΑΟ '' ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ....ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΜΕΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕ...ΠΛΕΙΣΤΑ ΟΣΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 33506

  19 Απρ 2015

  Είναι ακόμα δύσκολο να φανταστεί κάποιος σήμερα, ότι ο ελλαδικός χώρος κάποτε, φιλοξενούσε ένα μεγάλο πληθυσμό εβραίων.....

 • Ανώνυμος 33427

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33355

  8 Απρ 2015

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ;;;;..ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΙΝΗΣΗ] Η ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ] Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ [ ΩΧ ΡΑΤΣΙΣΤΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΥΣΗΧΟΣ ΛΑΟΣ..ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ;;; ..... ΣΕ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝΕ 800000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 9ΕΤΙΑ [ 1914- 1922 ] ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΑΛΛΟ 1400000 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΟΜΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝΕ ...... ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 38 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΜΟΝΟ 200000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ...ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ [ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΟ 1922...ΚΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΜΑΧΩΝ ΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΒΟΜΒΕΣ ΝΑΠΑΛΜ ΣΕ ΑΜΑΧΟΥΣ ΜΩΡΕ ....ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ...ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ]...ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΗΡΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΝΑ '''ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ''''... ΑΠΟ ΤΙ , ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ , ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ
  ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΑ ΜΑΤ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ [ ΟΥΤΕ ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ ΝΑ ΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΧΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ] ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΔΗΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙ ΤΖΕΦΡΙ ΜΙΝΕΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;;;[ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΤΑ ΑΛΝΑΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.....ΑΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ] ΓΙΑΤ Ι ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ''''WE NEED A GLOBAL GOVERNENCE AND WE NEED IT FAST'''ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΟΤΑΝΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ] ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
  ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΞΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΑΝΕ.....ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ'''ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ''' ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΚΑΓΑΝΕ ΜΥΤΗ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟ [ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ] ΚΑΙ ΨΑΧΝΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ [ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ]
  ΛΕΓΕΤΑΙ '' '''Π Ρ Ο Β Ο Κ Α Τ Σ Ι Α '''''

 • Ανώνυμος 33304

  5 Απρ 2015

  τα εκκλησιαστικα σαιτ παρουσιαζουν με περιφανια τη φουστανελα να εχει καταγωγη αρχαιοελληνικη
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ''- ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ
  ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

 • Ανώνυμος 32701

  5 Μαρ 2015

  \Κι όπως η πλειοψηφία των κλεφτών ήταν αλβανόφωνοι έτσι ήταν και τα 2/3 τού ρωμέικου ναυτικού.
  ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .... ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ...ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ....ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕ ΟΥΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΗΓΗ ,
  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ [ ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΔΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ] ΜΙΛΑΝΕ ΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΙΛΙΕΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.....NEVER MIND...ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ

 • Ανώνυμος 31549

  12 Ιαν 2015

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ''' ΧΑΡΑΚΤΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ'''ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ'''..
  ΝΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΟΛΑ ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟ [ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ] ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΙΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΣΥΧΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..
  ΤΟ 1820 [ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ''''] ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ [ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ''''''ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΛΠ'''''''''' ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ANTIFA ] ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΤΑ ΜΑΤ [ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΝΑΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ] ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ....ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΟΦ.....ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ.....ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ...ΟΠΩΣ....
  '''''ΡΩΜΙΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ..ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ..ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ....
  ΚΑΤΩ ΤΟ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ....
  ΗΜΑΣΤΕ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣ.....
  ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ '''' ΚΑΤΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''' ...'''ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΙΠΕΡΙΑ'''....
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΛΠ , ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ....ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ , ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ...Η ΒΡΑΔΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ . ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΛΥΨΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΟΝ ΖΗΛΟ....ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ'''[ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ]...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''''ΕΛΛΗΝΕΣ''''[ ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ] ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ''' ΕΛΛΑΔΑ'' ΚΛΠ ΚΛΠ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....
  ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ.....ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΤΟΥ 1820 ΑΡΧΙΣΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ '''''ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''''

 • Ανώνυμος 31285

  5 Ιαν 2015

  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ....ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ......ΟΥΤΕ ΕΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ TOΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.....
  ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΧΟΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ.....
  Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.....ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ;;;;;......ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ......ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ '''ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΥΡΡΟΙ''' ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ .....ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ. ......ΤΙ ΛΕΣ;;;;;;; ΤΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;........Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ;;;;;
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΥΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ.....
  ΑΙΝΤΑΑΑΑΑΑΑ..............

 • Ανώνυμος 31204

  2 Ιαν 2015

  Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΝΥΜΙΑ
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ.....ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ......ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΤΟΥΡΚΟΙ-ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ......
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ .....ΕΞΩ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ[ ΠΟΥ ΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ].........ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ........ΥΨΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ....ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ....
  ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ....ΕΙΔΙΚΑ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΘΑ ΚΥΡΗΧΘΕΙ ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ'''.....ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....
  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΕΕΕΕ......
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ...
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Ο ΒΕΡΟΣ Ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΙΝ ΑΠ ΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥ
  ΚΑΙ ΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΥ
  ΚΕΜΑΛ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΕΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
  ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ '''ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ'''
  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

 • Ανώνυμος 31174

  1 Ιαν 2015

  Οι σουλιώτες ήταν χριστιανοί αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά'''''

