ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η ηθική διαπαιδαγώγηση
στην ύστερη
ελληνική αρχαιότητα


IMAGE DESCRIPTIONΎστερη αρχαιότητα αποκαλείται συνήθως η περίοδος που αρχίζει γύρω στο 200 μ.Χ.. Ορισμένοι μελετητές προσδιορίζουν την έναρξή της κάπως αργότερα, με την άνοδο στην εξουσία του Διοκλητιανού.

Για το τέλος της ύστερης αρχαιότητας επικρατεί μεγαλύτερη ασάφεια. Ο χωρισμός της αυτοκρατορίας το 395 σε ανατολική και δυτική θεωρείται συχνά καθοριστικό πέρασμα στο μεσαιωνικό και βυζαντινό κόσμο, αλλά πολλοί προεκτείνουν τα όρια της αρχαιότητας στις αρχές ή το τέλος του έβδομου αιώνα.

Το δικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τέταρτο αιώνα. Ωστόσο, για να παρακολουθήσω το νήμα της συνέχειας και της εξέλιξης ορισμένων παιδαγωγικών πρακτικών, εκκινώ από την κλασική εποχή. Οι θεωρίες του Πλάτωνα δεν αποτελούν απλώς ορόσημο για τον σύγχρονο μελετητή αλλά και κοινό σημείο αναφοράς πολλών στοχαστών των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Εθνικοί και χριστιανοί της ύστερης αρχαιότητας στηρίχτηκαν συχνά σε συλλογισμούς του αθηναίου φιλόσοφου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι τους είχαν άμεση πρόσβαση στους διαλόγους του. Οι πλατωνικές ιδέες απαντούν κάποτε σε μεταγενέστερους συγγραφείς διαμεσολαβημένες από ενδιάμεσους κρίκους. Οι επεξεργασίες των ελληνιστικών φιλοσοφικών σχολών που διέσωσαν το έργο του δασκάλου μάς είναι γνωστές αποσπασματικά. Χρειάζεται να μεταβούμε στους αυτοκρατορικούς χρόνους για να αποκτήσουμε συστηματικότερη αντίληψη της πρόσληψης των φιλοσοφικών του ιδεών.

Στο έργο του Πλούταρχου και του Επίκτητου έχουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα των παιδαγωγικών αντιλήψεων στους χρόνους συγγραφής της Καινής Διαθήκης. Την εποχή εκείνη διάφορα θεωρητικά ρεύματα διασταυρώνονται μεταξύ τους και καθιστούν τις αυστηρές διακρίσεις παραπλανητικές. Κυρίαρχο φιλοσοφικό ρεύμα είναι ο στωικισμός, που έχει όμως αφομοιώσει στοιχεία από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.

Στον κόσμο αυτό αναπτύχθηκαν οι χριστιανικές ιδέες περί ηθικής. Η ιουδαϊκή παράδοση δεν είναι βέβαια αμελητέα, αλλά στους χριστιανούς συγγραφείς φθάνει, κατά κανόνα, μέσα από ελληνικές μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης και από το έργο του Φίλωνα.
Οι αντιλήψεις πολλών εθνικών και χριστιανών του πρώτου αιώνα που παρουσιάζω είναι ολοφάνερα διατυπωμένες σε κοινή γλώσσα και έχουν κοινό πεδίο αναφοράς.

Τον ύστερο δεύτερο αιώνα, για τον οποίο είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι, η προσέγγιση χριστιανών και εθνικών σε ζητήματα ηθικής είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό φαίνεται καθαρά στο έργο των απολογητών του χριστιανισμού και, κυρίως, στα συγγράμματα του Κλήμη του Αλεξανδρέως, στα οποία επανέρχομαι αρκετές φορές. Ωστόσο, μολονότι τα ηθικά διδάγματα παραμένουν κοινά, υπάρχουν ενδείξεις ότι στη μέθοδο διδασκαλίας τα προγράμματα αρχίζουν να αποκλίνουν.

