ΤΟ ΚΟΥΙΖ
ΤΟΥ 1821

Ελέγξτε
τις εθνικές σας γνώσεις

1. Ποια ήταν η στάση των ρωμιών το 1715, μόλις έναν αιώνα πριν το ʼ21, όταν οι τούρκοι επιχειρούσαν να καταλάβουν την Πελοπόννησο;

α. Πολέμησαν στο πλευρό των ενετών, για να μην έρθουν οι τούρκοι.
β. Κράτησαν ουδέτερη στάση.
γ. Σε ορισμένες περιπτώσεις πολέμησαν στο πλευρό των ενετών, ενώ σε άλλες κράτησαν ουδέτερη στάση.
δ. Κράτησαν εντελώς φιλότουρκη στάση, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Προϋπάντησαν και καλοδέχτηκαν τους τούρκους και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, πολέμησαν στο πλευρό των τούρκων εναντίον των ενετών.2. Τι επέφερε η οθωμανική κατάκτηση στον ελλαδικό χώρο;

α. Πείνα και δυστυχία.
β. Σκλαβιά.
γ. Όλα τα παραπάνω.
δ. Ευμάρεια.3. Ποιος έσωσε την πίστη μας κατά την οθωμανική περίοδο;

α. Το Πατριαρχείο.
β. Ο κατώτερος κλήρος.
γ. Όλα τα παραπάνω, καθώς και το υψηλό εθνικό και θρησκευτικό φρόνημα του απλού λαού.
δ. Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, για φορολογικούς λόγους.4. Να φυλάσσετε πίστη, ειλικρίνεια και υποταγή στα πάντα που αρέσουν στην τεταγμένη σε εμάς κραταιά και αήττητη Βασιλεία (του Σουλτάνου), της οποίας το ακαταμάχητο κράτος (οθωμανική αυτοκρατορία) είθε να θριαμβεύει και να διαιωνίζεται στους απέραντους αιώνες.
Ο Θεός διαφυλάττει σαν κόρη οφθαλμού τον Σουλτάνο και υποτάσσει κάτω από τα πόδια του κάθε εχθρό και πολέμιό του.
Ποιοι έλεγαν τα παραπάνω;


α. Οθωμανοί αξιωματούχοι.
β. Οθωμανοί ιερείς.
γ. Γυναίκες από το χαρέμι του Σουλτάνου.
δ. Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως.5. Ποιοι έδιναν τον παρακάτω όρκο στον «κραταιόν αυτοκράτορα βασιλέα», στη βασίλισσα, στα παιδιά του («βασιλίδια»), ακόμα και στους γαμπρούς του;
 

    «Ομολογώ δια της παρούσης μου εγγραφής ίνα φυλάττω προς σε τον κραταιόν αυτοκράτορα βασιλέα καθαράν πίστιν και εύνοιαν, καθά χρεωστώ τούτο από φυσικού και νομίμου χρέους, και ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και εις το πρόσταγμα της βασιλείας σου, και κατά παντός ανθρώπου εναντιουμένου τω παρόντι όρκω»· και μετʼ ολίγα, ου μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις την βασίλισσαν, και εις τα βασιλίδια αυτών τον όρκον απευθύνει λέγων· «ει δε συμβή το κοινόν τινι αυτών αποδούναι χρέος, ίνα έχω απεντεύθεν χωρίς αμφιβολίας οιασδήτινος η χρείας ετέρου όρκου προς τον περιπόθητον υιόν της αγίας σου βασιλείας φυλάσσειν επʼ αυτόν την αυτήν καθαράν πίστιν και άδολον εύνοιαν.
»
[...] Σωζομένης δε της προς αυτόν πίστεως, και ευνοίας μου, και της τιμής της βασιλείας σου, ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και πρόσταγμα της περιποθήτου αυγούστης της αγίας σου βασιλείας»· και μετʼ ολίγα· «ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και πρόσταγμα της βασιλείας σου και ποιήσω καθώς αν διορίσηται η βασιλεία σου εγγράφως τε και αγράφως, η περί της περιποθήτου σου θυγατρός της περιφανεστάτης [...] και του μέλλοντος αυτή συζευχθήναι, η περί άλλης τινός οικονομίας ορισθησομένης παρά της βασιλείας σου.
»Εάν δε γένηται οιοσδήτις δισταγμός ή αμφιβολία, απευθύνω εμαυτόν εις την περί τούτων ερμηνείαν, κατά τον ορισμόν της βασιλείας σου, και ως φυλάξω ταύτα δια της παρούσης μου εγγραφής σώα και απαράθραυστα, εκτός δόλου και πάσης παροικίας, η παρερμηνείας τινός· ούτως είη μοι και το θείον ίλεων. 
»
[...] Φυλάσσειν προς μεν τον βασιλέα πίστιν ορθήν, προς δε τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις και συνηθείας έχειν γνώμην αμετακίνητον, και μηδαμώς νεωτερίζειν εν ταύταις· άλλως δε ποιούντα ταύτα και απαυθαδιάζοντα η προς τον βασιλέα, η προς τας εκκλησιαστικάς διατυπώσεις εκπίπτειν της αξίας, ώστε ου μόνον αρχιερέα, αλλά ουδέ χριστιανόν λέγεσθαι· τούτο γαρ σημαίνει το από Χριστού μη κεκλήσθαι, ως τον Χριστόν Κυρίου παρενοχλούντα».
   
 
α
. Οι μουσουλμάνοι βεζίρηδες.
β. Όσοι ρωμιοί συλλαμβάνονταν αιχμάλωτοι.
γ. Οι μουσουλμάνοι ιερείς.
δ. Οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως.6. Τι καταγωγής ήταν οι υδραίοι;

α. Αδιευκρίνιστης καταγωγής, που μιλούσαν όμως ελληνικά.
β. Ρωμιοί με ελληνική εθνική συνείδηση.
γ. Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων ελλήνων.
δ. Όλοι αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά.7. Τι ήταν το παιδομάζωμα και πώς έπαιρναν τα παιδιά;

α. Το μουσουλμανικό σύστημα στρατολόγησης.
β. Σύστημα στρατολόγησης, σύμφωνα με το οποίο έπαιρναν και παιδιά ρωμιών και μουσουλμάνων.
γ. Ένα απάνθρωπο σύστημα στρατολόγησης, σύμφωνα με το οποίο έπαιρναν μόνο τα παιδιά των ρωμιών με τη βία.
δ. Ένα πρωτότυπο σύστημα στρατολόγησης, το οποίο μετέτρεπε νεαρούς μη μουσουλμάνους σε μια προνομιακή κοινωνική ομάδα, και που οι χριστιανοί ρωμιοί εκλιπαρούσαν τους πασάδες να πάρουν τα παιδιά τους γενίτσαρους.8. Γιατί στους πίνακες εικονίζεται με σκούφο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος;

α. Γιατί του τον χάρισε ένας ρωμιός προύχοντας.
β. Γιατί ήταν οικογενειακό κειμήλιο.
γ. Γιατί τον κέρδισε σε μία μάχη.
δ. Γιατί του τον απένειμε ο σουλτάνος Μεχμέτ IV για τις υπηρεσίες του στην Πύλη.9. Σε ποιον είναι αφιερωμένη η οδός Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο, κοντά στην Ακρόπολη;

α. Σε έναν λόγιο του νεοελληνικού διαφωτισμού.
β. Σε έναν αγωνιστή, που σκοτώθηκε ηρωικά σε μια μάχη.
γ. Στον αρχαίο έλληνα Λαγουμίωνα.
δ. Στον Κωνσταντίνο Νταλαρόπουλο ή Χόρμοβα, γιατί ανατίναζε την Ακρόπολη.10. Τι απέγιναν τα μάρμαρα του χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης πάνω από το θέατρο του Διονύσου;

α. Τα έκλεψαν αρχαιοκάπηλοι.
β. Τα πήρε ο Έλγιν.
γ. Τα κατέστρεψαν οι οθωμανοί.
δ. Τα έκλεψαν οι ρωμιοί κι αφού τα πελέκησαν απʼ όλες τις πλευρές τα χρησιμοποίησαν στην ανακατασκευή της Εκκλησίας του Σωτήρα στην οδό Φιλελλήνων.11. Ποιους λήστευαν οι κλέφτες;

α. Τους τούρκους αγάδες.
β. Τους τούρκους πασάδες.
γ. Τους τούρκους αδιακρίτως.
δ. Τους ομόθρησκούς τους φτωχούς χριστιανούς χωριάτες, ενώ σπάνια τολμούσαν να ληστέψουν κοτζάμπαση κι ακόμα σπανιότερα τούρκο αγά.12. Από ποιους έγινε ο περιβόητος «χαλασμός των κλεφτών»,
λίγα χρόνια πριν το ʽ21;


α. Από τούρκους στρατιώτες.
β. Από τούρκους προκρίτους.
γ. Από τούρκους πασάδες.
δ. Με τη συνεργασία ρωμιών, τούρκων, Εκκλησίας και οθωμανικής εξουσίας.13. Από ποιους ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Θ. Κολοκοτρώνη;

α. Από τους τούρκους.
β. Οι περισσότεροι πέθαναν σε τούρκικες φυλακές.
γ. Σε μάχη από τον τούρκικο στρατό.
δ. Με τη συνεργασία των προκρίτων, της Εκκλησίας και σύσσωμου του τοπικού χριστιανικού πληθυσμού, που είχαν υποφέρει πολύ από τις ληστρικές τους επιδρομές.14. Ποιος ήταν ο Μπιθεκούρας;


α. Ο Κιουταχής.
β. Ο Ομέρ Βρυώνης.
γ. Ένας τούρκος σε κάποιο κλέφτικο τραγούδι.
δ. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.15. Τι καταγωγής ήταν οι σουλιώτες;

α. Κατάγονταν από την ορεινή Πίνδο.
β. Απροσδιόριστης καταγωγής.
γ. Έλληνικής καταγωγής, απόγονοι των αρχαίων ηπειρωτών.
δ. Αλβανικής καταγωγής, που μιλούσαν αλβανικά.16. Ποιος ιστορικός αναφέρει το Χορό του Ζαλόγγου;

α. Ορισμένοι τοπικοί ιστορικοί.
β. Κάποιοι οθωμανοί ιστορικοί.
γ. Όλοι οι ρωμιοί ιστορικοί.
δ. Κανείς ιστορικός, μόνον ορισμένοι περιηγητές, που περιγράφουν προφορικούς θρύλους.
    


17. Ποιος έκαψε τη φρεγάτα «Ελλάς» κι επιχείρησε στη συνέχεια να κάψει και τον υπόλοιπο ρωμέικο στόλο;

α. Ο Μπαρμπαρόσα.
β. Ο Καρά-Αλής
γ. Ο Γκεζαΐρ Πασάς.
δ. Ο Ανδρέας Μιαούλης.18. Πόσα σχολεία υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο κατά την οθωμανική περίοδο;

α. Υπήρχαν σχολεία, αλλά ελάχιστα.
β. Μόνο οθωμανικά σχολεία υπήρχαν.
γ. Κανένα σχολείο δεν υπήρχε. Μόνο τα κρυφά σχολειά λειτουργούσαν.
δ. Λειτουργούσαν πάρα πολλά σχολεία. Τα σχολεία ήταν ελεύθερα την οθωμανική περίοδο.
 


19. Τι
«ξέχασε» να αναφέρει στα Απομνημονεύματά του ο Π. Π. Γερμανός;

α. Τη σύσκεψη στη Βοστίτσα.
β. Την περιγραφή του χαρακτήρα του Παπαφλέσσα.
γ. Το πώς αντιπαρατέθηκε μαζί του.
δ. Πως ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στην Αγία Λαύρα και που ευλόγησε τα όπλα και τους αγωνιστές.20. Τι απέμεινε στο δημόσιο ταμείο μετά την πολυήμερη λαφυραγωγία στην Τριπολιτσά;

α. Μοιράστηκαν οι οπλαρχηγοί ένα μικρό μέρος των λαφύρων και τα υπόλοιπα τα κατέθεσαν στο δημόσιο ταμείο.
β. 50% πήραν οι οπλαρχηγοί και 50% πήγε στο δημόσιο ταμείο.
γ. Στο δημόσιο ταμείο κατέληξαν πολλά χρυσά αντικείμενα και πολλές χρυσές τούρκικες λίρες.
δ. Τα πήραν όλα και δεν έμεινε τίποτε για το δημόσιο ταμείο.21. Πώς ξεκληρίστηκε το συγγενολόι του Π. Π. Γερμανού;

α. Πέθαναν στη φυλακή.
γ. Τους σκότωσαν οι τούρκοι.
γ. Σκοτώθηκαν σε μια μάχη.
δ. Αλληλοσκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να γίνουν κάτοιχοι των θησαυρών, τους οποίους είχε αποκομίσει ο Π. Π. Γερμανός από το πλιάτσικο της Τριπολιτσάς.22. Πού πήγαιναν τα χρήματα των αγγλικών δανείων;

α. Αγόραζαν καράβια για τον στόλο.
β. Ορισμένα μοιράζονταν στους οπλαρχηγούς και με άλλα αγόραζαν πολεμοφόδια.
γ. Όλα πήγαιναν στις ανάγκες του αγώνα.
δ. Τα καταχρώνταν οι «ημέτεροι».
 