  ΒΕΒΑΙΑΑΑΑΑΑ....... ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ[ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ] ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΧΡΟΝΙΑ.....ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΑΛΒΑΝΟΥ-ΚΟΣΟΒΑΡΟΙΛΛΥΡΙΟΥ...
  ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΙΟΤΗΣ [ ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΣΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ''LAZARATIOT''] ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣ [ ΠΥΡΟ ΔΗΛΑΔΗ.. ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ ''ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ [ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ ]ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΞΑΝΑ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  '''ΟΥΝΕ ΓΙΑΜ ΜΠΙΡ ΝΓΚΑ ΣΗΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ [ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ''' ] ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ....ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ... ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΛΛΥΡΙΑ ...
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΟΣΟΒΟΥ ΤΕΤΟΒΟΥ [ ΒΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ... ΤΟ ΤΕΤΟΒΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΔΑ .ΕΠΙΣΗΣ ΒΕΡΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΕΞΗ ΚΙ ΑΥΤΗ .....ΟΠΩΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑ ΚΛΠ]
  ΚΑΙ Ο ΠΥΡΟΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ....[ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ]
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΠΥΡΟΣ[ PYRO TO PRAGMATIKO ΙΛΛΥΡΙΚΟ ONOMA ] ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΙΩΤΕΣ[ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ] ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ '''ΠΡΑΜΑ'''ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ ..... ΑΦΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ , ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΠΕ .... ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗΣ - ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ [ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ] .... ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΟΠΛΟΙ [ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ]

 • Ανώνυμος 31134

  31 Δεκ 2014

  Το όνομα "Έλληνες" προ του Κοραή σήμαινε τον Ειδωλολάτρη...
  και δεν χρησιμοποιουνταν καθολου
  ΣΩΠΑ ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕΕΕΕΕΕΕ......
  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'''
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ 2200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
  ''''ΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ''
  ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ...............

 • Ανώνυμος 31105

  30 Δεκ 2014

  ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ-ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ [ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΣ ]....
  ΕΚΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ '''' ΙΩΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''' [ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ]
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ '''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ''''
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [ ΔΙΘΕΤΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΧΙΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΠ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ [ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΛΑ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΒΟΥ ] ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ] ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΛΑΓΟΥΜΙΑ ΣΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ....ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ]

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ......ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ.....................
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ 16ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑ [ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ]
  [ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ , ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ , ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΧΘΕΙ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΑ]
  ΕΝΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ.........ΑΑΑΑΑΑ.....ΟΟΟΧΙΙΙΙΙ....ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ......ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.......ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.....
  ΜΗΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΠΠ....ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΠΠ....
  ΤΙ;;;;;;ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ;;;;....
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ

 • Ανώνυμος 31087

  30 Δεκ 2014

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ .....
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ--ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΛΑΒΟΓΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΑΜΑΧΩΝ [ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΟΥΡΕΙ] ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη
  ΜΠΑ.......ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ;;;;;
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....
  ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ;;''....ΤΙ;;;...ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;;;;;;;;;ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ.......
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ''''ΜΠΥΘΕΚΟΥΡΑ'''''
  ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ....]
  Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο… άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του

 • Ανώνυμος 31000

  27 Δεκ 2014

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΠ] Η ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο'ΓΡΑΙΚΟΣ'[ GREECE ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ]
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο 'ΕΛΛΗΝΑΣ'' ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο 'ΡΩΜΙΟΣ'[ 1600 ΕΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1600 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΤΩΝ [ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΜΗ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ]
  ΡΩΜΙΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ,ΤΑ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ''[ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΓΕΝΕΕΣ] ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ [ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ [ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ] ΠΟΥ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟ 330ΜΧ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ''[ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ] ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΟΘΕΤΗΣΗ [ΚΑΙ] ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ'' ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗΣ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΙΛΥΥΡΙΚΗ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ Η ΑΡΑΒΙΚΗΣ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ] ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΥΣ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ '''ΡΩΜΙΟΙ''' ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟ] ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ..ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 51 ΕΚ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 30989

  27 Δεκ 2014

  ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ '''ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ'' ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.................
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΒΛΕΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ]
  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ .....ΤΕΛΙΚΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ....
  Ι LOVE ΓΕΩΡΓΙΟ[ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟΝ JEFREY-MINEIKO] .........
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ[ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;;;;;. ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗΔΕΣ

 • Ανώνυμος 30976

  27 Δεκ 2014

  Greqο αποκαλουν οι αλβανοι τον ελληνα [εκ του Γραικος παλαιοτερη-παναρχαια ονομασια ακομα και απο την ονομασια Ελληνας] αλλα και Ρωμιο...rum[Ρωμιους] μας αποκαλουν οι Τουρκοι αλλα και Yunan[Ιωνες της Μικρας Ασιας-οπως μας αποκαλουσαν οι Περσες τον 5ο πΧ αιωνα]....και οχι τωρα αυτα η μετα το 1830 που γιναμε κρατος και μασ ειπαν ελληνες

  αλλα και πριν ακομα γινουμε κρατος [επι τουρκοκρατιας για παραδειγμα ετσι μας αποκαλουσαν [ με τις παναρχαιεσ αυτες ονομασιες]

 • Ανώνυμος 30949

  26 Δεκ 2014

  ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ...ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .....

  ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ '''ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''' ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ '''ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ''' [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .....
  ΠΟΥ ΟΜΩΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΤΑΝ '''ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''[ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.....[Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΧΡΕΙΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ].....