Απλοποιώντας μια περίπλοκη διαδρομή, φθάνω στον τελικό μου στόχο. Εδώ, βασικό οδηγό έχω τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο Ιωάννης δεν είναι ούτε ο πιο καινοτόμος ούτε ο πιο βαθυστόχαστος χριστιανός της εποχής του. Εχει όμως αφήσει πίσω του ένα εκτενέστατο έργο, που εκθέτει αναλυτικά και με σαφήνεια τις κυρίαρχες αντιλήψεις του νικηφόρου χριστιανισμού. Για να συγκρίνω τις απόψεις αυτές με τις αντίστοιχες των εθνικών της ίδιας εποχής, επικαλούμαι τη μαρτυρία του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Ενδεικτικά και μόνο προσκομίζω στοιχεία και άλλων συγγραφέων οι οποίοι βεβαιώνουν ότι οι ιδέες του Ιωάννη και του Ιουλιανού που εξετάζω δεν ήταν αποκλειστικά δικές τους. Σε τελευταία ανάλυση, η ανάγνωση όλων των προηγούμενων συγγραφέων γίνεται υπό το πρίσμα του ύστερου τέταρτου μ.Χ. αιώνα.

IMAGE DESCRIPTIONΑσχολούμαι βασικά με τον ελληνικό κόσμο. Στους ρωμαϊκούς χρόνους ωστόσο, τα φιλοσοφικά ρεύματα αναπτύχθηκαν παράλληλα σε όλη την αυτοκρατορία. Ορισμένοι λατίνοι συγγραφείς διατυπώνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις αντιλήψεις τους για τις κοινωνικές σχέσεις. Παραπέμπω κάποτε στον Κικέρωνα και περισσότερο στον Σενέκα, όχι όμως συστηματικά, και επιστρέφω πάντα σε φιλοσόφους και ρήτορες, όπως τον Δίωνα Χρυσόστομο, που έγραφαν στα ελληνικά. Διαφωτιστικές είναι και οι απόψεις των χριστιανών που έγραφαν στα λατινικά. Τα λιγοστά δείγματα του λατινόφωνου χριστιανισμού που παραθέτω δεν αλλοιώνουν πάντως τον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα της έρευνάς μου.

Ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο δεν ασχολείται ευθέως με την ηθική διαπαιδαγώγηση. Τα ελληνιστικά βασίλεια και η ρωμαϊκή αυτοκρατορία επέβαλαν στον ελληνικό κόσμο μια νέα πολιτική τάξη. Η τάξη αυτή κατήργησε το πλαίσιο στο οποίο είχε αναπτυχθεί ο πολιτισμός της κλασικής εποχής και δημιούργησε τις προύποθέσεις για νέες πολιτικές ιδεολογίες. Οι προβληματισμοί των κυρίαρχων τάξεων εκφράζονται με ενάργεια στο έργο του ρήτορα Αίλιου Αριστείδη. Ορισμένοι στωικοί και οι πρώτοι χριστιανοί συγγραφείς εμφανίζονται με τελείως διαφορετική τοποθέτηση στο ίδιο ζήτημα. Οι μεγάλες διαφορές στις πολιτικές ιδεολογίες συμπορεύονταν ωστόσο με κοινούς προβληματισμούς στο χώρο της ηθικής.

Ένας αυτοκράτορας σαν τον Μάρκο Αυρήλιο απέδιδε στην εγκράτεια παρόμοιο βάρος με μοναχικούς φιλοσόφους και δασκάλους της ηθικής που δεν ήθελαν να έχουν καμιά συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Οι κοινοί αυτοί προβληματισμοί χρησιμεύουν ως εισαγωγή στο κυρίως θέμα της μελέτης. Όσα υποστηρίζω για την εξέλιξη της ηθικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να συναρτηθούν με τις νέες πολιτικές και κοινωνικές ιδεολογίες.

Οφείλω να τονίσω ότι το θέμα μου είναι η ηθική διαπαιδαγώγηση, όχι η ηθική. Με απασχολούν οι πρακτικές μετάδοσης της ηθικής και οι αντιλήψεις των συγγραφέων της εποχής για τις πρακτικές αυτές. Για το περιεχόμενο των ηθικών επιταγών και παραινέσεων δεν έχω πολλά να πω. Είναι γεγονός ότι οι ηθικοί κώδικες υπέστησαν κατά την αρχαιότητα σημαντικές επεξεργασίες. Στις επεξεργασίες αυτές ωστόσο βλέπω, σε γενικές γραμμές, τους στοχαστές κάθε εποχής να ομονοούν. Εθνικοί διαφόρων φιλοσοφικών καταβολών και χριστιανοί επικαλούνται διαρκώς την αρετή και το αγαθό, θεωρώντας το περιεχόμενο των εννοιών αυτών δεδομένο. Όταν ο ένας κατηγορεί τον άλλο, δεν αναφέρεται συνήθως στις ηθικές του αρχές αλλά στις ηθικές του πρακτικές.