23. Ποιος γνωστός αγωνιστής του ʼ21 ─σύμφωνα με περιγραφές του ίδιου─ αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθησε στο θρόνο του Ιησού, όπου τον υιοθέτησε και τον στεφάνωσε ο ίδιος ο Θεός;


α. Ένας απλός άνθρωπος, που έβλεπε οράματα.
β. Δεν ήταν αγωνιστής, ήταν κάποιος εκχριστιανισμένος μουσουλμάνος.
γ. Κανείς αγωνιστής του ΄21 δεν έχει πει τέτοιες ανοησίες.
δ. Ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης.24. Γιατί έπεσε το Μεσολόγγι;

α. Γιατί πολιορκήθηκε από τους οθωμανούς.
β. Γιατί δεν είχαν τι να φάνε οι πολιορκημένοι.
γ. Και τα δύο παραπάνω. Το Μεσολόγγι είχε πολιορκηθεί στενά κι ήταν αδύνατον να εξέλθουν οι κάτοικοι.
δ. Το Μεσολόγγι μπορούσε να σωθεί. Η κυβέρνηση γνώριζε από μήνες τι γινόταν. Θα μπορούσαν να απομακρύνουν τους πολιορκημένους με καράβια. Οι υδραίοι (αρβανίτες) ναυτικοί όμως, αρνήθηκαν να βοηθήσουν το Μεσολόγγι αν δεν πληρώνονταν και η κυβέρνηση αδυνατούσε να ανταποκριθεί.25. Πότε γράφτηκαν κι από ποιους τα κλέφτικα τραγούδια, όπως «Ο αποχαιρετισμός του κλέφτη» και γιατί;

α. Από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
β. Από αυτοδίδασκους οργανοπαίκτες αγωνιστές του ʼ21.
γ. Από τον απλό λαό κατά τη διάρκεια των τετρακοσίων χρόνων της σκλαβιάς. Τα αγαπούσαν και τα τραγουδούσαν, επειδή είχαν τον πόθο της επανάστασης και της ελευθερίας.
δ. Τα κλέφτικα τραγούδια γράφτηκαν από λόγιους πολλές δεκαετίες μετά το ʼ21. Διδάσκονται στα σχολεία ως δήθεν δημοτικά τραγούδια, προκειμένου να δημιουργηθεί έντεχνα στους μαθητές η λάθος εντύπωση περί της δήθεν συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο κι ότι ο πόθος για ελευθερία (κι όχι το πλιάτσικο), ήταν η αιτία του ʼ21.ΣΩΣΤΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Οι σωστές απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις είναι οι δ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1. Ποια ήταν η στάση των ρωμιών το 1715, μόλις έναν αιώνα πριν το ʼ21, όταν οι τούρκοι επιχειρούσαν να καταλάβουν την Πελοπόννησο;

Στην Πελοπόννησο υπήρχε ενετοκρατία. Όταν το 1715, οι τούρκοι πολέμησαν τους ενετούς για την κατάληψη της Πελοποννήσου, οι ρωμιοί τους καλοδέχτηκαν κι αγωνίστηκαν μάλιστα στο πλευρό τους εναντίον των ενετών. Η φιλότουρκη αυτή συμπεριφορά των ρωμιών δεν ήταν πρωτόγνωρη. Παρόμοιες φιλοτουρκικές εκδηλώσεις είχαν σημειωθεί σε πολλά μέρη του ελλαδικού χώρου από τα τέλη της βυζαντινοκρατίας ακόμα.

Οι οθωμανοί, σύμφωνα με το Κοράνι και το λόγο, που έδωσε ο Μωάμεθ ο Κατακτητής, δεν πείραξαν ούτε τις ιδιωτικές, ούτε τις κοινοτικές ή τις μοναστηριακές ιδιοκτησίες των μερών, που υποτάχθηκαν θεληματικά. Μόνο σε εκείνα τα μέρη, όπου έγινε αντίσταση, δημεύθηκαν όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των χριστιανών.

Γιʼ αυτό, οι περισσότερες επαρχίες, η μια ύστερα από την άλλη και πολύ πιο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, καλούσαν τους οθωμανούς να έρθουν να τις πάρουν. Οι αγιορείτες μάλιστα μοναχοί, στα χρόνια 1326-1390 τα είχαν καλά με τους τούρκους κι άμα έπεσε η Θεσσαλονίκη το 1430, κάλεσαν το σουλτάνο Μουράτ Β΄, να στείλει ανθρώπους να του παραδώσουν το Άγιο Όρος. Το 1396 πάλι, όταν ο Βαγιαζήτ περνούσε από τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη, οι περισσότερες πόλεις (Τρίκαλα, Δομοκός, Λάρισα, Υπάτη, Λαμία) παραδόθηκαν θεληματικά. Μα κι οι κρητικοί προτίμησαν τους οθωμανούς από τους λατίνους.

Δεν ήταν δηλαδή, μόνο οι καλόγεροι του Αγίου Όρους, που καλωσόρισαν τους τούρκους, όπως παρουσιάζεται από ορισμένους τα τελευταία χρόνια. Ήταν η πλειοψηφία της Ρωμιοσύνης. Δεν ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον των οθωμανών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τους καλοδέχτηκαν και σε αρκετές ακόμα αγωνίστηκαν στο πλευρό τους. Τα περί τετρακοσίων χρόνων δουλείας, αγώνων κ.λπ. είναι παραμύθια, τα οποία πλάστηκαν πολύ αργότερα, μετά τη δημιουργία του κράτους και του εθνικού φαντασιακού.
    
 
Έμπλεοι
φιλοτουρκισμού
οι ρωμιοί κάτοικοι
των Αθηνών
υποδέχονται
το 1458
τον Μωάμεθ
(αυτόν, που
κατέλαβε την
Κωνσταντινού-
πολη) κι εκείνος
τους παραχωρεί
προνόμια φορο-
λογικά, θρησκευ-
τικά κ.λπ..

 
 
Γράφει ο στρατηγός Παπατσώνης στα απομνημονεύματά του:

«Κατά το 1715, ότε εκυρίευσαν την Πελοπόννησον οι οθωμανοί τούρκοι, όταν ήτον στρατοπεδευμένοι εν Θήβα της Αττικής, υπήγαν τινές εκ της Πελοποννήσου πρόκριτοι και τινες ηγούμενοι των μοναστηρίων εις προσκύνησιν αυτών και επρότειναν τινά συνθήκην μετʼ αυτών, όπως και οι κάτοικοι της Πελοποννήσου συνδράμουν αυτούς, διότι επιέζοντο πολύ οι πελοποννήσιοι παρά των ενετών και ιδίως από αγγαρείας δυσβαστάκτους.

»Και οι οθωμανοί τούρκοι παρεδέχθησαν όλας τας συμφωνίας όσας τους επρότειναν και έμειναν κατά πάντα σύμφωνοι και ευχαριστημένοι οι χριστιανοί, ώστε ενθαρρυνθέντες οι τούρκοι ως έχοντες τους εντοπίους χριστιανούς συμφώνους, εισέβαλον εις την Πελοπόννησον και μέχρι του Ναυπλίου δεν εύρον αντίστασιν τινά ειμή εις το φρούριον του Ναυπλίου, το οποίον είχον εφωδιασμένο καλώς οι ενετοί, το οποίο πολιορκήσαντες  δια ξηράς στενώς διʼ αρκετόν καιρόν, ώστε επέτυχον τινά προδότην ονόματι Σάλαν, όστις εβούλωσεν τα κανόνια της πόρτας του Ναυπλίου και της τάπιας, όπου εφύλαττε την είσοδον του Ναυπλίου. Ούτως ώρμησαν οι τούρκοι εξ εφόδου και εκυρίευσαν το φρούριον τούτο, το οποίον οι ενετοί είχον το κέντρον τους εν Πελοποννήσω.

»Κυριευθέντος τούτου δεν εύρον τοιαύτην αντίστασιν πουθενά εν Πελοποννήσω, ειμή εις το φρούριον της Μονεμβασίας, το οποίον εφαίνετο ως απόρθητον και το οποίον έμεινεν επί είκοσι επτά έτη εις την κυριαρχίαν των ενετών, αφʼ ότου εκατακτήθη όλη η Πελοπόννησος και αντηλλάχθη το φρούριον της Μονεμβασίας με το Τσιρίγον, όπου οι ενετοί εξουσίαζον».

»...Αποκατασταθέντων των τουρκών, ευημερούσαν και οι χριστιανοί φυλάττοντες ακριβώς τας συνθηκολογίας, όσας έκαμον εις τας Θήβας». (Παν. Παπατσώνη: «Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α΄», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 27).

Μας διδάσκουν στα σχολεία, ότι τα γεγονότα του ʼ21 ξεκίνησαν από την Πελοπόννησο, προκειμένου να τερματίσουν τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς. Μα οι οθωμανοί ήταν μόλις έναν αιώνα στην Πελοπόννησο κι όχι τετρακόσια χρόνια κι όπως προαναφέρθηκε, οι ρωμιοί αγωνίστηκαν για να τους φέρουν εκεί.2. Τι επέφερε η οθωμανική κατάκτηση στον ελλαδικό χώρο;

Η οθωμανική εξουσία έφερνε στους χριστιανούς των Βαλκανίων όχι μόνο θρησκευτική αυτονομία, αλλά και αυξανόμενη ευημερία, τους πρώτους αιώνες τουλάχιστον, προτού περιπέσει σε παρακμή. Από την αρχή, ο έλεγχος, που ασκούσαν οι χριστιανοί σε ορισμένες εισπράξεις, επέτρεψε σε μερικούς να συγκεντρώσουν τεράστια πλούτη.

 

 
    
Τον 15ο αιώνα, ο Μιχαήλ Καντακουζηνός, που ανέβαζε και κατέβαζε πατριάρχες, έλεγαν, ότι συναναστρεφόταν πασάδες και βεζίρηδες κι ότι αυτοί του μιλούσαν με σεβασμό.

Αργότερα, ορθόδοξοι έμποροι εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση των παλιών ανταγωνιστών τους, όπως των ενετών, και το άνοιγμα νέων αγορών στην κεντρική Ευρώπη και στη νότια Ρωσία φτιάχνοντας μεγάλες περιουσίες και δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπορικό στόλο.

Εύπορες χριστιανικές οικογένειες της Κωνσταντινούπολης, οι λεγόμενοι φαναριώτες, απόκτησαν ρόλο μεσάζοντα στα ανώτατα κλιμάκια της οθωμανικής διοίκησης κι άρχισαν να κυριαρχούν στα οφίκια του Πατριαρχείου.

Οι ρωμιοί δραγουμάνοι (διερμηνείς) έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Κρήτης από τους βενετούς στα μέσα του 17ου αιώνα, καθώς και στη διάσκεψη ειρήνης του 1698 με τους Αψβούργους, στο Κάρλοβιτς, όπου ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προσέφερε τις υπηρεσίες του δίπλα στον κύριο διαπραγματευτή, το Ραμί Μεχμέτ-εφέντη.

Ο γιος του Μαυροκορδάτου διορίστηκε ηγεμόνας στις παραδουνάβιες χώρες.

 
Στη Μακεδονία και την Ήπει-
ρο
οι κάτοικοι επωφελήθη-
καν
από την κίνηση του εμ-
πορίου
με την Ιταλία
και την κεντρική

Ευρώπη και δημιούργησαν
τις προϋποθέσεις για οικο-
νο
μική άνοδο.
Στην εικόνα, εύπορος
ηπειρώτης
έμπορος.
 
 
Στα τέλη του 18ου αιώνα
η Κοζάνη ήταν μια ανεπτυγμένη
κι ευημερούσα πολιτεία.
Στη φωτογραφία φαίνεται
ξυλόγλυπτη επένδυση «οντά»
από αρχοντικό της Κοζάνης,
δείγμα της ευμάρειας
των κατοίκων της περιοχής.
Έργο «ταγιαδόρων» (ξυλο-
γλυπτών) της Μακεδονίας,
που φιλοτεχνούσαν κυρίως
εικονοστάσια σε όλα τα Βαλκάνια.
(Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).
 