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΠΙΛΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΨΕΥΤΟΙΣΤΙΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ [ ΓΚΕΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ]
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....ΤΑ ΤΡΩΜΕ ΡΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ...Ο ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ....[ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ]
  ....ΣΥΝΕΧΙΖΩ.....
  ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟ ΛΕΓΩ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ'''ΓΕΝΕΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟ ΜΟΥ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΣΕΙΣ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ [ ΤΟ ΣΤΟΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ......ΝΑΙ ΝΑΙ....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ...]
  ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟΣ'''
  '''ΕΓΩ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΘΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ'''ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΒΛΙΣΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ[ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ..ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΠΟΛΥΗΘΕΛΑΝ .. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΟΥΚΩΜΑ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 30913

  26 Δεκ 2014

  1940-44
  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]
  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ [GEORGE SOROS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΤΙ] ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]

  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ....

  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]

  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ].....
  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ'''
  ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ [ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ] ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ [ ΟΠΩΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ ] ..... ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ
  ΑΥΤΟΒΡΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΣΕ ΚΟΠΟ

 • Ανώνυμος 30842

  25 Δεκ 2014

  ΓΡΑΨΑΤΕ '' προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία ''
  [ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ]

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ[ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ[ΚΑΙ ΒΑΛΕ ] ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΛΙΑΠΗΔΕΣ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ] ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ- ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ '''ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΠΗΔΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ....ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΓΑΝΕ....ΑΑΑΑΑΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΙΣΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ,,].....ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ....ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟΣΚΗΣ [ Η ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ] ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ [ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΡΩΜΙΟΙ]....ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ....  Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα

  ΟΟΟΟΟΧΙ ΒΕΕΕΕΒΑΙΑ.....ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΟΡΕ ΓΚΡΟΥΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ [Ο ΑΛΗΣ] ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ,ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕ 2 ΑΣΠΡΑ ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 5 ΑΣΠΡΑ....ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΑΣ...ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΩΡΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΘΡΕΨΩ'''...ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .....ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ...ΟΣΕΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ] ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΧΑΡΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΝΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ]....

 • Ανώνυμος 30810

  24 Δεκ 2014

  ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ'''''' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΑΛΒΑΝΟΥΣ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ... ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ...ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ Η ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑΛΙΝ....

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

  ΟΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΟΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ.....

  ΠΡΩΤΟΝ ΤΗ ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ....

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΙΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ [ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ]

  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ...ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30793

  23 Δεκ 2014

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΦΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ TOGETHER .....ΚΑΝΑΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΣΙΣ-ΗΡΩΙΝΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ,ΙΔΙΩΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ [ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΕ [ΑΛΟΓΟ] ΣΙΝ ΝΙΚΟ [ΑΓΙΟ ΝΙΚΟ] ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ [ΚΑΛΕ] ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ[ ΣΙΝ ΝΙΚΟ ] ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΔΩΝ [ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ] [ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ] ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΑΝ ΠΡΩΤΟΝ....ΜΑΖΕΨΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ [ ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΤΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ...ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ [ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΗ ΠΟΛΥΠΛΥΘΗΣ ΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]

 • Ανώνυμος 30781

  23 Δεκ 2014

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ [ ΥΔΡΑ , ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΛΠ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΛΑΣΟΠΟΡΩΝ ΝΗΣΙΟΤΩΝ [ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ,ΨΑΡΩΝ , ,ΚΡΗΤΗΣ , ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,ΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΚΛΠ].... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ [ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΛΙΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ..  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΔΝΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΧΩΡΙΑ;;;; ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 [ΑΡΑ 2 ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ...ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ] ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ [ΝΟΤΙΟΥΣ- ΤΟΣΚΗΔΕΣ] ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΙ''''' ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΑΙΩΝΕΣ ΑΝΤΑΜΑ.....  ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.....ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ..ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ...........

 • Ανώνυμος 30768

  22 Δεκ 2014

  ΘΕΛΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ [ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ];;;....ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ.....  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΤΑΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ [ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ] ΦΟΡΟΥΣΕ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΙΑ''' ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ''] .. ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΓΜΑΝΟ ΠΑΝΩ [ΣΩΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ] ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ;;;;;;  ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΤΟ 1827 [ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ] [ΠΑΛΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕ  ΧΑΜΙΛΤΟΝ-- ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΑΓΓΛΙΑ

  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμεν με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζήσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπόταχτα». «Και ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια;» ρώτησε ο Ναύαρχος. «Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά».  Η Μάνη και το Σούλι!  ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ...ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ]

 • Ανώνυμος 30748

  22 Δεκ 2014

  ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟBΛΑΧΟΦΩΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ [ ΣΗΜΕΡΙΝΟ VOSKOPOJE] [ ΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΜΕ 40000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1770 ΟΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΩΝ 2500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ]

  ΑΠΟ ΤΟ 1744 ΥΠΗΡΧΕΙ ΕΚΕΙ '''ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ''' [ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ''''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ''' ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΩΜΙΟΥΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΦΗΥΡΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ;;;;;;;

 • Ανώνυμος 30727

  22 Δεκ 2014

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ]