Οι εθνικοί θεωρούσαν τους χριστιανούς ανήθικους για όσα έπρατταν (ή όσα υποτίθεται ότι έπρατταν), όχι για όσα έλεγαν και οι χριστιανοί κατηγορούσαν τους εθνικούς επειδή δεν εφήρμοζαν όσα περί ηθικής διακήρυσσαν. Αυτά όλα παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά δεν είναι άγνωστα. Εκείνο που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί είναι η διάσταση απόψεων εθνικών και χριστιανών γύρω από τους τρόπους μετάδοσης της ηθικής.


IMAGE DESCRIPTIONΟι εθνικοί συγγραφείς της αρχαιότητας δεν αφιέρωσαν ειδικά συγγράμματα στο ζήτημα της ηθικής διαπαιδαγώγησης. Πληροφορίες για το θέμα αυτό περιλαμβάνονται σε ορισμένες φιλοσοφικές πραγματείες που ασχολούνται με την παιδεία και την εκπαίδευση των νέων. Αλλά οι ηθικοί στοχασμοί των στωικών και οι παραινέσεις των χριστιανών δείχνουν με ποιο τρόπο φαντάζονταν οι συγγραφείς αυτοί τη μετάδοση και την αφομοίωση της ηθικής τους διδασκαλίας. Για να αποκτήσει ο μελετητής σαφέστερη εικόνα είναι πάντως υποχρεωμένος να καταφύγει σε υποθέσεις. Τα πορίσματά μου είναι έτσι προϊόν σύνθεσης ετερογενών και, κάποτε, ετερόκλητων στοιχείων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από τη φύση των πηγών. Βασίζομαι κυρίως στο έργο φιλοσόφων, ρητόρων και αποστόλων της χριστιανικής θρησκείας. Οι συγγραφείς αυτοί με υποχρεώνουν να παρακολουθήσω φιλοσοφικά και θεολογικά ρεύματα. Επιδίωξή μου ωστόσο είναι να οδηγηθώ, κατά το δυνατόν, από τον κόσμο των ιδεών στον κόσμο της καθημερινής πρακτικής. Για να το επιτύχω, προσφεύγω διαρκώς σε διασταύρωση στοιχείων. Η μέθοδός μου, αναμφίβολα, θα εξόργιζε πολλούς από τους συγγραφείς που μελετώ.

Οι εθνικοί φιλόσοφοι που παρουσιάζω ανήκουν σε διαφορετικές σχολές, και οι δάσκαλοι του χριστιανισμού θεωρούσαν τις διδαχές τους ασυμβίβαστες με αυτές των εθνικών και όχι πάντα συμβατές μεταξύ τους. Εγώ αναζητώ τα κοινά τους σημεία. Οι κοινοί τόποι των στωικών, των νεοπλατωνικών και των χριστιανών συγκροτούν αυτό που θα ονομάζαμε νοοτροπίες μιας εποχής, και οι νοοτροπίες αυτές μας φέρνουν πιο κοντά στη σκέψη και τη ζωή των απλών ανθρώπων.

Ο υπότιτλος της μελέτης μου υπαινίσσεται ίσως ότι επιχειρώ να καλύψω το θέμα της ηθικής διαπαιδαγώγησης στο σύνολό του. Στην πραγματικότητα εργάστηκα επιλεκτικά και παραδειγματικά, όχι συστηματικά. Τα έργα που εξετάζω αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό της γραμματείας που έχει σωθεί. Οι επιλογές μου δεν είναι πάντα οι καλύτερες και συχνά αποκρύπτουν την πολυπλοκότητα και την αντιφατικότητα του φαινομένου που μελετώ. Οι μαρτυρίες που προσκομίζω αποτελούν απλούς δείκτες. Ο εμπλουτισμός τους θα επέτρεπε
ίσως τη συγκρότηση μιας συνεκτικότερης αντίληψης για τις μεθόδους ηθικής διαπαιδαγώγησης.