Από το 1453, όταν ο Μωάμεθ ο Β΄μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε, ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα αποτελούσαν μια ξεχωριστή ημιαυτόνομη κοινότητα μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία. Υπόκεινταν στους νόμους και τους φόρους, που επέβαλλε η Πύλη, όμως κατά τα άλλα είχαν ευρεία αυτοδιοίκηση.

Η οθωμανική διοίκηση ενδιαφερόταν για τη φορολογία. Εφʼ όσον αποδίδονταν οι φόροι, δέν την ενδιέφερε τί περαιτέρω έκαναν. Μπορούσαν να λειτουργούν τα σχολεία τους, να επιδίδονται στο εμπόριο και να λειτουργούν στο δικό τους θεό.

Την τελική ευθύνη για την καλή τους συμπεριφορά είχε ο ορθόδοξος Πατριάρχης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος όλων των χριστιανών της αυτοκρατορίας. Ήταν ανώτατη θρησκευτική αρχή και υπόλογος έναντι του σουλτάνου, ένα είδος υπουργού επί των χριστιανικών υποθέσεων. Είχε το δικαίωμα να επιβάλει φόρους και να απονέμει δικαιοσύνη στους ορθόδοξους. Ήταν ο δεσπότης των χριστιανών, κληρονόμος του τίτλου των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου.

Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄έβγαλε κατ' ευθείαν αφοριστικές εγκυκλίους, όταν άρχισαν τα γεγονότα του '21. Ο Σουλτάνος τον θεώρησε υπεύθυνο, γιατί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους ρωμιούς και τον εκτέλεσε. Σε αυτό βοήθησαν βέβαια, και οι συκοφαντίες του επόμενου Πατριάρχη, Ευγένιου Β', ο οποίος εποφθαλμιούσε τη θέση του.

Οι ρωμιοί δεν ήταν σκλάβοι, όπως η επίσημη εθνική (μυθ)ιστορία διδάσκει. Ήταν υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους οθωμανούς υπήκοους. Η φτώχεια του λαού (κι όχι των προυχόντων) τους δύο τελευταίους αιώνες οφειλόταν στην γενικότερη παρακμή της αυτοκρατορίας.3.
Ποιος έσωσε την πίστη μας κατά την οθωμανική περίοδο;
 

 
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής.
 
Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής υπήρξε ο επιφανέστερος των Σουλτάνων. Κατά τη βασιλεία του, η οθωμανική αυτοκρατορία έφτασε στη μέγιστη γεωγραφική της επέκταση και στο απόγειο της δύναμής της. Ήταν μορφωμένος και προήγαγε τον πολιτισμό. Εισήγαγε μεγάλες νομοθετικές αλλαγές σχετικά με την κοινωνία, την εκπαίδευση, το ποινικό δίκαιο και τη φορολογία, που καθόρισαν τη μορφή της αυτοκρατορίας για αιώνες μετά το θάνατό του.

Μια από τις μεταρρυθμίσεις, που είχε σκεφτεί να εφαρμόσει, ήταν να εξισλαμίσει όλους τους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας του.

Τελικά όμως, άκουσε τις εισηγήσεις των συμβούλων του, που του ανέλυσαν με αριθμούς πόσα έσοδα θα έχανε ετησίως από το χαράτσι, που θα έπαυαν να πληρώνουν πλέον οι χριστιανοί, αν γίνονταν μουσουλμάνοι.
  
Πολλές αναλύσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα για το ποιος «έσωσε την πίστη μας» κατά την οθωμανική περίοδο. Η Εκκλησία; Ο λαός; Οι παραδόσεις μας; κ.λπ..Τίποτε από τα παραπάνω. Ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής την έσωσε, για φορολογικούς λόγους!4. Να φυλάσσετε πίστη, ειλικρίνεια και υποταγή στα πάντα που αρέσουν στην τεταγμένη σε εμάς κραταιά και αήττητη Βασιλεία (του Σουλτάνου), της οποίας το ακαταμάχητο κράτος (οθωμανική αυτοκρατορία) είθε να θριαμβεύει και να διαιωνίζεται στους απέραντους αιώνες.
Ο Θεός διαφυλάττει σαν κόρη οφθαλμού τον Σουλτάνο και υποτάσσει κάτω από τα πόδια του κάθε εχθρό και πολέμιό του.
Ποιοι έλεγαν τα παραπάνω;


«Να φυλάττητε πίστιν, ειλικρίνειαν και υποταγήν εις πάντα τα αρέσκοντα τη τεταγμένη εφʼ ημάς κραταιά και αηττήτω Βασιλεία, ης το ακαταμάχητον κράτος είη θριαμβεύον και διαιωνίζον εις απεράντους αιώνας».
Οικουμενικός Πατριάρχης την περίοδο 1822-1824, Άνθιμος Γ΄ ─ «Προς κλήρον και λαόν Κύπρου». Αυτά γράφονταν το 1823, δυο χρόνια δηλαδή, μετά το ΄21.

Το έγγραφο βρίσκεται στο τρίτομο έργο του αρχιμανδρίτη Καλλίνικου Δελικανή (τ. 1, σελ. 610), αρχειοφύλακα του Οικουμενικού Θρόνου, έκδοση 1904: «Σωζόμενα Επίσημα Εκκλησιαστικά Έγγραφα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας Εκκλησίας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Κύπρου, Ρωσσίας, Βλαχίας, Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών, Πεκίου και των εν Άθω Μονών», τα οποία περισυλλέγηκαν και συναρμολογήθηκαν με εντολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ του Γ΄. Εκεί περιέχεται η αλληλογραφία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τα «αδελφά» πατριαρχεία (από το 1564 έως το 1863). Τα κείμενα, που γέμουν από αλαζονεία, περιέχουν όχι μόνο νουθεσίες και συστάσεις, αλλά και πολιτικές και οικονομικές οδηγίες και διαταγές για υποταγή στην κραταιά σουλτανική εξουσία, εκφοβισμούς και αφορισμούς.

Σαφέστατα και πεντακάθαρα είναι τα κελεύσματα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε σχέση με την «κραταιάν» (δηλ. οθωμανική) εξουσία, απότοκο βέβαια των συμφωνιών, που ανάγονται στην περίοδο πριν την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό που καθορίζει το περιεχόμενο του συνόλου της αλληλογραφίας είναι η διαφύλαξη της ομολογίας πίστης και υποταγής στο οθωμανικό καθεστώς, αλλά και προς οποιονδήποτε κυρίαρχο χωρίς την παραμικρή κριτική. Σε κάθε ευκαιρία αυτό πρέπει να υποδηλώνεται, αλλά και να λειτουργεί ως απειλή για τους πιθανούς ατάκτους.

 
 


Μεγάλη εξουσία είχε παραχωρηθεί στους μητροπολίτες, οι οποίοι μαζί με τους κοτζαμπάσηδες είχαν συγκεντρώσει όλη τη δικαστική εξουσία στα χέρια τους απονέμοντες αυτοί και μόνοι στους ραγιάδες χριστιανούς τη δικαιοσύνη κι όχι η οθωμανική διοίκηση.
Στον πίνακα εικονίζεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως με κληρικούς του 16ου αιώνα, οι οποίοι φέρουν σαρίκια και άμφια όμοια με των αξιωματούχων των σουλτάνων.
 

Στο έγγραφο του Οικουμενικού Πατριάρχη Προκοπίου Αʼ (Καθαίρεσις του Μολδαβίας Λέοντος, 1789), ο Πατριάρχης αναφέρει, ότι ο Θεός διαφυλάττει σαν κόρη οφθαλμού τον Σουλτάνο και υποτάσσει κάτω από τα πόδια του κάθε εχθρό και πολέμιό του:

«...Μέγιστον μέντοι και μείζονος τιμωρίας άξιον το της καθοσιώσεως έγκλημα, όταν και περί το υψηλόν Δοβλέτι, παρ' ου το είναι και το ευ είναι έχομεν, και περί τούτου αγνωμονήσαντες, απιστία και επιβουλή χρώμενοι φανώσι και περί την ευεργέτιδα αγίαν καθ' ημάς, ίνα αρχιερατικώς επισκέπτωνται και περιθάλπωσι τον βασιλικόν πτωχόν ραγιάν, και προς τοις άλλοις το μέγιστον...

»Tου Χριστού Μ. Εκκλησίαν, ήτις αεί τους απανταχού Αρχιερείς προχειρίζεται... ίνα αυτοί τε δεικνύωσι την χρεωστουμένην πίστιν εις το υψηλόν Δεβλέτι, και τους επιτετραμμένους αυτοίς βασιλικούς ραγιάδες διευθύνειν και φυλάττειν εις την οφειλομένην πίστιν προς τον κραταιότατον ημών Άνακτα (ον Κύριος περιέποι και διαφυλάττοι ως κόρην οφθαλμού, υποτάσσων υπό τους πόδας αυτού πάντα εχθρόν και πολέμιον)...

»Χρέος δεικνύειν κατά πάντα καιρόν και τρόπον την οφειλομένην πίστιν προς τον κραταιότατον υμών Άνακτα και διαφυλάττειν εις την χρεωστουμένην υποταγήν τον αυτόθι βασιλικόν πτωχόν ραγιάν, ο δε (ως έγνωμεν και εβεβαιώθημεν από αναντιρρήτου μαρτυρίας πανεκλάμπρου προσώπου) εις τοσούτον περιήλθεν ο παγκάκιστος και παμβέβηλος σατανικήν κακίαν και αγνωμοσύνην, ώστε άπιστος αναφανήναι προς το Υψηλόν Δεβλέτι».5. Ποιοι έδιναν τον παρακάτω όρκο στον «κραταιόν αυτοκράτορα βασιλέα», στη βασίλισσα, στα παιδιά του («βασιλίδια»), ακόμα και στους γαμπρούς του;
  

    «Ομολογώ δια της παρούσης μου εγγραφής ίνα φυλάττω προς σε τον κραταιόν αυτοκράτορα βασιλέα καθαράν πίστιν και εύνοιαν, καθά χρεωστώ τούτο από φυσικού και νομίμου χρέους, και ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και εις το πρόσταγμα της βασιλείας σου, και κατά παντός ανθρώπου εναντιουμένου τω παρόντι όρκω»· και μετʼ ολίγα, ου μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις την βασίλισσαν, και εις τα βασιλίδια αυτών τον όρκον απευθύνει λέγων· «ει δε συμβή το κοινόν τινι αυτών αποδούναι χρέος, ίνα έχω απεντεύθεν χωρίς αμφιβολίας οιασδήτινος η χρείας ετέρου όρκου προς τον περιπόθητον υιόν της αγίας σου βασιλείας φυλάσσειν επʼ αυτόν την αυτήν καθαράν πίστιν και άδολον εύνοιαν.
»
[...] Σωζομένης δε της προς αυτόν πίστεως, και ευνοίας μου, και της τιμής της βασιλείας σου, ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και πρόσταγμα της περιποθήτου αυγούστης της αγίας σου βασιλείας»· και μετʼ ολίγα· «ίνα υπάρχω εις τον ορισμόν και εις το θέλημα και πρόσταγμα της βασιλείας σου και ποιήσω καθώς αν διορίσηται η βασιλεία σου εγγράφως τε και αγράφως, η περί της περιποθήτου σου θυγατρός της περιφανεστάτης [...] και του μέλλοντος αυτή συζευχθήναι, η περί άλλης τινός οικονομίας ορισθησομένης παρά της βασιλείας σου.
»Εάν δε γένηται οιοσδήτις δισταγμός ή αμφιβολία, απευθύνω εμαυτόν εις την περί τούτων ερμηνείαν, κατά τον ορισμόν της βασιλείας σου, και ως φυλάξω ταύτα δια της παρούσης μου εγγραφής σώα και απαράθραυστα, εκτός δόλου και πάσης παροικίας, η παρερμηνείας τινός· ούτως είη μοι και το θείον ίλεων. 
»
[...] Φυλάσσειν προς μεν τον βασιλέα πίστιν ορθήν, προς δε τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις και συνηθείας έχειν γνώμην αμετακίνητον, και μηδαμώς νεωτερίζειν εν ταύταις· άλλως δε ποιούντα ταύτα και απαυθαδιάζοντα η προς τον βασιλέα, η προς τας εκκλησιαστικάς διατυπώσεις εκπίπτειν της αξίας, ώστε ου μόνον αρχιερέα, αλλά ουδέ χριστιανόν λέγεσθαι· τούτο γαρ σημαίνει το από Χριστού μη κεκλήσθαι, ως τον Χριστόν Κυρίου παρενοχλούντα».
   