  ''''ΤΟ ΜΑΘΕΣ ΜΩΡ ΔΟΛΙΟ ΜΑΝΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΑΧΗ ΠΗΡΑΝΕ ΦΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΟΣΙΑ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΤΑΖΟΥΝ ΜΩΡ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΤΟΥΡΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΡΩΜΙΑ - ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1831 ΤΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΩ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;
  ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ] ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΟΙΗΚΙΣΗ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΙΔΕΥΕ ΤΟΥΣ [ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΩ ΘΕΙ,ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ] ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛΑΧ [ ΠΧ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , ΚΟΝΙΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ] ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΕΣ[ΑΠΙΣΤΟΥΣ].... ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ[ΜΑΛΛΟΝ ;; ΣΙΓΟΥΡΑ] ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΣΑΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ....
  ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ...ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 41-44 ΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΠΧ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΠΑΡΕΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE] ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ ΡΩΜΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ] ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

 • Ανώνυμος 30726

  22 Δεκ 2014

  ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ....... ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ[ ΕΚ ΤΟΥ ULUK[ΛΥΚΟΣ] ΚΙΝΕ [ΣΚΥΛΟΣ] ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ ''] ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ''ΣΛΥΛΙΑΖΕ'' [ ΕΜΟΙΑΖΕ ΣΑΝ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ] ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ''' ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ .. ΕΙΜΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ,ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΡΕΕΕΕΕ'' ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ [ΕΚ ΤΟΥ PER ΤΟ GORA [ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΝΕΟΣ ΗΤΑΝ ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΔΕΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ''ΚΟΥ ΓΙΕ'' ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΄΄ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ''- ΠΟΥ ΠΑΣ] ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΠΕΡ ΤΟ ΓΚΟΡΑ[ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ.. ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ] ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΣ

 • Ανώνυμος 30680

  21 Δεκ 2014

  ΤΣΙΤΑΤΑ του τυπου υοθετησαμε το ενδοξο ονομα των Ελληνων [οπως οι σκοπιανοι των Μακεδονων] για να οικιοποιηθουμε το ενδοξο παρελθον ειναι της πλακας επισης και για εναν ακομα λογο.... οτι το ιδιο ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας[των δικων μας τουλαχιστον ][μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Γραικος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι οπως ο φουστανελοφορος [αλβανος κι αυτος] απογονος σλαβοασιατοαφρικανων απο την τουρκοαλβανικη Φωκιδα,, τραγοπαπας πλιατσικολογος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω''[και ολα αυτα πολυ πριν μας κανουν μεσω της κρατικης εκπαιδευσης και της προπαγανδας με το ζορι ''Ελληνες''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες[στη βορεια ηπειρο] φουστανελοφοροι κι αυτοι[αρα αλβανοι το μονο σιγουρο] στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δʼ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό

 • Ανώνυμος 30643

  21 Δεκ 2014

  ΞΕΧΑΣΑ ΕΠΙΣΗΣ......ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

  ΡΕ ΟΥΣΤ


  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ

 • Ανώνυμος 30582

  21 Δεκ 2014

  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ , ΩΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ , ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΑΛΒΑΝΟΙ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ , ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ 1913 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΑΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΛΗ Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ'''-ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΑ ''' ΚΑΤΕΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ....ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΟΜΩΣ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΙΛΛΥΡΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΝΗ [[ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ[ ΓΚΥΘΕΙΟ] ΕΚ ΤΟΥ ΓΚΙΘ[ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ] ΑΦΟΥ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ]] ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟ-ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ......ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΟΣΥΝΗΣ.........Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΚΑ Ε ΜΑΔΕ [ '''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ''' ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ] ..... ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ [ΜΑΡΕ ΘΟΝ -''ΘΑΛΛΑΣΑ ΠΕΙΤΕ'' ΠΟΥ HTAN TO ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΚΟΨΕ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ Ο ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΣ- ''ΚΙΝΕΓΚΟΥΡΑ''[ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ] ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΑΝ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΚΥΛΟΣ ] ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ [ ΕΚ ΤΟΥ ΘΟΝ] ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΑΝΕ[ΘΟΝ] ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ...ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ...Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 [ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ...ΙΣΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ]  ....ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗ ΤΟΝ ΜΩΡΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΓΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ ''ΛΑΦΥΡΟ ΤΑΛΑΡΟ ΓΡΟΣΙΑ ΑΣΠΡΑ ΧΡΗΜΑ MONEY-MONEY-ΜΟΝΕΥ  ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΙΠΑΝ ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΥΟ[ ''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ'' ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΧΙ] ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΑΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30581