Ο τίτλος της μελέτης μου είναι διαφωτιστικότερος. Η λέξη «παιδαγωγός» παραπέμπει στον άνθρωπο που ήταν επιφορτισμένος με τη φροντίδα των παιδιών. Η φροντίδα αυτή περιλάμβανε την επιτήρηση και τον έλεγχο της διαγωγής. Η σημασία του παιδαγωγού στην ηθική διάπλαση των παιδιών ήταν γνωστή και αποδεκτή στην αρχαιότητα, από την κλασική έως την ύστερη εποχή. Τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι χριστιανοί δάσκαλοι επέμεναν πολύ στο ζήτημα της ορθής επιλογής του παιδαγωγού. Ο άνθρωπος αυτός ασκούσε συχνά μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά από ό,τι οι γονείς τους.

Οι παιδαγωγοί όμως ήταν συνήθως δούλοι. Δούλες ήταν άλλωστε, σχεδόν πάντα, η τροφός, καθώς και άλλες θεραπαινίδες που αναλάμβαναν την ανατροφή των ελεύθερων παιδιών. Αυτό ήταν παράδοξο. Η ηθική διαπαιδαγώγηση των περισσότερων ελεύθερων παιδιών βασιζόταν στις ικανότητες και τη διάθεση δούλων. Πολλοί συγγραφείς της αρχαιότητας είχαν εντοπίσει τις εγγενείς αντιφάσεις της πρακτικής αυτής, χωρίς να μπορέσουν να τις επιλύσουν. Την πρακτική δεν την καθόριζαν οι παιδαγωγικές θεωρίες αλλά οι κοινωνικές σχέσεις, και αυτές ήταν, έτσι κι αλλιώς, δεδομένες.

IMAGE DESCRIPTIONΗ συνάφεια δουλείας και ηθικής διαπαιδαγώγησης δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς. Στη μελέτη μου προσπάθησα, όσο μπορούσα, να την αναδείξω. Ασχολήθηκα κυρίως με ένα ζήτημα που, αν δεν σφάλλω, ουδέποτε απασχόλησε τους ειδικούς.

Οι εθνικοί φιλόσοφοι και οι χριστιανοί δάσκαλοι που έδιναν ηθικές συμβουλές γνώριζαν ότι οι θεωρίες τους δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των δούλων. Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι συγγραφείς της αρχαιότητας αντιλαμβάνονταν την ηθική διαπαιδαγώγηση των δούλων αποτελεί το αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου. Η εμμονή μου αυτή μας υπενθυμίζει ότι η δουλεία δεν ήταν περιθωριακό φαινόμενο του αρχαίου κόσμου —κάτι που απλώς υπήρχε— αλλά κύριο συστατικό του.

Η ηθική διαπαιδαγώγηση ήταν υπόθεση ολόκληρης της οικογένειας. Οι γονείς και άλλα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος συχνά ασχολούνταν άμεσα με την αγωγή των παιδιών τους και επιτηρούσαν τις τροφούς και τους παιδαγωγούς. Όποιος είχε να δώσει κάποια συμβουλή, την έδινε στους γονείς. Η εξουσία των γονέων στα τέκνα τους ήταν πολύ μεγάλη — σχεδόν όση και η εξουσία τους στους δούλους τους. Τα ελεύθερα παιδιά και οι δούλοι ενός νοικοκυριού, που αποκαλούνταν συχνά παίδες και παιδισκάρια, προορίζονταν ωστόσο για πολύ διαφορετικούς ρόλους μέσα στην κοινωνία. Με τις ευθύνες των γονέων προς τα παιδιά τους ασχολούμαι στο δεύτερο κεφάλαιο.

Ο τίτλος του βιβλίου μου παραπέμπει και σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό χριστιανικό κείμενο. Παιδαγωγός αποκαλείται το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που έγραψε ο αλεξανδρινός δάσκαλος Κλήμης. Όπως εξηγεί ο Κλήμης, παιδαγωγία ονομάζεται η αγαθή αγωγή από την παιδική ηλικία προς την αρετή. Ο ίδιος ωστόσο ασχολείται με τους μεγάλους. Στις φιλοσοφικές σχολές των εθνικών γίνονταν πολλές συζητήσεις περί ηθικής, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι η πραγματική ηθική διαπαιδαγώγηση αρχίζει με την ενηλικίωση. Στο σημείο αυτό οι δρόμοι των εθνικών και των χριστιανών αρχίζουν να αποκλίνουν αποφασιστικά.