 
Απότοκο των συμφωνιών, που ανάγονται στην περίοδο πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί ο όρκος, που έδιναν οι πατριάρχες, όταν αναλάμβαναν τα καθήκοντά τους. Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται για μια απλή ομολογία πίστης προς το σουλτάνο, αλλά για μια δήλωση υποταγής όχι μόνον στον «κραταιόν αυτοκράτορα βασιλέα», αλλά και στη γυναίκα και στα παιδιά του («ου μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις την βασίλισσαν και εις τα βασιλίδια»), ακόμα και στους γαμπρούς του.

Ο όρκος υποταγής στο σουλτάνο, που έδιναν οι πατριάρχες  είναι καταγεγραμμένος στον τρίτο τόμο του προαναφερθέντος έργου του
αρχιμανδρίτη Καλλίνικου Δελικανή.6. Τι καταγωγής ήταν οι υδραίοι;

Ήταν όλοι αλβανοί με μητρική γλώσσα τα αλβανικά.

 


Αντωνίου Μηλιαράκη: «Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία τού νομού Αργολίδος και Κορινθίας»,
έκδ.  Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1995 (πρώτη έκδοση: 1886). Ο αλβανικός εποικισμός των ερήμων από κατοίκους «από πολλού διατελούσας εκ των πειρατικών επιδρομών, αίτινες εμάστιζον επί εκατοετηρίδας όλα τα ελληνικά παράλια», Ύδρας, Σπετσών και Πόρου, τον 15ο αιώνα.
Οι αλβανοί, «την μητρικήν αυτών γλώσσαν έκτοτε, αποκλειστικώς σχεδόν καθιέρωσαν εν τω τόπω».
(Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου:
«Οι αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον. Ύδρα-Σπέτσαι», Τυπογραφείον «Εστία», Αθήνα, 1907).

 


 
7. Τι ήταν το παιδομάζωμα και πώς έπαιρναν τα παιδιά;
  

 
Τα ευφυέστερα παιδιά του παιδο-
μαζώματος γίνονταν ιτς ογλάν
και μετά από πολυετή εκπαίδευση
διορίζονταν σε ανώτατες θέσεις
της αυτοκρατορίας.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
 
Το παιδομάζωμα ήταν ένα πρωτότυπο σύστημα στρατολόγησης, το οποίο μετέτρεπε νεαρούς μη μουσουλμάνους σε μια προνομιακή κοινωνική ομάδα.

Αν διαβάσει κάποιος σε τι ανέσεις ζούσαν οι γενίτσαροι (χωρίς να χάνουν τη μαχητική τους ικανότητα) και πόσο άθλια ζούσε ο απλός ραγιάς, τότε θα καταλάβει, γιατί οι χριστιανοί ρωμιοί εκλιπαρούσαν τους πασάδες να πάρουν τα παιδιά τους γενίτσαρους. Και μόνο το γεγονός, πως υπήρχαν μουσουλμάνοι, που προσποιούνταν τον χριστιανό, για να τους πάρουν γενίτσαρους, λέει πολλά.

Με τον καιρό μάλιστα, δημιουργήθηκε στα ανώτερα στρώματα της οθωμανικής κοινωνίας αντιπάθεια στο παιδομάζωμα, γιατί τα χριστιανόπαιδα, όχι μόνον κατατάσσονταν στο στρατό, αλλά όταν μεγάλωναν έπαιρναν σπουδαίες θέσεις στο παλάτι. Έτσι, οι μπέηδες και πολλοί πασάδες άρχισαν να μισούν τη νέα αυτή αριστοκρατία, που προερχόταν από ρωμιούς.


Γιʼ αυτό έγιναν στάσεις και οργανώθηκαν συνωμοσίες, ώσπου ο Μουράτ ο Δ΄ (1623-1640) κατάργησε το παιδομάζωμα.
 

   
8. Γιατί στους πίνακες
εικονίζεται με σκούφο
ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος;


Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο επιλεγόμενος «ο εξ απορρήτων», ήταν φαναριώτης, Μέγας Διερμηνέας της Πύλης και διπλωμάτης του 17ου αιώνα.

Τρισέγγονός του ήταν ο γνωστός πολιτικός του ʼ21, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

Στους πίνακες εικονίζεται με τον ειδικό σκούφο, που του απένειμε για τις υπηρεσίες του ο σουλτάνος Μεχμέτ IV.

 

 
9. Σε ποιον είναι αφιερωμένη η οδός Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο,
κοντά στην Ακρόπολη;


Καμιά ιστορική βάση δεν υπάρχει στα περί δήθεν προσφοράς στους πολιορκημένους τούρκους ποσοτήτων μολυβιού, για να σταματήσουν την αφαίρεση του συνδετικού μετάλλου από τους κίονες του Παρθενώνα. Αυτό το περιστατικό, που αναφέρεται στα αναγνωστικά των σχολείων και χρησιμοποιείται με περηφάνεια στους εθνικούς πανηγυρικούς, αποτελεί πλάσμα φαντασίας, έναν ακόμη μύθο της Ρωμιοσύνης.

Στην πραγματικότητα, οι ρωμιοί
συναγωνίζονταν τους οθωμανούς
στις καταστροφές των αρχαιοτήτων
κατά τις πολιορκίες της Ακρόπολης,
άλλοτε βομβαρδίζοντάς την αδιακρίτως κι άλλοτε σκάβοντας κι ανατινάζοντας υπόγεια λαγούμια, σπάζοντας και κυλώντας από ψηλά κίονες του Παρθενώνα και καταστρέφοντας τα μνημεία, προκειμένου να πάρουν οι ίδιοι το μολύβι για τα κανόνια τους.

Ο Κωνσταντίνος Νταλαρόπουλος ή Χόρμοβας ─ εξ αιτίας της καταγωγής του από το χωριό Χόρμοβο της Αλβανίας ─ έφτιαχνε λαγούμια κάτω από την Ακρόπολη και τα ανατίναζε με θείες ευλογίες. Προξένησε μεγάλες καταστροφές στις αρχαιότητες. Για τις ενέργειές του αυτές, έμεινε γνωστός ως «Λαγουμιτζής» και τιμήθηκε δεόντως από τη Ρωμιοσύνη.Παρομοίως, ο γάλλος αξιωματικός Olivier Voutier, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1822 βομβάρδιζε την Ακρόπολη προξενώντας καταστροφές τόσο σε αυτήν όσο και στις γύρω αρχαιότητες. Πρωτοστάτησε επίσης, στην απομάκρυνση του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου στη Γαλλία. Η Ρωμιοσύνη τίμησε και αυτόν απονέμοντάς του τον τίτλο του συνταγματάρχη αρχικά και του στρατηγού αργότερα και δίνοντας σε δρόμο και σε πλατεία του Φιλοπάππου το όνομά του.


 
10. Τι απέγιναν τα μάρμαρα του χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης πάνω από το θέατρο του Διονύσου;

Το 1827, οι τούρκοι ανατίναξαν με πυρίτιδα το χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου, στη νότια κλιτύ, πάνω από το θέατρο του Διονύσου (φωτογραφία αριστερά). Λίγο αργότερα, ο αρχαιολόγος Πιτάκκης συγκέντρωσε τα υπολείμματα των μαρμάρων του Θρασυλλίου, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για την αναστήλωσή του. Το 1850 ήταν όλα έτοιμα, για να αρχίσει η ανοικοδόμησή του με τα αρχαία μάρμαρα, που είχαν συγκεντρωθεί. Εξ αιτίας όμως, μιας μικρής διακοπής του προγράμματος αυτού, λόγω οικονομικών δυσκολιών, τα περισσότερα αρχαία μάρμαρα κλάπηκαν κι αφού πελεκήθηκαν απʼ όλες τις πλευρές, χρησιμοποιήθηκαν στην ανακατασκευή της Εκκλησίας του Σωτήρα στην οδό Φιλελλήνων (φωτογραφία δεξιά).Σήμερα, τα μάρμαρα αυτά αποτελούν βαθμίδες, μαρμαροποδιές, επισκοπικό θρόνο, θωράκια, κιονίσκους αυτής τής εκκλησίας.

«Οπως καταλαβαίνετε, και το τεράστιο άγαλμα του Διονύσου, που κάποτε έστεκε στην επίστευση του μνημείου του Θρασύλλου θα είχε καταστραφεί τελείως αν δεν τύχαινε να το έχει απομακρύνει από εκεί και να το μεταφέρει στο Λονδίνο ο Έλγιν.

»Θα σας πω και κάτι ακόμη, για να δείτε τι εκτίμηση είχαν οι συμπατριώτες μας στον Παρθενώνα κατά τον 19ο αιώνα. Στη δεκαετία του 1860, άρρενες έφηβοι, γιοι αστών αθηναίων, ανέβαιναν στη γιορτή της Αναστάσεως στην Ακρόπολη και ασκούνταν στη σκοποβολή. Πυροβολούσαν με τα όπλα τους τη λεοντοκεφαλή, που είχε απομείνει στη βορειοανατολική γωνία του Παρθενώνα». (Μαν. Κορρές, enet.gr, 31.7.09).


 

 
Νησιώτης μαρμαράς στην Ακρόπολη.
(Μ. Ρέεμπυ, 1835, από το βιβλίο: «Αθήνα 1818-1853, έργα δανών καλλιτεχνών»,
έκδ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων»).
 

 

 
Αρβανίτες μαρμαράδες στην Ακρόπολη.(Μουσείο Μπενάκη).
 


Τα μάρμαρα, που τα μετέφεραν στην Αγγλία, αφʼ ενός δεν είναι τόσα πολλά σε σύγκριση με όσα είχαν ήδη καταστρέψει ή κατέστρεψαν αργότερα οι ρωμιοί κι αφʼ ετέρου διασώθηκαν με την τοποθέτησή τους στο Βρετανικό Μουσείο.
     
Ο Έλγιν, ο Μοροζίνι κ.λπ. απλά αποτελούν το σημερινό άλλοθι της σε βυζαντινό ακόμα μεσαίωνα ευρισκόμενης Ρωμιοσύνης, για τις πολλαπλές καταστροφές, που η ίδια διαχρονικά προξένησε στις αρχαιότητες της Ακρόπολης ─και όχι μόνον─ και η οποία έχει το θράσος σήμερα να ζητάει από τους άγγλους όσα μάρμαρα δεν πρόλαβε ακόμα να ανατινάξει ή να τα χρησιμοποιήσει ως οικοδομικά υλικά σε εκκλησίες, μάντρες, σπίτια, ταβέρνες, πολυκατοικίες κ.λπ. στην Πλάκα ή μπάλες κανονιών.


 
11. Ποιους λήστευαν οι κλέφτες;


«Τα κατορθώματα του Ζαχαριά και των Κολοκοτρωναίων, αν και δοξάζονται με ποιήματα και πομπώδικα πεζογραφήματα, ήταν έργα ληστών και κατσικοκλεφτών. Ζούσαν αυτοί από το φτωχό χριστιανό χωριάτη και σπάνια τολμούσανε να ληστέψουν κοτζάμπαση κι ακόμα σπανιότερα τούρκον αγά».
Γ. Βλαχογιάννης: «Ιστορικά ραπίσματα», σελ. 68, σημ. 1.

«Ο Ζαχαριάς... ο Γιαννιάς, οι Πετιμεζαίοι... οι Κολοκοτρωναίοι πάντοτε ελήστευον, ήρπαζον, αβασάνιζον τους αδυνάτους και αόπλους χριστιανούς... Είναι μωρία να πιστεύει τις, ότι οι τοιούτοι είχον ποτέ αίσθημα ελευθερίας!».
Κ. Δεληγιάννης. τ. 1, σελ. 34-37.

«Τότε ελυμαίνοντο οι κλέφτες, οι τε Κολοκοτρωναίοι Θεόδωρος και Ιωάννης αδελφοί, ο Γιώργης από τον Αετόν τής Τριφυλίας και ελήστευον πάντοτε τους ομοφύλους των χριστιανούς και είχον άσυλον τα Πηγάδια και την Μάνην.

»Εκεί είχον το άσυλόν των και ηνάγκαζον δια της ληστείας τους προεστούς δια να τους βάνουν αρματολούς κι ότι δήθεν ούτοι να εμποδίζουν την τε ληστείαν και τη ζωοκλοπήν από τον τόπον και κατά καιρόν τους έβγαναν και μπουγιουρδί του πασιά ως τοιούτους διοριζόμενοι. Αλλʼ όταν τους έκοβαν τα χάρτζια ταύτα ήτοι τους λουφέδες των, εθύμωναν και ήρχιζαν την παλαιάν τους τέχνην με περισσότερην επίτασιν... Όταν τους έπαυαν εγένοντο θηριωδέστεροι...