  21 Δεκ 2014

  μελετηστε το φαινομενο της φουστανελοφοριας και θα παρατηρησετε οτι ταυτιζεται σε μεγαλο βαθμο με τα ορια της ΑΡΧΑΙΑΣ Ηπειρου οπως την οριζαν οι Αρχαιοι συγγραφεις[εκτεινόταν από τη σημερινή Πρέβεζα νοτίως έως την Εγνατία ρωμαϊκή οδό, και τον ποταμο Γενουσο[Σκουμπι] στα βορεια, την οποια κατοικουσαν οι ελληνικες και βορειοτερα οι Ιλλυρικες φυλες [οι οποιες βεβαια εκτεινονταν και περα του Γενουσου μεχρι τη σημερινη Βοσνια ] Η περιοχη αυτη ταυτιζοται σε μεγαλο βαθμο με τη σημερινη νοτια ηπειρο ,τη βορεια ηπειρο και τη χωρα των Τοσκηδων που ολοι αυτοι φερουν τη φουστανελα και οχι βορεια των τιρανων, στη περιοχη των γκεκηδων που δεν τη φορουν[ η οποια ηταν η κυριως ειπειν Ιλλυρια στα αρχαια χρονια ] Ο Αρχαιος ελληνισμος της Ηπειρου '''' ως συμπαγης ελληνισμος'''' εκτεινοταν απο τη περιοχη της σημερινης Πρεβεζας εως γη του Ορικου στα δυτικα παραλια [σημερινο χωριο ορεικουμ λιγο νοτια της αυλωνας και λιγο βορεια της χιμαρας ενω στα ανατολικα στην ενδοχωρα ως τα περιχωρα των Πρεσπων ] .....'''' ως αποικιακος ελληνισμος'''' ειχε δημιουργησει αποικιες τοσο στα παραλια [Αυλωνας .Απολλωνια ] οσο και στην ενδοχωρα [Αντιπατρια . Αντιγονεια κλπ ] και περιβαλοταν απο ιλλυρικες φυλες βορεια του Αωου[Βογιουσα] ποταμου κυριως ....ενω ειχαμε και τη παρουσια του ελληνισμου ως εναπομειναντες ελληνοπελασγικοι πληθησμοι [Χαονες στα σημερινα μερη του αργυροκαστρου ,τεπελενιου Μοσχοπολης]....Ο Κλαυδιος Πτολεμαιος ανεφερε ''ηπειρος εστι Ελλαδα η Αρχαια..και ο Αριστοτελης ανεφερε''αρχεγονος Ελλας Ηπειρος'' γιατι απο ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟ κατεβηκαν τα ελληνικα φυλα υπο την πιεση των Ιλλυριων και παρ οτι το βορειο τμημα της τοτε καλουμενης Ηπειρου ειχε σε σημαντικο βαθμο γινει Ιλλυρικο[κατοικουνταν αποκλειστικα απο Ιλλυριους βορεια του Αψου[δεβολης] ...οι ελληνες συνεχισαν να το αποκαλουνε Ηπειρο γιατι ενα αρκετα μεγαλο τμημα της παρεμενε αμιγως ελληνικο...σε αντιθεση με τις βορεια του Γενουσου περιοχες που τις αποκαλουσαν Ιλλυρια γιατι κατοικουνταν αποκλειστικα απο ιλλυριους...και που σημερα στα μερη εκεινα δεν φοριεται εκει η φουστανελα...ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Η ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΝΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ

 • Ανώνυμος 30580

  21 Δεκ 2014

  Ιλλυρια[ που σε μεγαλο βαθμο ταυτιζεται με τη σημερινη ΓΚΕΚΑΡΙΑ- ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΗΔΩΝ που δεν φορουν φουστανελλα ]---[χωρα των Ιλλυριων και οχι των Ελληνων-Ηπειρωτων ].....ονομαζοταν τα αρχαια χρονια η περιοχη που αρχιζε απο τον Γενουσο Ποταμο [στο σημερινο ελβασαν, κεντρικη αλβανια ] η κατα αλλους αρχαιους συγγραφεις αρχιζε απο την περιοχη του Αψου ποταμου [ νοτιοτερα δηλαδη του Γενουσου ] ,και καταληγε στα βορεια μεχρι τα σημερινα κροατικα παραλια και το σημερινο Κοσσοβο και μεγαλο μερος της σημερινης Βοσνιας.... .... ΟΣΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ[ΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ] [Χωρα ΔΗΛΑΔΗ των Ελληνων Ηπειρωτων , ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ......βεβαια νοτιως αυτων των ποταμων υπηρχαν ιλλυρικα φυλα[Βιλλιονες , Παρθοι κλπ] λογω της σταδικης καθοδου αυτων[ που ωθουσαν και τους ελληνες προς τα νοτια[ βλεπε καθοδος ΔΩΡΙΕΩΝ]... .. [[ για παραδειγμα περιξ της αρχαιας ελληνικης πολης Αυλωνας [Βλορε στα Αλβανικα] αλλα και περιξ της αρχαιας πολεως Αντιπατρειας-[Σημερινο Μπερατι]] Υπηρχαν φυλες Ιλλυριων οπου ομως κατοικουσαν βορεια των ελληνοπελασγηκων πλυθησμων οπως οι Χαονες κλπ ] που συμφωνα με τον Σταραβωνα αρκετοι εξ αυτων των Ιλλυριων λογω της γειτονιας τους με τους Ελληνες ειχαν καταστει διγλωσσοι]..... ΤΙ ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ[ ...ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ-ΧΛΑΜΗΔΑ] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;;.....αν σκεφτουμε κι ολας οτι οι μεγαλες πολεις της περιοχης εκεινης ησαν αποκλειστικα ελληνικες ενω στη ενδοχωρα υπηρξε '''συγκατοικιση''' ελληνικων και ιλλυρικων φυλων [μιλαμε παντα για τα Νοτια του Γενουσου ποταμου