Οι εθνικοί φιλόσοφοι που ασχολούνταν με την ηθική δίνουν συχνά την εντύπωση ότι οι συμβουλές τους απευθύνονταν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις — εκτός από τους δούλους, που απαιτούσαν ειδική μεταχείριση. Η εντύπωση αυτή είναι απατηλή. Οι ελεύθεροι φτωχοί, ακόμα και αν είχαν τη διάθεση, στερούνταν την παιδεία, το χρήμα και το χρόνο που προϋπέθεταν οι ασκήσεις των φιλοσόφων. Το ακροατήριο του Επίκτητου ήταν προφανώς αντιπροσωπευτικότερο της κοινωνίας από το ακροατήριο του Πλάτωνα. Και αυτό ωστόσο ήταν επιλεγμένο και κοινωνικά προσδιορισμένο. Το χριστιανικό κήρυγμα όμως ανοίχτηκε στις μάζες των πιστών και δεν περιορίστηκε σε κλειστούς κύκλους φιλοσοφούντων. Αποδέκτες της διδαχής του Ιωάννη Χρυσόστομου ήταν τόσο οι άρχοντες της μεγάλης Αντιόχειας όσο και οι ταπεινοί της δούλοι.

Η τεράστια διεύρυνση του ακροατηρίου επέφερε αναγκαστικά μεγάλες αλλαγές στη μέθοδο διδασκαλίας. Άνθρωποι χωρίς εξοικείωση με τον φιλοσοφικό βίο, και συχνά χωρίς παιδεία, καλούνταν να θεωρήσουν όλες τις όψεις της διαβίωσής τους υπό το πρίσμα της ηθικής. Οι δάσκαλοι του χριστιανισμού είχαν επίγνωση ότι η νέα αυτή ηθική πρακτική δεν μπορούσε να στηριχθεί στις φιλοσοφικές ή τις αισθητικές αντιλήψεις των μαζών. Διέθεταν όμως μια νέα αρχή νομιμοποίησης της ηθικής: όλες οι παραινέσεις τους εκκινούσαν από θεϊκές βουλές και επιταγές. Συνακόλουθα οι απολαβές και οι τιμωρίες δεν ήταν επίγειες αλλά αιώνιες.


Ο Ιωάννης Χρυσόστομος αντιμετώπισε με τόλμη τα νέα προβλήματα και οργάνωσε ανάλογα το πρόγραμμά του. Για να επιβάλει τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ηθικής επικαλέστηκε συστηματικά τον παράδεισο και την κόλαση καθώς και την ανθρώπινη συνείδηση. Οι νέες συλλήψεις των χριστιανών του ύστερου τέταρτου αιώνα για τον τρόπο μετάδοσης της ηθικής είναι το αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου. Το ζήτημα που παρουσιάζω εκεί υπήρξε και έναυσμα για ολόκληρη τη μελέτη.
188 σελίδες, αρχείο μορφής pdf, 5,4 ΜΒ.
Κατεβάστε δωρεάν ολόκληρο το βιβλίο κάνοντας κλικ εδώ.
Ο Δημήτρης Κυρτάτας γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στη Σχολή Nομικών και Oικονομικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κι εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την «Κοινωνική δομή των χριστιανικών κοινοτήτων από τον πρώτο έως τον τρίτο αιώνα» στο Τμήμα Kοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου.
Δίδαξε αρχαία ιστορία στο Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης (1985-2001). Από το 2002 διδάσκει αρχαία ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου από το 2006 έχει εκλεγεί καθηγητής της Ύστερης Αρχαιότητας. Από το 2004 έως το 2006 ήταν διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και από το 2008 έως το 2010 ήταν πρόεδρος του Τμήματος. Από το 2012 ανέλαβε πάλι διευθυντής του ΠΜΣ.
Έχει γράψει βιβλία και άρθρα για την κοινωνική ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας και την ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού, έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και έχει αναλάβει την επιμέλεια συλλογικών τόμων με συναφή θεματολογία.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