»Εις τούρκον ποτέ δεν έβανον χέρι, διότι εσκληρύνοντο και τους κατεδίωκον. Ευχαριστούντο και οι τούρκοι, ότι οι κλέφται ελήστευον τους ομοθρήσκους των χριστιανούς».
Π. Παπατσώνης: «Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας βασιλείας Γεωργίου Α΄», Αθήνα, σελ. 35-36.
 

 
12. Από ποιους έγινε ο περιβόητος «χαλασμός των κλεφτών»
λίγα χρόνια πριν το ʽ21;


Η ιστοριογραφία μας, αντιπαρήλθε τη ληστρική δράση των κλεφταρματολών και τους ενέταξε σε σπουδαία θέση στο ηρώο της «εθνικής μυθολογίας» παρουσιάζοντάς τους ως δήθεν αγωνιζόμενους με εθνικούς σκοπούς ενάντια στον τουρκικό ζυγό.

Η ιστορική αλήθεια όμως, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των ίδιων των κλεφταρματολών εκείνης της εποχής, είναι εντελώς διαφορετική. Βασική επιδίωξή τους ήταν η λεηλασία. Δεν είχαν καμμία εθνική συνείδηση ή άλλο ευγενές κίνητρο. Απέφευγαν κατά κανόνα μάλιστα, να ληστεύουν τους τούρκους και τους κοτζαμπάσηδες, γιατί τους φοβόντουσαν. Λήστευαν κυρίως τους φτωχούς κι αδύναμους χριστιανούς.
     
Στις αρχές του 19ου αιώνα, η κατάσταση ήταν πια εκτός ελέγχου. Η δράση των κλεφτών είχε παραλύσει την Πελοπόννησο. Το ποτήρι είχε ξεχυλίσει. Ο διοικητής του Μοριά, Οσμάν πασάς, στην προσπάθειά του να τους αντιμετωπίσει ζήτησε από την Υψηλή Πύλη την έκδοση αφοριστικού διατάγματος σε βάρος τους.

Ο σουλτάνος εξέδωσε διάταγμα, που πρόσταζε τον τοπικό πληθυσμό να μην προσφέρει καταφύγιο στους κλέφτες, να μην τους χορηγεί τρόφιμα, να διακόψει κάθε σχέση μαζί τους, να τους καταδίδει στις τούρκικες αρχές και να ενισχύει τον οθωμανικό στρατό, όταν οργάνωνε επιχειρήσεις εναντίον τους.
     
Οι εντολές του συνοδεύτηκαν με μια επιστολή του πατριάρχη Καλλίνικου Ε΄, που έφτασε στην Πελοπόννησο το 1806, με την οποία καλούσε τους κοτζαμπάσηδες και τους κληρικούς να διώξουν τους κλέφτες και να υποστηρίξουν τις τουρκικές αρχές. Μετά τον αφορισμό τους από την Εκκλησία, οι κλέφτες ήταν καταδικασμένοι. Ο χειμώνας του 1806 πέρασε μέσα σε κλίμα άγριας τρομοκρατίας, καθώς ολόκληρος ο πληθυσμός της Πελοποννήσου στράφηκε κατά των κλεφτών.
     
Ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες στα βουνά, στα δάση, στις σπηλιές και όσους συλλάμβαναν ζωντανούς, άλλους κρεμούσαν στην αγχόνη, άλλους τους έψηναν στη σούβλα κι άλλους τους έσχιζαν στα τέσσερα και τους κρεμούσαν στους δημόσιους δρόμους».
     
Έτσι, με τη συνδρομή της Εκκλησίας και όλων των προκρίτων του Μοριά, κάθε χωριό έγινε και μια θανάσιμη παγίδα για τους κλέφτες. Οθωμανοί και ρωμιοί έστηναν από κοινού ενέδρες, τους συλλάμβαναν και τους οδηγούσαν σιδεροδέσμιους στις οθωμανικές αρχές.

Το Κουίζ του 1821 λόγω έκτασης δημοσιεύεται σε δύο μέρη.

Τέλος Α' μέρους.

Μεταβείτε στο Β' μέρος κάνοντας κλικ εδώ.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


46 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 45372

  26 Μαρ 2018

  2. Τι επέφερε η οθωμανική κατάκτηση στον ελλαδικό χώρο; ΕΥΜΑΡΕΙΑ

  7.Τι ήταν το παιδομάζωμα και πώς έπαιρναν τα παιδιά; Αν διαβάσει κάποιος σε τι ανέσεις ζούσαν οι γενίτσαροι και ΠΟΣΟ ΑΘΛΙΑ ΖΟΥΣΕ Ο ΑΠΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ, τότε θα καταλάβει...

  Γεια σου ρε Λαζαρη με τα ωραια σου :D

 • Ανώνυμος 45314

  22 Μαρ 2018

  Υπέροχο άρθρο.

 • Ανώνυμος 44537

  8 Ιαν 2018

  αυτή η μαιμου που επιμενει πως οι Υδραιοι δεν ηταν Αλβανοι και οι Σουλιωτιες ελληνες.........περαστικα σου.......αλβανορωμιε....

 • Ανώνυμος 44293

  27 Νοε 2017

  Ανώνυμος 44271 Στην ιστανμπουλ οπως την αποκάλεσε συμπατριωτισσα σου και μάλιστα εθνικιστρια, ζούνε περίπου χίλιοι ρωμιοι χριστιανοί ενω στην Θράκη ζούνε δεκαδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, ας ξεκινησουμε λοιπόν πρωτα με την θρακη που τους εχετε το μαχαίρι στο λαιμο να πενε οτι ειναι ελληνες εσυ ο ευαίσθητος, επειτα για τον Καστριωτη ητανε ηπειρωτης που πιστευε οτι καταγετε απο τον μεγα Αλέξανδρο και ηθελε ορθόδοξη χωτα ανεξάρτητη με ολους τους ορθόδοξους μεσα και οχι Έλληνες, οσο για την γνησια σφραγιδα του είναι στα αλβανικά και ΟΧΙ ελληνικα όπως η πλαστή, οι Αρβανίτες εξελληνιστικαν απο τους μασωνους της ευρωπης που θελανε τημ διαλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η γλωσσα τους ομως προδιδει και την αλβανικη καταγωγή τους!

 • Ανώνυμος 44271

  23 Νοε 2017

  Το πρόβλημα με αυτές τις ερωτήσεις και γενικά με την ιστορία είναι ότι καθένας μπορει να παρει αποσμασματα να τα βαλει και να ερμεινευσει οπως θελει .Αν νομιζεις οτι καποιοι τα εβγαλαν απο το κεφάλη τους κάνεις μεγάλο λάθος και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο πρόβλημα που είναι οτι ο απλός πολίτης του διαδικτύου δεν πρόκειται να χάσει ώρες για να βρει τις απαντήσεις όποτε οτι του σερβίρουν ,τρώει .Μου κάνει εντυπώσει πως και η Τουρκιά που και καλά συνεχίζει την Οθωμανική αυτοκρατορία και έχουν και την ίδια θρησκεία δεν έχουν τώρα την ίδια ευαισθησία σε θεματα θρησκείας και διδασκαλίας των Ελλήνων στην Πολη ; Εδω θα μου πεις δεν έχουν ελευθεριά οι Τούρκοι θα έχουν οι \"ξένοι\".....Αλβανοι-Αρβανιτες αλλο ανεκδοτο ,ας μην αρχιζε η επανασταση του 1821 να βλεπαμε αν υπηρχε η Αλβανια σημερα ..γιατι ομως ονομάζουν τους εαυτούς σας Σκιπτάρ και τη χώρα σας Σκιπερία, δηλαδή χώρα των αετών και οχι Αρναούτ,Άρμπενες - Αρμπινέοι; Γιατι τ α περισσοτερα ονοματα εχουν Τουρκικη ριζα ; Τελικα ο Γεώργιος Καστριώτης ειναι Ελληνας !!!

 • Ανώνυμος 44101

  22 Οκτ 2017

  Υπέροχο άρθρο, σας ευχαριστούμε που μας ανοίγετε τα μάτια, μακάρι να έρθει η μέρα που θα διδάσκοντε τέτοιες αλήθειες και στα σχολεία, αρκετά με το παραμύθι που φάγαμε δεκαετίες τώρα!

 • Ανώνυμος 43186

  9 Ιουν 2017

  Ανώνυμος 42911

  Οι πραγματικοί βολμένοι σήμερα είναι οι "η πατρίδα μας, η Ορθοδοξία μας, είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου, μας ζηλέβουν οι ξένοι" κτλ.

  Εφιάλτες και ραγιάδες υπάρχουν όταν υπάρχουν λαοί και ομάδες που είναι ενωμένοι, στην Ελλάδα θα βρείς κάθε λογής ανθρώπους χωρισμενους σε χίλιες δυό ομάδες (ιδεολογίας, θρησκείας, πολιτικής κτλ.), οπότε απλά ο κάθε ένας ακολουθεί τον δρόμο του.

  Κι ας πούμε πως ραγιάδες και εφιάλτες είναι όσοι λένε πικρές αλήθειες που ειναι αρνητικές για την ελλάδα ως χώρα, δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν αγαπούσαν αυτην την χώρα, ίσως κάτι τους άλλαξε. Θα μου πείς, με τόση κακία που έχεις μέσα σου, δεν σε νοιάζει κιόλας, έτσι κι αλλιώς και εσύ απο τους βολεμένους είσαι.

  Λυπάμε αλλά οι πραγματικοί ραγιάδες σήμερα είναι όσοι εξακολουθούν να διαιωνίζουν το παραμύθι της "φυλετικής καθαρότητας και ανωτερότητας των ελλήνων", όσο κι αν δεν σου αρέσει αυτό.
  Σκέψου μόνο πως μετά την οικονομκή κρίση "ξαφνικά"γίνατε οι περισσότεροι ρωμιοί "εθνικιστές" και βάλατε απο μια "γαλανόλευκη" στο μπαλκόνι σας, για το χρήμα φεύγατε καποτε σητν γερμανία, χωρις να σας νοιάζει που οι γερμανοί κατέσφαξαν τους προγόνους σας. ¨Ολα για το χρήμα, αλλά κατα τα άλλα εμεις οι αρθρογράφοι και οι υποτηρικτές της ΕΕ "ανήκουμε σε ΜΚΟ, μας πληρώνει ο Σόρος, εμαστε εβραιομασώνοι" κτλ.

  Μια από τα ίδια, μόνο που αλλάξανε οι καιροί και έτσι ραγιάδες σήμερα είναι οι "υπερπατριώτες" και οι θρησκόληπτοι.

 • Ανώνυμος 42911

  24 Μαΐ 2017

  Ο τόπος αυτός γεννάει πάντα Εφιάλτες, και ραγίαδες που Μηδίζουν. Θεωρώ μάλιστα ότι είναι γονιδιακό χαρατηριστικό. Σπανίως είναι αφελείς, συνήθως δε είναι από την μεριά των "υπεράνω κάθε υποψίας" για να μπορούν να επιτελούν το έργο τους. Κρύβονται κάτω από οργανωμένα σχήματα και ομάδες "συνετών" ή και "προδευτικών" πολιτών, πάντα καλά βολεμένων.
  Στο Βυζάντιο ήταν οι "Ευσεβείς" ορθόδοξοι χριστιανοί σαν τον Μάρκο τον Ευγενικό και τον καλό μαθητή του Γεννάδιο Σχολάδιο. Στην Τουρκοκρατία ήταν οι ευπατρίδες μορφωμένοι Φαναριώτες με τον κλήρο της "Νέας Ρώμης". Σήμερα είναι οι νέου τύπου Προοδευτικοί, επικουρούμενοι από τους νέου τύπου Πατριώτες, οπαδοί του τρίτου δρόμου, νοσταλγοί της Ανατολής. Δεν χρειάζεται πια να κρύβονται μεσα σε ΜΚΟ, μπορούν τα το κάνουν μέσα σε Πανεπιστήμια και Υπουργεία. Όπως στην Τουρκοκρατία ως νέοι υπερασπιστές της Ανατολής και φανατικοί πολέμιοι της Ευρώπης.
  Μια από τα ίδια.....