 • Ανώνυμος 30579

  21 Δεκ 2014

  ορε παιδες να μας πειτε αφου ειναι αλβανικη η φουστανελλα γιατι την δεν την υοθετησαν και οι λοιποι αλβανοι [ του κοσσοβου του μαυροβουνιου και γενικοτερα ολοι οι βορειοι αλβανοι[γκεκηδες] που τοσα χρονια συγκατοικουν με τους ''νοτιους'' τοσκηδες ενω υποτιθεται τοσο ευκολα την υοθετησαμε εμεις που ειμαστε και αλλογλωσσοι και αλλοεθνεις των Τοσκηδων;;; ;;;; Και δεν μπορουν οι Γκεκηδες που ειναι και ομογλωσσοι και αρα ευκολα αλληλοεπηρεαζομενοι .αναμεταξυ τους ...και να σκεφτουμε οτι δεν υπαρχει και καποιο αξιο λογου φυσικο εμποδιο [ καποιο τεραστιο βουνο για παραδειγμα η μεγαλο ενα ποταμι ..η και μια θαλλασσα] το οποιο να εμποδιζει τον πολιτιστικο επηρεασμο , αναμεσα στους δυο ομογλωσσους πλυθησμους [Γκεκηδων και Τοσκηδων]............Γιατι να μην πουμε οτι ειναι μια ενδυμασια κοινη ολης της σημερινης νοτιας αλβανιας οπου τη φορουν οι αλβανοφωνοι κατοικοι μεν αλλα και στα βλαχοχωρια της βορειου Ηπειρου και της πεδιαδας της Μουζακιας οπως και σε ολα τα ελληνικα χωρια ενω βορεια των Τιρανων [ και εως ψηλα το κοσσοβο και λιγο μετα τα συνορα με το μαυροβουνιο που κατοικουν αποκλειστηκα Αλβανοι και καθολου αλλοεθνεις δεν φορουν τη φουστανελλα οι Αλβανοι .........Ελα ο μως που φουστανελλα φορουν και οι Ρωμιοι της νοτιου Ηπειιρου[ ελληνοφωνοι και βλαχοφωνοι] ...... ......αλλα και στο μεγαλυτερο μερος ολης της υπολοιπης ηπειρωτικης Ελλαδας,,,,,,,,,,,Συνεπως γιατι ακομα ακομα , να μην υποθεσουμε ισως , οτι τελικα η φουστανελα διαδοθηκε απο τους ελληνοφωνους και βλαχοφωνους Ρωμιους της σημερινης Ηπειρου [νοτιου και βορειου] ΣΤΟΥΣ Τοσκηδες Αλβανους;;;; .........Των οποιων ελληνοφωνων και βλαχοφωνων ο πλυθησμος ηταν περισσοτερος και καμποσο ποιο εξαπλωμενος βορειοτερα τα παλαιοτερα χρονια [πχ Μοσχοπολης επι τουρκοκρατια και γενικοτερα βλαχοι της νοτιοανατολικης αλβανιας] και καμποσο ακομη μεγαλυτερος τα Βυζαντινα χρονια...ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ....ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ , ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ..

 • Ανώνυμος 30578

  21 Δεκ 2014

  Αλλο Ρωμιος Αλλο Ελληνας σου λεει ...διαλεξε και παρε ... γιατι καποιοι, εν ετη 2013 το αποφασισαν...το ερωτημα αυτο δεν ετεθη ποτε ιστορικα ...ειναι δικο σας κατασκευασμα...δηλαδη για πειτε μου... οι παναρχαιοι Ιωνες του Ποντου με την αρχαιζουσα διαλεκτο τους οταν τραγουδανε εως σημερα''ελλενας και τραντελληνας , ρωμεικο παλληκαρι''η το αλλο ''Χριστε ευλογα το σπαθι ,το ελλενικο κονταριν''μηπως εχουν κριση ταυτοτητας...δεν τους ειπε καποιος οτι αφου ειναι χριστιανοι δεν μπορουν να εχουν ''ελληνικον κονταριν'' και οτι αφου ειναι 'ελλενας' δεν μπορει σε καμια περιπτωση να ειναι ''ρωμεικο παλληκαρι';;;;;;;;τι παθανε ...συγχυση ονοματων.... ;;;Καθολου... το αντιθετο ...αυτοι διατηρουν ατοφια τη παραδοση του γενους μας.Ειμαστε Γραικοι και Ελληνες απο τα αρχαια χρονια και ρωμιοι απο τα μεσαιωνικα χρονια...ολες αυτες οι ονομασιες δικες μας ειναι...κανενας αλλος λαος δεν αυτοπροσδιορηστηκε ετσι ουτε τα αρχαια ουτε τα βυζαντινα ουτε τα σημερινα χρονια ....μονο οι ελληνικης καταγωγης ανθρωποι της καθε εποχης αυτοπροσδιορηστηκαν αλλοτε γραικοι αλλοτε ρωμιοι αλλοτε Ελληνες αλλοτε ολα μαζι ταυτοχρονα...Ο Παλαιολογος το 1453 [οταν απευθυνομενος στον πλυθησμο της Πολης κατα την πολιορκια αυτης την αποκαλουσε'''καταφυγιο των Χριστιανων ,ελπιδα και χαρα παντων των Ελληνων''δεν ηξερε κι αυτος τι ελεγε;;Κριση ταυτοτητας κι αυτος ;;;;Δεν του ειχαν πει οτι ο Ελληνας χριστιανος δεν γινεται ....και καλα αυτος.....οι αλλοι απο κατω που τον ακουγαν δεν βρεθηκε ενας να τον βαλει στη θεση του...αισθανονταν κι αυτοι χριστιανοι ορθοδοξοι ελληνικης καταγωγης;;;;;;; Μα δεν ηταν ρωμιοχριστιανοι...ιουδαιοχριστιανοι και τα τοιαυτα...μπερδεμενα πραγματα,,.....

 • Ανώνυμος 30577

  21 Δεκ 2014

  το κολλημα σας με τη ρωμιοσυνη ειναι ακαταλαβιστικο......για να ξεκαθαρισουμε λιγο τα πραγματα ..... ο μονος ελληνοφωνος λαος[αρα και ελληνικης καταγωγης] που υπηρχε στα μεσαιωνικα χρονια και κατοικουσε σχεδον με ακριβεια στα ιδια τα εδαφη των αρχαιων ελληνων απο τη σημερινη Βορεια Ηπειρο εως την Κρητη και απο την Κυπρο εως την Μακεδονια τον Ποντο την Μικρα ασια τα Επτανησα το Αιγαιο και την κυριως Ελλαδα ηταν οι απογονοι αυτων που τα κατοικουσαν και 1200 χρονια πριν και ομιλουσαν την ιδια γλωσσα με αυτους ...αυτοι ολοι αυτοπροσδιοριζονταν αλλα και ετεροπροσδιοριζοταν[και απο ανατολικους και απο δυτικους λαους] ως Ρωμιοι[αλλα και Yunan[Ιωνες] απο τους ανατολικους και grec[Γρακοι] απο τους δυτικους.....αυτοι ησαν απογονοι των αρχαιων Ελληνων και προγονοι των νεων Ελληνων......Υunan αποκαλεσαν τους Ιωνες της Μικρασ Ασιας, τους Μακεδονες ως ομοφυλους αυτων και εν συνεχεια ολους τους Ελληνες οι Περσες τον 6 αι πΧ που ηρθαν να μας καταλαβουν και διεδωσαν την ονομασια σε ολους τους λαους της ανατολης ...ετσι μας αποκαλουσαν και τα μεσαιωνικα χρονια εμας τους ελληνες-ρωμιους οι αραβοφωνοι οι περσες και λοιποι ασιατες και μας αποκαλουνε ετσι εως σημερα ολοι αυτοι ακομα και οι Τουρκοι ...το ιδιο ισχυει και για την ονομασια Γραικοι απο τους λαους της Δυσεως[η οποια εναι αρχαιοτερη απο την ονομασια Ελληνες['''οι καλουμενοι παλαι μεν γραικοι,νυν δε Ελληνες''αναφερει ο Αριστοτελης για τους κατοικους της Ηπειρου.....συνεπως και οι 3 ονομασιες Γραικοι η παλαιοτερη Ελληνες η μεταγενεστερη και Ρωμιοι αργοτερα ανηκουν στον ιδιο λαο ... και συνεπως εχουμε απο ανατολη και δυση επιβεβαιωση της ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ αφου μας αντιμετωπιζουν ολοι οι υπολοιποι ως τον ιδιο λαο..... Αλλα βεβαια αφου με τη ρωμιοσυνη καναμε τη μακροβιοτερη αυτοκρατορια ολων των εποχων, τη Βυζαντινοι [χιλιοχρονη και βαλε] ε λογικο τελικα ειναι που την πολεμανε ετσι τη ρωμιοσυνη[Επισης ολοι οι γειτονες λαοι που υπηρξαν και υπηκοοι της[Αλβανοι ,Σερβοι Βουλγαροι Ρουμανοι Σλαβοι Ιταλοι κλπ] αναφερονται στην Βυζαντινη αυτοκρατορια[την αυτοκρατορια των Ρωμιων δηλαδη] ως αυτοκρατορια των Γραικων...αυτα για το πως μας αντιμετωπιζουν απο τα αρχαια χρονια εως σημερα ολοι οι γειτονικοι λαο