 • Ανώνυμος 39180

  28 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 38923 & Ανώνυμος 38924 που είσαι το ίδιο άτομο:

  Τα Ελληνικά στην αρχαιότητα ήτανε η κοινή γλώσσα εδώ στον Ελλαδικό χώρο και περιξ, όπως τα Αγγλικά είναι σήμερα στην Αμερική.
  Δεν είναι απόδειξη πως όπου βρείς Ελληνική επιγραφή, ότι εκεί κατοικούσανε Έλληνες.
  Πολλοί λαοί εξελληνίστηκαν στην πορεία, όπως Θράκες, Φρύγες Μακεδόνες κτλ. και γίνανε πιο Έλληνες απο τους "καθαρόαιμους" Αθηναίους.

  Αρβανίτης Πελασγός;
  Πως λες ότι οι Αρβανίτες είναιο Πελασγοί; Γνωρίζεις προφανώς ότι και οι σημερινοί Αλβανοί και Σκοπιανοί διεκδικούν τους Πελασγούς;
  Λοιπόν οι Πελασγοί ήτανε γηγενείς του Ελλαδικού χώρου που αφανίστηκαν όταν οι Έλληνες κατέκτησαν την γή τους και οι λιγοστοί εναπωμείναντες αφομοιώθηκαν.
  Έλληνες τους είπανε κάποιοι με την ίδια λογική που σήμερα οι Ινδιάνοι της Αμεριής είναι "Αμερικάνοι πολίτες".

  "ελληνικες φυλες της ηπειρου"
  Γνωρίζεις ότι ο Στράβωνας θεωρούσε τους Ηπειρώτες φύλο βαρβάρων και εχθρούς των Ελλήνων; Βγάλε τώρα και τον Στράβωνα ανθέλληνα, που θεωρούσε γεωγραφικά την Μακεδονία Ελληνική, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στους Μακεδόνες!

 • Ανώνυμος 38924

  3 Ιουλ 2016

  αλλο αλβανος αλλο αρβανιτης πελασγος..... βαλκανιολογοι οπως οι josef jirecek με την «Jireček Line» αλλα και ο millan suflay δειξανε οτι ειναι 2 λαοι εντελως διαφοετικοι μεταξυ τους ο ενας εχει ελληνικες επιρροες.... ελληνες ειναι αποικοι η ελληνες ηπειρωτες χαονες κυριως και μεχρι την πτωση του βυζαντιου μιλουσαν ελληνικα(καποιοι ηταν και διγλωσσοι) θα δειτε πολλες επιγραφες ελληνικες μεχρι το δυρραχιο...το θεμα ειναι οι αλβανοι τοσκιδες ειναι ελληνες στην περιοχη που μενανε μενανε ελληνικες φυλες της ηπειρου,,,

 • Ανώνυμος 38923

  3 Ιουλ 2016

  για την καταγωγη των αρβανιτων για εσας η γλωσσα δειχνει καταγωγη γτ δεν πατε σε εποχες πριν το 1800? γιατι δεν πατε να δειτε επιγραφες ελληνικες στα αρβανα στο δυρραχειο στο αργυροκαστρο και σε αλλες περιοχες απο τα αρχαια χρονια μεχρι και οταν αρχισε η πτωση του βυζαντιου. η ελληνικη γλωσσα αρχισε να χανει "δυναμη" και αρχισαν να μιλουνε ιλλυρικα μεγαλυτερο μερος πληθυσμου. στης περιοχες αρβανα χειμαρα δυρραχειο μενανε ελληνες απο την αρχαιοτητα.

 • Ανώνυμος 38726

  2 Ιουν 2016

  ρε λαζαρετο τη μια εισαι '''ελλην εθνικος''' την αλλη εθνομηδενσιτης ''ψευτοαριστερος'''''.
  τοσο κοντα ειναι τελικα αυτες οι δυο ''ιδεολογιες''' , που τοσο ευκολα μετακινηται κανεις απο τη μια στην αλλη;;;;
  και ομως ειναι.....μισουν την ελλαδα εξισου θανασιμα και οι δυο ....
  σας πηρανε χαμπαρι

 • Ανώνυμος 38695

  29 Μαΐ 2016


  Οι σωστές απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις είναι οι δ

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΥΠΝΗΣΕΣ....

 • Ανώνυμος 38694

  29 Μαΐ 2016

  Τι καταγωγής ήταν οι υδραίοι;

  α. Αδιευκρίνιστης καταγωγής, που μιλούσαν όμως ελληνικά.
  β. Ρωμιοί με ελληνική εθνική συνείδηση.
  γ. Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων ελλήνων.
  δ. Όλοι αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά

  ΟΙ ΥΔΡΑΙΟΙ ΗΤΑΝ ΜΙΞΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΩΝ ΕΠΙΛΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΠΙΛΥΔΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

 • Ανώνυμος 38693

  29 Μαΐ 2016

  Τι καταγωγής ήταν οι σουλιώτες;

  α. Κατάγονταν από την ορεινή Πίνδο.
  β. Απροσδιόριστης καταγωγής.
  γ. Έλληνικής καταγωγής, απόγονοι των αρχαίων ηπειρωτών.
  δ. Αλβανικής καταγωγής, που μιλούσαν αλβανικά.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
  ΞΕΡΩ ΠΟΝΑΕΙ...
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΞΥΔΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΤΩ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΙΑ

 • Ανώνυμος 38692

  29 Μαΐ 2016

  Σε ποιον είναι αφιερωμένη η οδός Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμο, κοντά στην Ακρόπολη;
  α. Σε έναν λόγιο του νεοελληνικού διαφωτισμού.
  β. Σε έναν αγωνιστή, που σκοτώθηκε ηρωικά σε μια μάχη.
  γ. Στον αρχαίο έλληνα Λαγουμίωνα.
  δ. Στον Κωνσταντίνο Νταλαρόπουλο ή Χόρμοβα, γιατί ανατίναζε την Ακρόπολη

  ΠΡΩΤΟΝ ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ;;;;ΚΑΙΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ;;;;ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ....

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ , OI ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ...Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗ ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΛΕΙ ΟΤΙ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΙΝΑΞΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ...ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΠΟΔΟ.....
  ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΑΒΒΑ
  ''''MONEY MONEY MONEY''''
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ......ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ

  ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΕΧΕΤΕ ΒΓΑΛΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΝ ΕΛΑΣΙΤΗ ΠΑΠΑΝΥΠΟΜΟΝΟ....ΣΤΟ ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΘΑ ΚΟΛΑΓΑΤΕ;;;;;

 • Ανώνυμος 38098

  5 Απρ 2016

  @37973
  http://www.naftemporiki.gr/story/1089997/ompama-kai-antetokounmpo-metrisan-tis-palames-tous

 • Ανώνυμος 38088

  5 Απρ 2016

  Ανώνυμος 38058 έγραψε...
  ΕΓΡΑΨΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ''ΑΜΒΛΗΧΡΩΣ'' ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΣ ΝΟΗΜΑ ΠΕΡΙ Ελλησεων γλωσσας, ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΩΝΟΥ ''ΒΛΑΧΟΣ'
  προκειται για το ρημα ''ΒΛΗΧΩ' χωρις ψευδεις ἴστορες ἱστορίες'
  ''Βιό Ϋλη ΗΧΩ''.ψαξτο μεσα απο την λεξη θα βρεις το αιτιο της φανερωσης της να νοηματιζει ενα ακομη κλωνο του δενδρου ''ΑΝΘΡΩΠΟΣ''.
  04.04.2016, 07:27:43
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ;;

 • Ανώνυμος 38087

  5 Απρ 2016

  Ανώνυμος 38057 έγραψε...
  Ανώνυμος 38022 έγραψε...
  κυτα το μπιντε αρχωειδες
  πηρε στο βρωμοστομα και τους βλαχους
  τι λε ρε τσογαν αγα;;
  τι;; ξερ ρε για το ''ΑΒΛΗΧΡΩς ΡΈ ΠΑΠΡΙΔΗ';
  03.04.2016, 08:36:30
  ΜΡΑΒΟ ΛΑΖΑΡΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥ-ΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ
  οτι δεν σου αρεσει τραβας ενα υβριστικο και τελιωσαμε
  να χαιρεσαι τον μπιντε σου
  ΟΜΟΙΟΣ ΟΜΟΙΩ ΑΕΙ ΠΕΛΑΖΕΙτουρκοογυφτικα και αυταααα.
  ΚΡΙΜΑ ΣΟΥ….

 • Ανώνυμος 38057

  4 Απρ 2016

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 38022

  3 Απρ 2016

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 38004

  1 Απρ 2016

  Χιλια μπράβο για το κείμενο, εξαιρετική συλλογή. Ξεχάσατε όμως την αγαπημένη μου ερώτηση. Αν βγει ανανεωμένη έκδοση παρακαλώ να την συμπεριλάβετε.

  "Ποιος κέρδισε τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας;"

  Ή καλύτερα, για να ταιριάζει με το δικό σας φορμάτ (το multile choice), "Ποια ηταν η καθοριστική μάχη με την οποία εξασφαλίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλαδας;" Όπου οι απαντήσεις μπορεί να είναι 3 εμφύλιες συγκρούσεις και η ναυμαχία του Ναυαρίνου.

  Εσείς ξέρετε καλύτερα, κάντε το όπως νομίζετε.

  Ποδηλάτης

 • Bielidopoulos

  29 Μαρ 2016

  ~
  Εμείς οι βλάχοι όπως λάχει:
  https://www.youtube.com/watch?v=eB5L3fdQhVc
  https://www.youtube.com/watch?v=z5ILr4MlUOk

  lol

 • Ανώνυμος 37980

  29 Μαρ 2016

  Δηλαδή δεν καταγόμαστε από το Σείριο;
  Δηλαδή, δεν είμαστε απόγονοι του Ηρακλέους;
  Δηλαδή δεν θα ξαναπάρουμε τη πόλη;
  Δηλαδή, δεν θα ξεμαρμαρωθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς;
  Δηλαδή, τώρα στο γκομενάκι που ήρθε από τη Συρία και με γλυκοκοιτάζει επειδή τη κέρασα παγωτάκι στον Πειραιά τι θα πω;
  Πως θα πω στη Τζεμιλέ πως δεν είμαι απόγονος του Ισκαντάρ;
  Ρε, τι θα πω τώρα στη Τζεμιλέ;
  "Μεγεμελέ" θα της πω;

  https://www.youtube.com/watch?v=m0axeKJ6i0E

 • Ανώνυμος 37978

  29 Μαρ 2016


  "πχ ο Αντετοκούμπο, είναι Έλληνας 100%"
  Μην είσαι τόσο σίγουρος. Ο καιρός περνάει στο Αμέρικα.

 • Ανώνυμος 37973

  29 Μαρ 2016

  Τραμπακώληδες καλημέρα,
  είχα μέρες να σας επισκεφτώ, και σήμερα μ' αυτά που διάβασα, θέλω να σας πώ ότι πουθενά στόν κόσμο δεν υπάρχει λαός αμιγής, ούτε Τούρκος ούτε Βούλγαρος ούτε Γερμανός ούτε Ρώσος ούτε ούτε..... , όλος ο κόσμος είναι ανακατωμένος από διάφορες φυλές. Θέλω να πώ ότι, υπάρχουν σ όλο τον κόσμο άνθρωποι με συνείδηση Ελληνική, Αλβανική, Τούρκικη Γερμανική κ.λ.π. άρα όσοι άνθρωποι έχουν συνείδηση Ελληνική, είναι Ελληνες, ασχέτως χρώματος κλπ, πχ ο Αντετοκούμπο, είναι Έλληνας 100% και πολλοί άλλοι σαν κι αυτόν. Στην πραγματικότητα Ελληνας η Ελληνικό Έθνος, είναι μιά συνειδησιακή οντότητα κι έτσι πρέπει να το βλέπουμε, τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού...