 • Ανώνυμος 30552

  20 Δεκ 2014

  οι σουλιωτες αλβανοι...μαλιστααα....επειδη τραγουδουσαν ΚΑΙ αλβανιστι....δηλαδη και οι μικρασιατες που τργουδαγαν ΚΑΙ τουρκιστι ησαν Τουρκοι ...και εγω που τραγουδαω ΚΑΙ Beatles ειμαι Αγγλος.... με και ποιο σκεπτικο βγαλατε παλι αυτο το συμπερασμα ετσι αβιαστα;;; [το οποιο .. ωω τι συμπτωση...κι αυτο ταυτιζεται με τα λεγομενα των εθνικιστων οπαδων της μεγαλης Αλβανιας...πολυ παντως τα τακιμιαζεται με τους εθνικισμους των γειτονων]Καταρχην ως ''προοδευτικοι ''που ειστε θα αναγνωριζεται το δικαιωμα του Αυτοπροσδιορισμου και της Αυτοδιαθεσης ενος ατομου η ενος λαου....ας τα παρουμε ενα ενα λοιπον ......δεν μου λετε ποτε αυτοπροσδιοριστηκαν, η εδρασαν οι σουλιωτες ως αλβανοι ειτε ως σκιπεταρ-τσαμησες ,λιαπηδες, τοσκηδες η γκεκηδες η δεν ξερω ποια αλλη φυλη;;...και εαν ησαν τετοιοι γιατι δεν τα βρηκαν [ευκολο ηταν αφου τους παρακαλαγανε ολοι οι παραπανω να τα βρουνε με το καλο η το κακο ]επουδενι με τους πανισχυρους λιαπηδες επι αλη πασα ειτε με τους πανισχυρους τσαμηδες νωριτερα τουρκαλβανους και τουρκους και δεν συμμαζευεται....,παρα και στα ορλωφικα το 1770 και το 1821 και αυτοι οπως και οι χειμαριωτες ως ακριτες του ελληνισμου ξεσηκωθηκαν και πολεμησαν και σκοτωθηκαν κατα ολων αυτων για να φτιαξουν με τους υπολοιπους ελληνες το '΄ρωμαιικο' που τοσο εχθρευεσται εσεις...και ολα αυτα πριν δημιουργηθει το ελληνικο κρατος που εμας ολους τους ''''αγνωστης εθνικοτητος και ρευστης συνειδησεως κατοικους της νοτιου βαλκανικης με το ζορι και το στανιο μας ομογενοποιησαν και μας εκαναν ελληνες''''.... επισης αφου επικαλειστε τον λορδο μπαυρον στα περι φουστανελας να δεχεστε και αυτα που δεν ταιριαζουν με το ιδεολογημα σας...εγραψε ο μπαυρον'''οι σουλιωτες ειναι αχρειοι Ρωμιοι που ομολουν λιγα ιλλυρικα'''αρα αποδυκνυεται οτι και ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ως ρωμιοι...και αρα μιλουσαν ρωμαικα και λιγα ιλλυρικα ..οπως και οι μικρασιατες μιλουσαν ρωμαικα και λιγα τουρκικα[η και πολλα]...ρωμιοι οι μεν ρωμιοι και η δε.... οπως ρωμιοι αυτοπροσδιοριζοταν ετσι εδω και 1700 χρονια ολοι οι Ελληνες [η αλλιως ελληνοφωνοι οπως τους αποκαλειται ,και μονο αυτοι αποκαλουνταν ετσι κανενας αλλος λαος της ευρωπης η της ασιας] απο την κυπρο την καππαδοκια τον ποντο ,τη βορεια και ανατολικη θρακη ,τη μικρα ασια τα επτανησα και τη κρητη ,τη βορεια ηπειρο τα νησια του αιγαιου τη μακεδονια κλπ[βλεπε παραδοσιακα και δημοτικα τραγουδια ολων αυτων των περιοχων και θα το καταλαβεται].Αυτοι ηταν οι απογονοι των αρχαιων και προγονοι των σημερινων ελληνων

 • Ανώνυμος 30545

  20 Δεκ 2014

  οσο για το κρυφο σχολιο που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Χρυσανθακοπουλος[ Γνωστος Κοσσοβαρος μαχητης] γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω......αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους...ωχ αμαν αμαν....φωταρα μας εκαψες.... η μαλλον οχι.. δεν μας εκαψες ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης[αφου ειναι φιλοορθοδοξη]. Λοιπον ας την ερμηνευσουμε την πηγη .... οταν λεει ελληνες[χα..χα ακου ελληνες] εννοει ρωμιους δηλαδη ...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους-ΡΟΜΑ...Σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαρτης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους κατοικους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...[το οποιο κατεληγε στο γνωστο κλεφτες και αστυνομοι] οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ κλπ , και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλα αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο, καουμποιδες και ινδιανοι νοσοκαμες...αλλα ΚΥΡΙΩΣ φορουσαν την αγαπημενη στολη των Ρωμιων τον λεγομενο'' ΑΛΒΑΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ'...] με λιγα λογια κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν συγχρονως και τις αποκριες, ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια ......ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΛΙ ΑΝΤΑΜΑ ΘΑΜΑΣΤΕ

 • Ανώνυμος 30215

  22 Νοε 2014

  ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ , ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΜΗΛΟ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΛΑΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΙΧΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΘΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ.

 • Ανώνυμος 29519

  19 Αυγ 2014

  Ναι μωρέ, αυτοί οι Ρωμιοί τί τους έπιασε? Σφαγή ανυπεράσπιστων Περσών στο Μαραθώνα, σφαγή ανυπεράσπιστων νταβατζήδων στην Τροπολιτσά, σφαγή ανυπεράσπιστων φασιστών στην Πίνδο.

 • Ανώνυμος 28851

  2 Μαΐ 2014

  δυστυχως μονο 42.000 τουρκους κατακτητες φαγαμε εμεις οι ελληνες....
  οι τουρκοι εσφαξαν ενα εκτομυριο ελληνες το 1821-1829 και δεκαδες εκατομυρια απο το 1050 που εγινε η εισβολη στην ελλαδα (μ.ασια)

  αντε πανηγυριστε για τις δεκαδες εκατομυρια σφαγμενους ελληνες σχιζοφρενεςι μισελληνες.....