 • Ανώνυμος 37967

  28 Μαρ 2016

  Ποια ιστορία και ποιας Ελλάδας; Της φαντασιακής; Ποια καταγωγή; Ποια γλώσσα; Ταίριαξες τις φαντασιώσεις στο κεφάλι σου κατά όπως σε βολεύουν και θέλεις να στις λιβανίζουν. Κι όποιος δεν το κάνει είναι νεοταξίτης κλπ μπούρδες. Είσαι εντελώς βλάκας ρε φίλος.
  Παλαιοταξίτης

 • Ανώνυμος 37965

  27 Μαρ 2016

  @37964
  Ο έχων τη μύγα, μυγιάζεται. Να'το το ψαράκι που τσίμπησε.....
  Ποιο πυρ και ποιο σίδερο ρε κακομοίρη; Εμένα με νοιάζει να μην προβάλλεται ΜΟΝΟ η αρνητική ιστορία της Ελλάδας. Εσύ, ποτέ σου μη σώσεις και γίνει Ελληνας. Σκασίλα μου μεγάλη! Δε χρειαζόμαστε άλλωστε τύπους σαν εσένα. Οσο για το "βλαχοαρβανιτότουρκος" και το "χριστιανός", όλα αυτά ΕΙΣΑΙ και ΦΑΙΝΕΣΑΙ, λοβοτομημένο νεοταξίτικο υποπροϊόν. Μαγκάκο της πλάκας, αυτή η γλώσσα που κάνεις χρήση (παρ'όλο το μπαστάρδεμα που της έχουν κάνει) είναι κληρονομιά αρχαίο-Ελληνική! Γιατί κάνεις χρήση της γλώσσας ενός λαού που δεν εκτιμάς; Αν δε σου γουστάρει να είσαι Ελληνας, να γράφεις σε άλλη!
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37964

  27 Μαρ 2016

  Mας έχετε κατσικωθεί στο κεφάλι κι επιβάλατε δια πυρός και σιδήρου να γίνουμε όλοι "έλληνες" και χριστιανοί και τώρα μιλάτε και για γκαιμπελισμό από πάνω.
  Ο κάθε βλαχοαρβανιτοτουρκος επειδή πίστεψε ότι είναι απόγονος των αρχαίων ελλήνων, απαιτεί να συζητάς σοβαρά μαζί του κι αν δεν του κάνεις τα γούστα, σε βρίζει (στην καλύτερη) κιόλας.
  Άντε ρε νούμερο, κάνε τη βόλτα σου. Όχι δεν είσαι ελέφαντας, μπούφος είσαι.

 • Bielidopoulos

  27 Μαρ 2016

  ~
  Στο link που παραθέτεις διάβασε την παράγραφο με τίτλο Ταυτότητα:
  "Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για να οριστεί η Ελληνικότητα ποικίλλουν ανά την ιστορία αλλά ποτέ δεν ήταν περιορισμένοι ή απόλυτα ταυτισμένοι με την ένταξη σε ένα Ελληνικό κράτος. Κατά τα Δυτικά πρότυπα ο όρος Ελληνες χρησιμοποιείται παραδοσιακά για όλους όσους έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική, είτε Μυκηναϊκή, είτε Βυζαντινή, είτε Νεοελληνική. Οι Βυζαντινοί Ελληνες αυτοαποκαλούντο Ρωμηοί και θεωρούσαν εαυτούς πολιτικούς κληρονόμους της Ρώμης, αλλά από το 12ο τουλάχιστον αιώνα αυξανόμενος αριθμός των μορφωμένων από αυτούς θεωρούσαν εαυτούς εξίσου κληρονόμους της Αρχαίας Ελλάδας, αν και για τους περισσότερους Ελληνόφωνους το "Ελληνες" σήμαινε ακόμη ειδωλολάτρες. Την παραμονή της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης ο Τελευταίος Αυτοκράτορας παρότρυνε τους στρατιώτες του να θυμηθούν ότι ήταν οι απόγονοι των Ελλήνων και των Ρωμαίων."

  Επίσης για να σε πονηρέψω:
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Ελλάδα
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Ελ

 • Ανώνυμος 37962

  27 Μαρ 2016

  Τι να γράψω και σε ποιους bielidopoulos;
  Να γράψω στην ιστοσελίδα των "Γκαίμπελς" ότι δεν είναι (όλα) όπως τα περιγράφουν; Εδώ ένα σχόλιο κάνω και σπεύδουν οι αναγνώστες (;) να μου την πέσουν, με τις γνωστές ρωμιοραγιάδικες μεθόδους ευγενείας που τους γαλούχησε η "σύγχρονη" κοσμοαντίληψή τους.
  Τι να γράψω; Να γράψω για το αυτονόητο; Να αποδείξω πως αυτός ο λαός (αν όχι στην πλειοψηφία του) αξίζει καλύτερης αναφοράς και συμπεριφοράς; Να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντας; Οχι, τόσο χαμηλά δεν πέφτω! Το ότι δεν κατάγομαι από ελέφαντες, το'χουν χιλιογράψει πάμπολοι σύγχρονοι και παγκοσμίως γνωστοί, ιστορικοί, διανοούμενοι, ερευνητές, επιστήμονες κτλ. Αυτοί, αν μη τι άλλο, είναι πολύ πιο μορφωμένοι και καταρτισμένοι από μένα. Οποιος θέλει ας τους διαβάσει.
  Υ.Γ: Αν διαβάζοντας αυτά ως ελάχιστο δείγμα: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82 δεν βρέθηκε χώρος για μια θετικότερη αναφορά, στα της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, τότε ο όρος "Γκαίμπελς" (προς αρθρογράφους και ορισμένους σχολιαστες) είναι..... φιλοφρόνηση!!
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37960

  27 Μαρ 2016

  Πολύ καλά τα λες, Bielidopoulos, αλλά ο τύπος πάσχει από ανίατη ελληνοκαβλίαση. Σε τοίχο μιλάς.
  John Longjohn

 • Bielidopoulos

  27 Μαρ 2016

  ~
  Διογένη προσωπικά βλέπω μόνο αρνητικά και κανένα επαινετικό για τους νεοέλληνες. Σάπια και παρωχημένη κουλτούρα και νοοτροπία που αρνούνται πεισματικά να πειράξουν έστω και λίγο. Η φάπα πέφτει ασταμάτητα, αλλά αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Παρεμπιπτόντως η ιστορία του προτεκτοράτου δεν είναι χιλιάδων ετών, αλλά δύο αιώνων. Μια πρώτη γεύση της πραγματικής ιστορίας του εδώ:
  https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_της_οικονομίας_της_Ελλάδας
  https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Οικονομική_Εξεταστική_Επιτροπή
  https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Οικονομικός_Έλεγχος_της_Ελλάδας_1898
  Αυτά πρέπει να διδάσκονται με λεπτομέρειες στα σχολεία και όχι τον πελοποννησιακό πόλεμο και το Βυζάντιο.
  Γράψε εσύ ένα κείμενο με επαίνους και στείλτο για δημοσίευση στο σάιτ μαζί με τις απαραίτητες παραπομπές. Έτσι για να κάνουμε άμεσες συγκρίσεις, χωρίς υπονοούμενα και ανούσιες ερωτήσεις.

 • Ανώνυμος 37958

  27 Μαρ 2016

  Το δυσμοιρο μυαλο σου, Διοβλακα.
  Πετροgayς Καβλομιχαλης

 • Ανώνυμος 37957

  27 Μαρ 2016

  Ανώνυμε 37938,το άρθρο στο οποίο μας παραπέμπεις γράφει ανοησίες. Οι Σουλιότες ήταν από τα αλβανικά φύλα που αποίκησαν την περιοχή τον 14ο αιώνα, και από τις πεδιάδες ανέβηκαν στα βουνά τον 17ο αιώνα.

  Ας δούμε τώρα τι είπαν οι ίδιοι οι Αρβανίτες, τα εγγόνια των Αρβανιτών επαναστατών του '21 Σέχος, Μπότσαρης και Τζαβέλλας. Θα δούμε την Προκήρυξη του Αρβανίτικου Συνδέσμου της Ελλάδος, που συντάχθηκε το 1899 από τους Σέχο, Μπότσαρη και Τζαβέλλα. Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε το Μάιο του 1899 από το περιοδικό Ελληνισμός που εξέδιδε η εθνική εταιρεια Ελληνισμός και επανεκδόθηκε το 1995 από τον Αριστείδη Κόλλια. Παραθέτουμε την προκήρυξη με τη γλωσσική μορφή και την ορθογραφία στην οποία γράφτηκε.


  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑΣ
  ΑΔΕΡΦΙΑ!

  Σας λέγομε και σας ονομάζομε αδέρφια, γιατί όσο κι αν μας χωρίζουν ο τόπος κι η θρησκεία, δεν παύομε να είμεστε αδέρφια, επειδή όλοι οι αρβανίτες, όπου και αν βρισκομέστε σήμερα, είμαστε απόγονοι των Πελασγών. Σήμερα βρισκόμεστε σ' εποχή που αναγεννιούνται τα έθνη. Κυττάξετε τους Έλληνες! Ήταν σκλάβοι και δούλευαν κάτω από τον Τουρκικό ζυγό. Ξύπνησαν μια μέρα στη φωνή του Ρήγα τους, και σηκώθηκαν, έσπασαν τα σίδερα της σκλαβιάς, έδιωξαν τον τύραννο από το χώμα τους και γίνηκαν βασίλειο. Κυττάξετε τους Σέρβους! Επαναστάτησαν κι ελευτερώθηκαν!

  Κυττάξετε τους Μαυροβουνιώτες!...Ημείς μονάχα οι Αρβανίτες, είμεστε ακόμα στον ύπνο, κι οι εχτροί μας μας περικυκλώνουν και θέλουν να μας καταξεσκίσουν και να μας κατακομματιάσουν! Η Αυστρία έχει το μάτι καρφωμένο στην Αρβανιτιά μας. Η Ιταλία θέλει τον Αυλώνα μας. Το Μαυροβούνι θέλει τη Σκόντρα μας, η Σερβία, η Βουλγαρία κι η Βλαχία αντιμάχονται για τα Μπιτώλιά μας, για το Ντουράτσο μας, την Πρισρένη μας, και για την Κρόιά μας, την πόλη που χρησίμεψε ως πρωτεύουσα του Σκεντέρ μπεή μας! Όλα τα έθνη που είχε πατήσει η Τουρκιά πιο λίγο, πιο πολύ ελευτερώθηκαν κι ημείς, οι αρβανίτες, βρισκόμεστε χωρίς δική μας λευτεριά, και το χειρότερο που χάσαμε την εθνική μας ύπαρξη, και λογαριαζόμαστε από τον κόσμο ως τούρκοι, ενώ δεν είμεστε καθόλου τούρκοι αλλά καθαροί αρβανίτες, απόγονοι των Πελασγών.

  Ημείς οι αρβανίτες είμασταν πάντοτε οι στήλοι της Τουρκίας. Το αίμα το αρβανίτικο τετρακόσια τόσα χρόνια έτρεξε και τρέχει σαν ποτάμι για τη ζωή της Τουρκίας. Αν ελείπαμε ημείς, η Τουρκία από πολλά χρόνια θα είταν φευγάτη από την Ευρώπη. Και όμως η Τουρκία δεν εννοεί να μας δώσει τη λευτεριά μας.

  Ήρθε, αδέρφια, ο καιρός που πρέπει όλοι οι Αρβανίτες νάχωμε μια γνώμη. Πρέπει να αφήσωμε την έχτρα που μας γέννησαν η Τουρκιά κι οι θρησκείες. Την Τουρκιά και τες θρησκείες πρέπει να τες αφήσωμε κατά μέρος. Η Τουρκιά είναι ξένο σώμα και πρέπει να τη πετάξωμε πέρα, η θρησκεία είναι για τον καθένα χωριστά και πρέπει ο καθένας να την βαστάξει όπως την ηύρε. Θα ήταν καλό να είμασταν οι αρβανίτες όλοι μωαμεθανοί ή όλοι χριστιανοί, αλλά αφού βρισκόμεστε σε διάφορες θρησκείες: μωαμεθανοί και χριστιανοί, και σε διάφορες αιρέσεις: ορθόδοξοι, παπιστάνοι, μουσουλμάνοι, μπεκτασλίδες, ρουφαΐδες καλόν είναι να αφήσωμεν τες θρησκείες και τες αιρέσεις κατά μέρος.
  Είπαμαν ότι είμεστε περικυκλωμένοι από εχτρούς. Το μόνο κράτος απ' όλα όσα ξεφύτρωσαν από τες στάχτες, κι από τα χαλάσματα της Τουρκίας που έχει εγγυημένη την ύπαρξή του απ' όλη την Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Επίτηδες σας λογαριάσαμαν την Ελλάδα σαν εχτρό μας, γιατί η όψη των πραγμάτων έτσι τη δείχνει. Αλλ' αν βαθύνουμε λίγο στην ουσία, αν συμβουλευτούμε λίγο την ιστορία, αν εξετάσωμε το πράγμα καλά, θα ιδούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμμιά έχτρα μ' εμάς.

  Η Ιστορία μας λέγει ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι των Πελασγών, των παππούδων μας, ότι Έλληνες κι Αρβανίτες, κατά τους βυζαντινούς χρόνους είχαν μια θρησκεία, ένα βασίλειο, και μια πατρίδα, κι ότι ο Σκεντέρμπεης μιλούσε κι Αρβανίτικα κι ελληνικά κι έγραφε την ελληνική γλώσσα σαν έλληνας, κι ότι η Ελλάδα η σημερινή είναι έργο αρβανίτικο κι ελληνικό».


  Τί λένε λοιπόν εδώ οι ίδιοι οι Αρβανίτες; Ποιά είναι η Αρβανιτιά που όλοι την επιβουλεύνται; Ασφαλώς η Αλβανία, που όλοι ήθελαν να αρπάξουν τα εδάφη της. Ποιοί είναι αυτοί οι Αρβανίτες που θεωρούνται Τούρκοι; Ποιοί ήταν οι Αρβανίτες που ήταν στήλοι της Τουρκίας; Οι μουσουλμάνοι Αλβανοί, οι λεγόμενοι Τουρκαλβανοί!!! Οι Αρβανίτες ήταν λοιπόν Αλβανοί! Οι Αρβανίτες (=Αλβανοί) της Ελλάδας (Σέχος, Μπότσαρης, Τζαβέλλας) απευθύνονται με αυτή την προκήρυξη στους αδελφούς τους Αρβανίτες (=Αλβανούς) της Αρβανιτιάς (=Αλβανίας). Ποιοί είναι αυτοί οι Αρβανίτες που είναι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι; Ποιοί είναι οι Αρβανίτες που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Χριστιανοί Ρωμαιο-καθολικοί, Μουσουλμάνοι Σουννίτες, Μπεκτασίδες, Σούφι κ.τλ και ανήκουν σε όλες αυτές τις αιρέσεις; Ασφαλώς οι Αλβανοί!!!

  Επίσης είναι σαφής η διάκριση που γίνεται στην προκήρυξη ανάμεσα στους Αρβανίτες και τους Έλληνες, άρα άλλο Αρβανίτες, άλλο Έλληνες. Ασφαλώς από το γνωστό κόμπλεξ που έχουν οι Αρβανίτες ώστε να δηλώσουν Αλβανοί, λένε ότι Έλληνες και οι Αλβανοί/Αρβανίτες είναι συγγενείς ως απόγονοι των Πελασγών. Βεβαίως, το ότι οι Έλληνες και οι Αλβανοί είναι μακρινοί συγγενείς, δε σημαίνει ότι αποτελούν τον ίδιο λαό. Άλλωστε ξέρουμε ότι τα ελληνικά/ελληνόφωνα φύλα κατέκτησαν και αφομοίωσαν στην αρχαιότητα τους αλλόγλωσσους και μη ελληνόφωνους Πελασγούς. Το ότι οι Αρβανίτες θεωρούσαν τους Αλβανούς και τους Αρβανίτες ως Έλληνες, εξηγείται από την αφομοίωση που είχαν υποστεί από τους Έλληνες στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

 • Ανώνυμος 37956

  27 Μαρ 2016

  Tα περισσότερα της αρθρογραφίας είναι σωστά. Ομως θα ήθελα μια φορά να γράψετε κάτι, που να επαινεί αυτόν τον δύσμοιρο λαό. Τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας, δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή άξια αναφοράς; Ούτε μία; Εσείς προσπαθείτε να ακυρώσετε ως και τη λογική του στατιστικού λάθους!
  Εντάξει, το καταλάβαμε πως είστε (αμειβόμενοι) νεοταξίτες και παραμάγαζο του ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά..........Γράψτε και κάτι καλό για αυτόν τον τόπο. Ετσι για ξεκάρφωμα....
  Διογένης

 • Bielidopoulos

  26 Μαρ 2016

  ~
  Ο Τσίπρας επίτιμος διδάκτορας Πολιτικής Οικονομίας σε Τουρκικό Πανεπιστήμιο.
  "Yunanistan Basbakani Alexis Tsipras"

  http://www.protothema.gr/politics/article/559803/epitimos-didaktoras-politikis-oikonomias-stin-tourkia-o-tsipras-/

  (έχει και φωτογραφίες)

 • Ανώνυμος 37946

  25 Μαρ 2016

  @37943 Δηλαδή κατά την άποψη σου, που αρκετά..επιθετικά υποστηρίζεις, οι Καραμανλήδες ως τουρκοφωνοι, ήταν απλώς εκχριστιανισμένοι Τούρκοι;;

 • Bielidopoulos

  25 Μαρ 2016

  ~
  Εθνική παραφροσύνη μάλλον, λαός φαντασιόπληκτος και παραλογιζόμενος. Και πού να εξετάσει κανείς τα παραγγέλματα. Αλτ τις ει, Παρά πόδα, αρμ, Επ' ώμου, αρμ. Το αλτ είναι γαλλογερμανικό και σημαίνει σταμάτα, το αρμ γαλλικό, το τις ει υποτίθεται αρχαιοελληνικό. Τρικυμία εν κρανίω..

 • Ανώνυμος 37939

  25 Μαρ 2016

  Είδατε σήμερα τις παρελάσεις; Ρε παιδιά το φέσι τουρκικο δεν είναι; Ο μπερες γαλλικος δεν είναι;

  Δεν βρέθηκε κάποιος να σχεδιάσει ένα καπέλο η κάτι αντίστοιχο; Κατά τα αλλα νιώθουμε εθνική υπερηφανια ...

 • Ανώνυμος 37938

  25 Μαρ 2016

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/03/k_25.html Μια άποψη πάνω σε αυτό παρακαλώ (περί Σουλιωτών), καθώς από τις χιλιάδες "πληροφορίες" που δεχόμαστε καθημερινά -στην πλειοψηφία τους ψευδείς- με ενδιαφέρει η αλήθεια. Φυσικά, η όποια τοποθέτηση σας, αφορά έμμεσα στην εγκυρότητα και των λοιπών "απαντήσεων" του ερωτηματολογίου (κουίζ), που ουδόλως, προς το παρόν, αμφισβητώ.

 • Ανώνυμος 37932

  25 Μαρ 2016

  Ανώνυμε 37919,
  Χωρίς καμιά διάθεση ανούσιας αντιδικίας και εντελώς ειλικρινά περιμένω από εσένα αναλυτική απάντηση, σημείο προς σημείο, στα γραφόμενα του Λάζαρη. Εννοώ για κάθε μία απάντηση στο κουίζ (1-25) να παραθέσεις την ανταπάντησή σου τεκμηριωμένη από πηγές κλπ. Έτσι ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ. Όχι με γενικότητες. Και φυσικά, όχι με επέκτασή σους σε περιόδους νεότερης ιστορίας, δηλαδή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, διότι, όπως λέγανε και οι φιλόλογοι παλιά, βγαίνεις εκτός θέματος.
  Τώρα, μια εύκολη απάντηση στο σχόλιό σου, όσον αφορά το ποιος έσωσε την ελληνική γλώσσα εμπεριέχεται ήδη σε όσα γράφει ο Λάζαρης:
  Οι Οθωμανοί δεν ενδιαφερόντουσαν να αφομοιώσουν και να εξαφανίσουν τους Έλληνες και την Ελληνική γλώσσα, αλλά να ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ τους φόρους των υπηκόων τους. Γι αυτό και έδωσαν τα προνόμια στον Πατριάρχη και άφησαν ελεύθερα τα σχολεία και την διδασκαλία. Εαν επενέβησαν και όποτε επενέβησαν, το έκαναν μόνο όταν υποψιάζονταν ότι υπήρχε κίνδυνος διαταραχής της ησυχίας. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που έχει κάνει τον Γιανναρά, ίσως και άλλους που αγνοώ, να λέει ότι ήταν λάθος η επανάσταση του 21, υπό την έννοια ότι σε λίγο καιρό, με τα προνόμια που είχαν αποκτήσει οι Έλληνες, θα την είχαν αλώσει εκ των έσω.
  Αυτά προς το παρόν. Αναμένω αναλυτική σου απάντηση, για κάθε σημείο, όπως είπα.

 • Ανώνυμος 37930

  25 Μαρ 2016

  Φίλτατε κε. Καράμπαλη, κατ΄ αρχήν να σάς πώ ότι τα ελληνικά τα μιλάμε διότι μάς τα έμαθαν στα σπίτια και στα σχολεία. Οι γονείς μας τα έμαθαν στα σπίτια τους και τα σχολεία. Οι παππούδες μας στα σπίτια τους και τα σχολεία τους. Πώς να γίνει δηλαδή;

  Εξ΄ άλλου τα σημερινά "ελληνικά" έχουν απίθανα πολλές τούρκικες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε όλοι. Για ψώνια πηγαίνουμε στον οπωροπώλη ή στον μανάβη; Στον κρεοπώλη ή στον χασάπη;

  Αν θέλουμε να βρίσουμε κάποιον δεν του λέμε "άει σιχτίρ"; Το τι θα πει αυτό κοιτάξτε το στο google.

  Οι Ροθτσάϊλντ και οι Ροκφέλερ δεν καταλαβαίνω που κολλάνε.

  Όσο για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας επειδή οι Σελτζούκοι εκ των οποίων προέρχονται οι Οθωμανοί ήταν ακόμη στην Μογγολία τω καιρώ εκείνω, καλύτερα να το βάλετε ως σχόλιο σε κάποιο άλλο άρθρο που ενδεχομένως αναρτηθεί με το ανάλογο θέμα.

  Μπράβο στον συγγραφέα. Η ιστορία μας όπως ήταν! Και όταν αποφασίσουν και οι υπόλοιποι να μην φαντασιώνονται "αξιομνημόνευτους" προγόνους και να μην επαναπάυονται σε "σπουδαίους" αρχαίους έλληνες ή "παλληκάρια του ΄21" τότε υπάρχει μια ελπίδα να γίνουν ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, καλύτεροι.

  Γερακίνα.

 • Ανώνυμος 37927

  25 Μαρ 2016

  Δεν μιλάς ελληνικά ρε φίλος, βυζαντινά μιλάς, ρούμτζα. Και τι να κάνουμε; Να αλλάξουμε την ιστορία, να παραμυθιαζόμαστε, επειδή εσύ νομίζεις ότι μιλάς ελληνικά;

 • Ανώνυμος 37919

  25 Μαρ 2016

  Αγαπητοί μου φίλοι ειναι πολυ ευκολο για κάποιον να απαντησει σε αυτα που ισχυριζεστε πως ειναι η πραγματικότητα. Προτου όμως μπουμε σε αυτόν το διαλογο θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για εσάς έτσι για να γνωριστούμε καλύτερα.Α! και για αρχή θα ήθελα να σας θέσω τον εξής προβληματισμό.Το ότι μπορείτε και μιλάτε ελληνικά που το αποδίδετε; μήπως στον Σουλειμάν τον Μεγαλοπρεπή; ή στους φίλους Άγγλους με το εξαιρετικό σύστημα του (αποικιακού δικαίου) που κληροδότησαν την ανθρωπότητα;ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΡΟΘΤΣΙΛΝΤ ΡΟΚΦΕΛΕΡ και όλα τα άλλα καλά παιδιά σημαίνουν κάτι!
  Επίσης διακρίνω μια εμμονή με τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου και στην περίοδο παρακμής που διαφοροποιήθηκε η κατάσταση σύμφωνα πάντα με τα δικά σας λεγόμενα.Πείτε μας ας πούμε ποιοι έκαψαν την βιβλιοθήκη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ μήπως οι προστάτες του πνεύματος οθωμανοί; και αν διανοηθείτε να πείτε κάτι άλλο θα σας παραθέσω τόσες ιστορικές πηγές που θα χρειαστεί κανένας μήνας για να τις δείτε όλες.Ακόμη πρέπει να μιλήσουμέ και λίγο όχι μόνο για το σουλειμάν το μεγαλοπρεπή αλλά και για άλλους σουλτάνους όπως και για ποιο σύγχρονους μεγάλους τούρκους τον κεμάλ ατατούρκ ας πούμε και το ριζοσπαστικό προοδευτικό κίνημα των νεότουρκων που επέφερε μία εκπληκτικά προοδευτική μεταρρύθμιση με δύο γενοκτονίες Ποντίων, Αρμενίων και ένα καταπληκτικό πρόγραμμα μετακίνησης πληθυσμών από τα μικρασιατικά παράλια στα τουριστικά θέρετρα της άγκυρας......Βλέπετε θα σπάσουμε μεγάλη πλάκα αν θελήσετε να πάμε σε τέτοιες διαλεκτικές αντιμαχίες.........ΑΝΑΜΕΝΩ Κων/νος Καράμπαλης Γεωπόνος Περιβαλοντολόγος (ένας από τους κακούς Έλληνες!!!!!!!)

 • Ανώνυμος 37918

  24 Μαρ 2016

  Φοβερό το πρώτο μέρος!